Κατ’ Οίκον Φροντιστής

Τελευταία Ενημέρωση 18/12/2023

Άσκηση του Επαγγέλματος του Κατ' Οίκον Φροντιστή / Παροχή Υπηρεσίας Κατ΄ Οίκον Φροντίδας

Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με το Διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 36(1)(α) και 36(1)(ε) των περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων και μέχρι τη θέσπιση νομοθεσίας για την Κατ΄ Οίκον Φροντίδα, η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΔΥΚΕ) θέτει, στην παρούσα φάση, “Όρους και Προϋποθέσεις για παροχή Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Φροντίδας”.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του κατ’ οίκον φροντιστή στην Κυπριακή Δημοκρατία, φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Κατ΄Οίκων Φροντιστών ή Υπηρεσιών Κατ΄οίκον Φροντίδας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ο όρος “Κατ’ Οίκον Φροντιστής” σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο εργάζεται ή προτίθεται να εργαστεί καθημερινά ή τουλάχιστον συστηματικά με σκοπό να παρέχει έναντι αμοιβής αποκλειστικά και μόνο το ίδιο, υπηρεσίες φροντίδας στην οικία φροντιζομένου.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να ιδρύσει και να λειτουργήσει Υπηρεσία Κατ΄ Οίκον Φροντίδας ή φυσικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να εργαστεί ως Κατ’ Οίκον Φροντιστής πρέπει να πληροί τους Όρους και Προϋποθέσεις ΔΥΚΕ για παροχή Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Φροντίδας.

Το έντυπο αίτησης για την Εγγραφή Κατ’ Οίκον Φροντιστή ή για την Εγγραφή Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Φροντίδας μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή, βάσει επαρχίας, ως ο πιο κάτω κατάλογος:

Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Λακατάμειας
Κένεντυ 23,
2314 Λακατάμεια,
Λευκωσία
Τηλ:. +357 22608400, +357 22608450

Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Πολεμιδιών
82ος Δρόμος αρ. 3,
4153 Κάτω Πολεμίδια,
Λεμεσός
Τηλ:. +357 25821761, +357 25821869

Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγ. Αναργύρων
Λεωφ. Αγ. Αναργύρων 54,
6057  Λάρνακα
Τηλ:. +357 24821062, +357 24821076

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου
Νίκου Νικολαΐδη 17,
8010 Πάφος
Τηλ:. +357 26821601, +357 26821600
Ηλ. Ταχ. : pafos.dwo@sws.dmsw.gov.cy

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου
1ης Απριλίου 170, 5280
Παραλίμνι
Τηλ:. +357 23811741
Ηλ. Ταχ. : ammochostos.dwo@sws.dmsw.gov.cy

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
63 Προδρόμου,
1468 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22406701, +357 22406712
Φαξ: +357 22667907
Ηλ. Ταχ. : central.sws@sws.dmsw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.dmsw.gov.cy/dmsw/sws.nsf


 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
  • αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου. Για υπηκόους τρίτων χωρών ή κοινοτικών φροντιστών/στριών, απαιτείται πιστοποιητικό τριετούς επιτυχούς φοίτησης σε αναγνωρισμένη σχολή μέσης εκπαίδευσης της χώρας τους επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά.
  • πιστοποιητικό* κατάρτισης σε αναγνωρισμένα και αξιολογημένα προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα φροντίδας και χειρισμού των φροντιζόμενων, διάρκειας τουλάχιστον εκατόν (100) ωρών ή δίπλωμα / πτυχίο διετούς ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με τη φροντίδα και το χειρισμό φροντιζόμενων
  • πιστοποιητικό* κατάρτισης στις «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά. Εξαιρούνται πρόσωπα με πτυχίο νοσηλευτικής και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Νοσηλευτών
  • πιστοποιητικό* γνώσης της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επίπεδο Β1 στην περίπτωση εργοδότησης κοινοτικών υπηκόων ή υπηκόων τρίτων χωρών .
  • πρωτότυπο ιατρικό πιστοποιητικό για τη σωματική υγεία του Φροντιστή, συμπεριλαμβανομένων αιματολογικών εξετάσεων για μεταδοτικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακος του καθώς και πρωτότυπο πιστοποιητικό Χειριστή τροφίμων. Όπου ενδείκνυται να γίνεται εμβολιασμός για μεταδοτικές ασθένειες για αποφυγή επαναληπτικών εξετάσεων και να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό εμβολιασμών.
  • πρωτότυπο ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από ειδικό Ψυχίατρο που να βεβαιώνει τη διανοητική και ψυχική υγεία του Φροντιστή (σε περίπτωση που ο Κατ’ Οίκον Φροντιστής παραπεμφθεί στον Ειδικό Ψυχίατρο από τον ιατρό, ο οποίος εκδίδει και ανανεώνει το ιατρικό πιστοποιητικό για τη σωματική υγεία).
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, το οποίο να βεβαιώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε σεξουαλικό αδίκημα ενάντια σε παιδιά
  • βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι ο Πάροχος Υπηρεσίας Κατ΄ Οίκον Φροντίδας ή ο Κατ’ Οίκον Φροντιστής δεν τελεί υπό πτώχευση
  • άδεια νόμιμης παραμονής για εργοδότηση στην περίπτωση κοινοτικών υπηκόων ή υπηκόων τρίτων χωρών.

   

  ( * Στα πρόσωπα τα οποία πληρούν τους όρους αλλά δεν κατέχουν τα αναφερόμενα πιστοποιητικά θα δοθεί χρονικό περιθώριο έξι (6) μηνών για να τα αποκτήσουν.)

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Εάν η Διευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι ικανοποιημένη ότι η λειτουργία της Υπηρεσίας Κατ΄ Οίκον Φροντίδας ή ότι το πρόσωπο για την/τον οποία/ο γίνεται η αίτηση πληροί όλες τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων, τότε εγγράφει την Υπηρεσία Κατ΄ Οίκον Φροντίδας ή τον Κατ’ Οίκον Φροντιστή, αντίστοιχα, στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Φροντιστών και εκδίδει πιστοποιητικό για την εγγραφή αυτή.

Σε περίπτωση που οι Φροντιστές Υπηρεσίας Κατ΄ Οίκον Φροντίδας ή ο Κατ΄ Οίκον Φροντιστής πληρούν όλες τις πρόνοιες των Όρων και Προϋποθέσεων αλλά δεν κατέχουν πιστοποιητικό κατάρτισης στα προγράμματα εκπαίδευσης, θα εκδίδεται προσωρινό πιστοποιητικό εγγραφής και σε τέτοια περίπτωση, θα δίνεται χρονικό περιθώριο έξι (6) μηνών και με την προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, θα εγγράφεται στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Φροντιστών.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής Κατ΄οίκον Φροντιστή ή Παροχής Υπηρεσιών Κατ΄οίκον Φροντίδας ισχύει για περίοδο τριών (3) χρόνων ή μέχρι την ψήφιση του περί Παροχής Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Φροντίδας Νόμου, οποιοδήποτε από τα δύο προηγηθεί, νοουμένου ότι πληρούνται οι “Όροι και Προϋποθέσεις ΔΥΚΕ για παροχή Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Φροντίδας”.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη
ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Mέχρι τη θέσπιση νομοθεσίας για την Κατ΄ Οίκον Φροντίδα, εφαρμόζονται οι “Όροι και Προϋποθέσεις Ευημερίας (ΔΥΚΕ) για παροχή Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Φροντίδας” που θέτει η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Όροι και Προϋποθέσεις για παροχή Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Φροντίδας (3η Αναθεώρηση)

Οι Υπηρεσίες Κατ’ Οίκον Φροντίδας και οι Κατ’ Οίκον Φροντιστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων για την παροχή Κατ’ Οίκον Φροντίδας και ειδικότερα για να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

 • τα προσόντα του φροντιστή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που εργάζεται σε Υπηρεσία Κατ΄ Οίκον Φροντίδας και ως Κατ΄ Οίκον Φροντιστής
 • τις διευθετήσεις που υπάρχουν για την παροχή φροντίδας·
 • την ποιότητα και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας·
 • την τήρηση αρχείων ή μητρώων σε σχέση με το προσωπικό, τους φροντιζόμενους, καθώς και τα συμβόλαια φροντίδας μεταξύ της Υπηρεσίας Κατ΄ Οίκον Φροντίδας ή του Κατ΄ Οίκον Φροντιστή και του φροντιζόμενου.

Διεξάγονται τακτικές επιθεωρήσεις από Επαρχιακούς Λειτουργούς Ευημερίας για να διαπιστωθεί ότι οι Υπηρεσίες Κατ’ Οίκον Φροντίδας και οι Κατ’ Οίκον Φροντιστές ικανοποιούν τις πρόνοιες των σχετικών Όρων και Προϋποθέσεων για την παροχή Κατ’ Οίκον Φροντίδας.