Κλιματισμός και Θέρμανση – Επιθεώρηση Συστημάτων – Προσωρινή

Τελευταία Ενημέρωση 26/10/2023

Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης με λέβητα (υγρών, αερίων και στερεών) καυσίμων - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών

Φυσικό πρόσωπο, πολίτης Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι Πιστοποιημένος Επιθεωρητής συστημάτων Κλιματισμού η/και Θέρμανσης με λέβητες εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος , δύναται να διενεργεί προσωρινά και περιστασιακά επιθεωρήσεις στα συστήματα κλιματισμού η/και επιθεωρήσεις στα συστήματα θέρμανσης με λέβητα στην Κυπριακή Δημοκρατία αφού πρώτα γνωστοποιήσει την πρόθεση του στην Υπηρεσία Ενέργειας (Αρμόδια Αρχή) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού περιλαμβάνει:

Τα συστήματα κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12kW, καθώς και τα συστήματα κλιματισμού που αθροιστικά η ωφέλιμη ονομαστικής ισχύς τους σε ένα κτίριο υπερβαίνει τα 50kW.

Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης με λέβητα περιλαμβάνει:

Τα συστήματα θέρμανσης με λέβητες (αερίων, υγρών ή στερεών καύσιμων) ονομαστικής ισχύς εξόδου για θέρμανση χώρων πέραν των 20 kW.

Λέβητας (υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων) σημαίνει το κοινό σύστημα λέβητα και μονάδας καυστήρα που είναι σχεδιασμένος να μεταδίδει σε υγρά θερμότητα που παράγεται από την καύση.

Σύστημα κλιματισμού σημαίνει συνδυασμό των στοιχείων που απαιτούνται για την επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, μέσω του οποίου η θερμοκρασία ελέγχεται ή μπορεί να μειωθεί.

Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης με λέβητα αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η Υπηρεσία Ενέργειας θα κρίνει κατά περίπτωση το προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσίας και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της και για σκοπούς ελέγχου τηρεί κατάλογο των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες.

Κριτήρια για Επιθεωρητή Συστημάτων Κλιματισμού και Επιθεωρητή Συστημάτων Θέρμανσης με λέβητα:

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ισχύουν μόνο για φυσικό πρόσωπο το οποίο:

 • είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος,
 • ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στο Κράτος Μέλος αυτό,
 • μετακινείται στην Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες του οι οποίες πρέπει να είναι ανάλογες με αυτές που έχει νόμιμο δικαίωμα στο Κράτος Μέλος το οποίο είναι εγκατεστημένος.,
 • ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής υπηρεσίας κρίνεται ως να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) σχετικές εργασίες ανά έτος.

Βάσει των πιο πάνω ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες χωρίς την υποχρέωση εγγραφής σε μητρώο και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης οποιασδήποτε άδειας στην Κυπριακή Δημοκρατία και πρέπει να ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς για την επιθεώρηση συστημάτων Θέρμανσης με λέβητα, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο Κανονιστικό Διάταγμα Αρ. Κ.Δ.Π.63/2017 στο Παράρτημα ΙΙΙ (Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5000 ημ. 24/2/2017, Αριθμός 63 και τους σχετικούς Κανονισμούς για την επιθεώρηση συστημάτων Κλιματισμού οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο Κανονιστικό Διάταγμα Αρ. Κ.Δ.Π.62/2017 στο Παράρτημα ΙΙΙ (Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5000 ημ. 24/2/2017Αριθμός 62 (στα ‘Σχετικά Έγγραφα’).

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει γραπτώς, με επιστολή, την Αρμόδια Αρχή πρίν την έναρξη των εν λόγω υπηρεσιών και αναφέρει ότι ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

Στοιχεία επικοινωνίας της Αρμόδιας Αρχής:

Υπηρεσία Ενέργειας
Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ανδρέα Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 409411, +357 22409390
Τηλεομοιότυπο: +357 22304759
Ηλ. Ταχ.: cyiallouros@meci.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.energy.gov.cy/

Πρόσωπα επικοινωνίας:
Όνομα: κ.Γιάλλουρος Κρίστης
Τηλ.: +357 22 409411
Ηλ. Ταχ.: cyiallouros@meci.gov.cy

Ο επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης οφείλει να:

διενεργεί τη σχετική εργασία σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται σε οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006 και το οποίο ρυθμίζει την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης με λέβητες και την επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού∙

 • συντάσσει την έκθεση επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης και την έκθεση επιθεώρησης συστήματος κλιματισμού η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της επιθεώρησης που διενεργήθηκε και συστάσεις για την οικονομικώς συμφέρουσα βελτίωση του επιθεωρούμενου συστήματος θέρμανσης και συστήματος κλιματισμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έντυπα όπως καθορίζονται σε οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006 και το οποίο ρυθμίζει την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης με λέβητες και την επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού∙
 • παραδίδει την έκθεση επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης και συστήματος κλιματισμού στον ιδιοκτήτη του συστήματος∙
 • ενημερώνει την αρμόδια αρχή, τουλάχιστο μια εβδομάδα πριν, σχετικά με τον τόπο και χρόνο κάθε επιθεώρησης που πρόκειται να διενεργήσει∙
 • κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή, εφόσον του ζητηθεί, τις εκθέσεις επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμανσης και τις επιθεωρήσεις συστημάτων κλιματισμού που έχει συντάξει, καθώς, επίσης, και πλήρη κατάλογο των επιθεωρήσεων που έχει διενεργήσει∙
 • τηρεί τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των Νόμων αυτών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙
 • συμμορφώνεται με οποιοδήποτε διάταγμα εκδίδει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η αρμόδια αρχή δύναται, να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή επιθεωρητή συστημάτων θέρμανσης στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης με λέβητα, και την εγγραφή επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού όταν ο επιθεωρητής:

 • αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006 ή/και των παρόντων Κανονισμών∙
 • συστηματικά δεν διεκπεραιώνει τη σχετική εργασία και τη σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης συστήματος κλιματισμού∙ ή έκθεσης επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης με λέβητα∙
 • διαπράττει αδίκημα ή παρέχει βοήθεια ή υποκινεί τη διάπραξη αδικήματος κατά παράβαση των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006 ή/και των προνοιών των παρόντων Κανονισμών.