Δικηγόρος – Προσωρινή

Τελευταία Ενημέρωση 03/12/2020

Προσωρινή Παροχή Δικηγορικών Υπηρεσιών

Δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους και διαμένει και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου σε ένα Κράτος Μέλος άλλο από την Κύπρο μπορεί να παρέχει, ανάλογα με την περίπτωση και για μια συγκεκριμένη υπόθεση ή θέμα, υπηρεσίες στην Κύπρο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου.

Ένας δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους και παρέχει τις υπηρεσίες του στη Δημοκρατία πάνω σε προσωρινή βάση, εκπροσωπώντας και υπερασπίζοντας πελάτη ενώπιον Δικαστηρίου, μπορεί να ενεργεί, μετά από συμφωνία, σε συνεργασία με δικηγόρο που ασκεί το επάγγελμα στη Δημοκρατία και έχει το δικαίωμα να εμφανίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση.

Για τους σκοπούς των πιο πάνω, ένας δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους υποχρεούται να προσκομίσει στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου θα εμφανιστεί, μια δήλωση.

Σημειώνεται ότι δικηγόρος είναι κάθε άτομο το οποίο μπορεί να ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στο Κράτος Μέλος διαμονής του, υπό έναν από τους επαγγελματικούς τίτλους που παρουσιάζονται στο έγγραφο «Επαγγελματικοί τίτλοι ανά κράτος μέλος» στις «Αιτήσεις & Έγγραφα».

Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Νομικό Συμβούλιο
Οδός Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Τηλ. +357 22 889205, +357 22 889207
Φαξ. +357 22 667498
Ηλ. ταχ: info@legalcouncil.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.legalcouncil.org.cy

Για τους σκοπούς της εκπροσώπησης και υπεράσπισης πελάτη ενώπιον ενός Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πρέπει να προσκομίζονται στο Νομικό Συμβούλιο είτε από το δικηγόρο ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους ή από το δικηγόρο με τον οποίο ενεργεί:

  • τα έγγραφα που βεβαιώνουν την ιδιότητα του, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ∙
  • πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που θα προσφέρει εντός της Δημοκρατίας, την πιθανή διάρκειά τους, τη διεύθυνσή του, το Δικηγορικό Σύλλογο του Κράτους Μέλους καταγωγής του, το όνομα και τη διεύθυνση του δικηγόρου με τον οποίο θα συνεργάζεται∙ και
  • μια δήλωση για μη ύπαρξη ασυμβατότητας ή πειθαρχικών ποινών εναντίον του.

Ένα ειδικό μητρώο τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή στο οποίο είναι καταχωρημένα τα ονόματα των δικηγόρων που είναι υπήκοοι Κρατών Μελών και παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία πάνω σε προσωρινή βάση το οποίο ονομάζεται “Μητρώο των Δικηγόρων Κρατών Μελών που Παρέχουν Υπηρεσίες”.

Εάν στις πληροφορίες στο Μητρώο που αναφέρεται πιο πάνω υπάρχει μέσα στο ίδιο έτος συστηματική παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία, πρέπει να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο δικηγόρο μια δήλωση σύμφωνα με την οποία η υπόθεση του θα υπόκειται στη ρύθμιση του δικαιώματος του για εγκατάσταση.

Οι δραστηριότητες του δικηγόρου ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους, όταν εκπροσωπεί και υπερασπίζει πελάτη ενώπιον των δικαστικών ή των δημοσίων αρχών στη Δημοκρατία, θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις κάθε είδους που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα που ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • μπορεί να χρησιμοποιήσει στην Κυπριακή Δημοκρατία τον επαγγελματικό του τίτλο στη γλώσσα ή σε μία από τις γλώσσες του Κράτους Μέλους καταγωγής του, με την ένδειξη της επαγγελματικής οργάνωσης στην οποία ανήκει ή του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου ασκεί το επάγγελμα του, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω Κράτους∙
  • στην άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, η διαμονή του δικηγόρου αυτού στη Δημοκρατία ή η εγγραφή του στο Μητρώο Δικηγόρων, δεν είναι απαραίτητη ∙
  • κατά την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ένας δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις του βασικού νόμου και των Κανονισμών ή των Δικονομικών Κανόνων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που διέπουν το επάγγελμα του δικηγόρου, με εξαίρεση των προνοιών που αφορούν το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων, παράλληλα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτόν από το Κράτος Μέλος καταγωγής του εφόσον αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία∙
  • κατά την άσκηση άλλων δραστηριοτήτων στην Κύπρο από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω, ο δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους συνεχίζει να υπόκειται στους όρους και τις πρόνοιες που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στο Κράτος Μέλος καταγωγής του, υποκείμενος όμως στη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του βασικού νόμου και των κανονισμών και των Δικονομικών Κανόνων που εκδίδονται βάσει αυτού του νόμου που διέπει την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία και ειδικότερα, με τις πρόνοιες που αφορούν το ασυμβίβαστο της άσκησης των δραστηριοτήτων του δικηγόρου και της άσκησης άλλων δραστηριοτήτων οι οποίες είναι ξένες προς αυτόν, τον κανόνα της εμπιστευτικότητας, την επαγγελματική δεοντολογία, τον περιορισμό να εκπροσωπεί μέρη που έχουν αντίθετα συμφέροντα και τη διαφήμιση∙
  • νοείται ότι τα πιο πάνω θα ισχύουν μόνο κατά το χρονικό διάστημα που θα τηρούνται από ένα δικηγόρο που δεν διαμένει στη Δημοκρατία και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη διασφάλιση της ορθής άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, την επαγγελματική αξιοπρέπεια και την τήρηση των διατάξεων σχετικά με το ασυμβίβαστο.

Η μη συμμόρφωση ενός δικηγόρου, ο οποίος είναι υπήκοος Κράτους Μέλους, υπόκειται στις πρόνοιες του Μέρους IV του βασικού νόμου και του περί Δικηγόρων (Εφέσεις σε Πειθαρχικές Υποθέσεις) Διαδικαστικού Κανόνος νοείται ότι οι πειθαρχικές ποινές της διαγραφής του ονόματος του δικηγόρου από το Μητρώο Δικηγόρων ή της αναστολής της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, που προβλέπονται στο άρθρο 17 του βασικού νόμου, θα λογίζονται και θα εκλαμβάνονται ως κυρώσεις προσωρινού ή οριστικού περιορισμού παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, στη Δημοκρατία, σε δικηγόρο ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με το δικηγόρο ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους και παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία, από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του και ενημερώνει αυτήν την αρχή για οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί χωρίς να επηρεάζεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που παρέχονται.