Οδηγός Λεωφορείου

Τελευταία Ενημέρωση 07/01/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Οδηγού Λεωφορείου

Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βασιλέως Παύλου 27,
2412 Έγκωμη,
Λευκωσία,
Τηλ.: +357 22 807000
Φαξ : +357 22 354030
Ηλ. Tαχ. : roadtransport@rtd.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf

 1. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου «ΤΟΜ EA1» μαζί με την «Υπεύθυνη Δήλωση» και προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών:

  (α) Φωτοαντίγραφο Άδειας Οδηγού ή Ταυτότητας για Κύπριους Πολίτες η Βεβαίωση Εγγραφής (του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) για πολίτες Κρατών Μελών της ΕΕ ˙

  (β) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (από την Αστυνομία Κύπρου) ˙

  (γ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Φυσικής Ικανότητας από Ιατρό για άτομα κάτω των 65 ετών και από το Ιατρικό Συμβούλιο για άτομα άνω των 65 ετών)˙

  (δ) Αντίγραφο “Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας” για την κατηγορία «Λ» (Λεωφορείο) το οποίο αποκτάται μετά από επιτυχία σε γραπτή εξέταση που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, έγκυρα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας τα οποία εκδίδονται από την Αρμόδια Αρχή άλλου Κράτους Μέλους γίνονται αποδεκτά από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

  Σημείωση: Για συμμετοχή σε εξέταση υποβάλλεται το έντυπο “ΤΟΜ 211 (12/02)”˙ τέλος συμμετοχής στην εξέταση €70 + €51,26 (€17,09 για Έκδοση Πιστοποιητικού Επιτυχίας στην εξέταση, €17,09 για κατάθεση αίτησης για παροχή της υπηρεσίας και €17,09 για Έκδοση της Άδειας).

Το τέλος υλοποίησης  είναι €17,09.

Για συμμετοχή σε εξέταση υποβάλλεται το έντυπο “ΤΟΜ 211 (12/02)”

 • το τέλος συμμετοχής στην εξέταση €70˙
 • συν το τέλος ύψους €51,26 (€17,09 για Έκδοση Πιστοποιητικού Επιτυχίας στην εξέταση, €17,09 για κατάθεση αίτησης για παροχή της υπηρεσίας και €17,09 για Έκδοση της Άδειας).

Η επαγγελματική άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

 

 

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.