Τελευταία Ενημέρωση 17/12/2020

Άσκηση του Επαγγέλματος του Φροντιστή

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του φροντιστή σε μικρή οικιστική μονάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία, φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο όρος “Φροντιστής” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο αναλαμβάνει να φροντίζει σε μικρή οικιστική μονάδα μέχρι πέντε άτομα (περιλαμβανομένων μελών της οικογένειάς του) ηλικίας άνω των δεκαοκτώ χρόνων, τα οποία λόγω αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας ή οποιωνδήποτε άλλων λόγων ή συνθηκών έχουν ανάγκη περίθαλψης και μέριμνας.

Κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως Φροντιστής, νοουμένου ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι ικανοποιημένες ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι κατάλληλο για το σκοπό αυτό και ότι τα υποστατικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν είναι κατάλληλα.

Το έντυπο αίτησης για την Εγγραφή Φροντιστή (σε μικρή οικιστική μονάδα) μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Προδρόμου 63,
1468 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22406701, +357 22406712
Φαξ: +357 22667907
Ηλ. Ταχ.: central.sws@sws.mlsi.gov.cy , ipapatheodoulou@sws.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/sws

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο πιστοποιητικού των προσόντων του Φροντιστή (διευθύνοντος προσώπου)·
  • αντίγραφα πιστοποιητικού των προσόντων των μελών του προσωπικού·
   αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του Φροντιστή και κάθε μέλους του προσωπικού·
  • αντίγραφο Άδειας Οικοδομής ή Πολεοδομικής Άδειας·
  • αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας του υποστατικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία·
  • αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων·
  • αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας·
  • αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών·
  • πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας του φροντιστή και των μελών της οικογένειάς του* (βλέπε διευκρίνιση πιο κάτω)˙
  • πρωτότυπα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου του φροντιστή και των μελών της οικογένειάς του˙
  • πρωτότυπα πιστοποιητικά από την Αστυνομία σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, Άρθρο 22(6) του φροντιστή και των μελών της οικογένειάς.

  (*Πρωτότυπα Ιατρικά Πιστοποιητικά: αιματολογικές εξετάσεις για μεταδοτικές και μολυσματικές ασθένειες [Ηπατίτιδα Β (HBsAg) και C (anti-HCV), Ιός AIDS HIV (HIV I&II antibodies), Σύφιλη (VDRL) και δερμοαντίδραση MANTOUX], πιστοποιητικό χειριστή τροφίμων (αναλύσεις κοπράνων) και εκθέσεις ακτινογραφίας θώρακα).

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση των υποστατικών της μικρής οικιστικής μονάδας από εξουσιοδοτημένους από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας λειτουργούς για να διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση για την παραχώρηση άδειας εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν υποβληθεί δεόντως. Δεν πρέπει να θεωρείται ότι παραχωρήθηκε άδεια αν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν έχουν απαντήσει εντός της καθορισμένης περιόδου.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής του Φροντιστή ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα, νοουμένου ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
 • Πιστοποιητικό καταλληλότητας από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,
 • Πιστοποιητικό καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
 • Πιστοποιητικά υγείας (οι εκθέσεις ακτινογραφίας θώρακα δεν χρήζουν ετήσιας ανανέωσης).

Τα πιστοποιητικά Λευκού Ποινικού Μητρώου και τα πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, Άρθρο 22(6) από την Αστυνομία αν και δεν χρήζουν ετήσιας ανανέωσης, δύναται, ενίοτε, όπως ζητηθούν για επαναυποβολή.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι Φροντιστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, όπως τροποποιούνται περιοδικώς, και ειδικότερα για να διασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

 • τα προσόντα του φροντιστή∙
 • τα υποστατικά και τον εξοπλισμό∙
 • τη συντήρηση∙
 • το Πιστοποιητικό Εγγραφής είναι αναρτημένο σε περίοπτη θέση εντός του υποστατικού.

Διεξάγονται τακτικές επιθεωρήσεις από Επαρχιακούς Λειτουργούς Ευημερίας για να διαπιστωθεί ότι οι Φροντιστές ικανοποιούν τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών.