Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο

Τελευταία Ενημέρωση 31/01/2024

Λειτουργία Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια λειτουργίας του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου από το Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Οι οδοντοτεχνικές δραστηριότητες μπορούν να διεξάγονται μόνο σε αδειούχα οδοντιατρικά εργαστήρια. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την κατασκευή εκμαγείων από αποτυπώματα που λαμβάνονται από τον οδοντίατρο, την επεξεργασία μετάλλων και άλλων υλικών για οδοντοπροσθετικές εργασίες, την κατασκευή προσθετικών εργασιών ιδίως μερικών και ολικών οδοντοστοιχιών, στεφάνων και γεφυρών, ορθοδοντικών μηχανημάτων, τηλεσκοπικών στεφάνων και συνδέσμων ακριβείας και οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που εκτελείται σύμφωνα με γραπτές οδηγίες οδοντίατρου.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λάβει την άδεια για τη λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, νοουμένου ότι ικανοποιεί το Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • το οδοντοτεχνικό εργαστήριο, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει σε ανεξάρτητα και επαρκή υποστατικά, ειδικά διαμορφωμένα για το σκοπό αυτό∙
  • έχει εξασφαλισθεί έγκριση και άδεια οικοδομής και χρήσης ως οδοντοτεχνικού εργαστηρίου∙
  • το οδοντοτεχνικό εργαστήριο είναι επαρκώς εξοπλισμένο σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Άσκησης του Επαγγέλματος του Οδοντοτεχνίτη Κανονισμούς, όσον αφορά το μέγεθος, τις συνθήκες για την υγεία, το φωτισμό, κλιματισμό, τα μηχανήματα, κλπ.∙
  • ο διευθυντής του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου είναι Εγγεγραμμένος Οδοντοτεχνίτης στο Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου.

Το έντυπο αίτησης λειτουργίας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου
Σάηλου Καήλη 6Α,
2220 Λατσιά – Λευκωσία
Τηλ:. +357 22603182, +357 99697155,
Φαξ: +357 22571369
Ηλ. Ταχ.: angel@cytanet.com.cy

  1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από το τέλος εγγραφής των € 51 (πληρωτέο είτε με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Tο τέλος εγγραφής ανέρχεται στα €51 και πληρώνεται μαζί με την αίτηση (πληρωτέο είτε με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Το τέλος ανανέωσης ανέρχεται στα €35.

Διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο της αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα υποβλήθηκαν δεόντως.

Η άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης. Το τέλος ανανέωσης ανέρχεται στα €35.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα αδειούχα Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως του Επαγγέλματος του Οδοντοτεχνίτη Νόμου του 1996 και των περί Ασκήσεως του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών Κανονισμούς του 1996, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Ενδεικτικά, πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό κάθε οδοντοτεχνικού εργαστηρίου πινακίδα που αναφέρει τον αριθμό αδείας του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, το πλήρες όνομα του διευθυντή και του Πιστοποιητικό της Εγγραφής του διευθυντή στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών.