Τελευταία Ενημέρωση 23/11/2022

Άσκηση του Δικηγορικού Επαγγέλματος

Γενικές Πληροφορίες

Για να ασκήσει ένας δικηγόρος το δικηγορικό επάγγελμα στην Κύπρο, απαιτείται η εξασφάλιση εγγραφής στο Μητρώο Δικηγόρων και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στην Κύπρο, όπως ορίζεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, σημαίνει:

 • τηv εμφάνιση ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου για διεξαγωγή διαδικασίας εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου ∙
 • τηv παρασκευή ή μελέτη οποιουδήποτε δικογράφου εκ μέρους του πελάτη που θα χρησιμοποιηθεί σε δικαστική διαδικασία ∙
 • την ενέργεια εγγραφής εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για τους προαναφερόμενους σκοπούς∙
 • τη σύνταξη, αναθεώρηση, τροποποίηση οποιουδήποτε ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού εταιρείας κάθε μορφής και οποιουδήποτε εγγράφου που σχετίζεται με τη σύσταση, εγγραφή, αναδιοργάνωση ή διάλυση οποιασδήποτε εταιρείας ∙
 • τη νηολόγηση πλοίων και τη σύνταξη κάθε εγγράφου πoυ αναφέρεται σε οποιοδήποτε δικαίωμα επί πλοίου ∙
 • τη γνωμάτευση σε νομικό θέμα έναντι αμοιβής ∙
 • τη σύνταξη ή μελέτη οποιουδήποτε εγγράφου πoυ καταχωρίζεται στo Δικαστήριο για σκoπoύς διαχείρισης περιουσίας αποβιώσαντος.

Κάθε πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει πιστοποιητικό, από το Νομικό Συμβούλιο, που βεβαιώνει ότι δικαιούται να εγγραφεί ως δικηγόρος αν το Νομικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι:

 • έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του ∙
 • είναι καλού χαρακτήρα και δεν είναι ακατάλληλο πρόσωπο για να γίνει αποδεκτό ως δικηγόρος λόγω οποιασδήποτε συμπεριφοράς που θα δικαιολογούσε το Πειθαρχικό Συμβούλιο να λάβει μέτρα εναντίον του ∙
 • είναι πολίτης της δημοκρατίας ή πολίτης άλλου Κράτους Μέλους ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο άλλου Κράτους Μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της άσκησης του ∙
 • κατέχει πτυχίο Νομικής:

(i) πανεπιστημίου κράτους μέλους, το οποίο αναγνωρίζεται από την αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ή

(ii) οποιουδήποτε άλλου πανεπιστημίου, είτε στη Δημοκρατία είτε σε Τρίτη χώρα, ως το Νομικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Νοείται ότι τα προσόντα που έτυχαν αναγνώρισης δυνάμει των διατάξεων των υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (δ), όπως αυτές ίσχυαν πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2020, εξακολουθούν να είναι αναγνωρισμένα προσόντα∙

Νοείται περαιτέρω ότι τα πτυχία τα οποία το Νομικό Συμβούλιο έχει καθορίσει ως πτυχία νομικής με γνωστοποιήσεις που δημοσιεύθηκαν στην Επόσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροπ.) (Αρ. 3) Νόμου του 2020 εξακολουθούν να θεωρούνται ως τέτοια∙

 • έχει συμπληρώσει περίοδο άσκησης όχι μικρότερη των δώδεκα μηνών σε γραφείο δικηγόρου που ασκεί το επάγγελμα για τουλάχιστον πέντε έτη ή στο το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα *∙
 • έχει επιτύχει σε εξέταση που να ικανοποιεί το Νομικό Συμβούλιο. Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Νομικό Συμβούλιο πάνω σε ορισμένα θέματα όπως: Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Δίκαιο της Απόδειξης, Αδικοπραξίες, Ποινικό Δίκαιο, Πολιτική και Ποινική Δικονομία, Νόμοι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Νόμοι περί Διαθηκών και Διαδοχής, Εταιρικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Νόμοι περί Δικαστηρίων.

Η άσκηση είναι 12μηνη (με δυνατότητα σύντμησης κατ’ εξαίρεση – ελάχιστο απαιτούμενο 6 μήνες) και για την ολοκλήρωσή της απαιτείται επιτυχία στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.

Για εγγραφή στο ‘Μητρώο Εγγεγραμμένων Δικηγόρων

Όταν ο δικηγόρος λάβει ‘Επιστολή Έγκρισης’ από το Νομικό Συμβούλιο υποβάλλει για σκοπούς εγγραφής στο “Μητρώο Εγγεγραμμένων Δικηγόρων” την εν λόγω επιστολή απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου
Οδός Χαράλαμπου Μούσκου
1404 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 865741
Ηλ.ταχ:. chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.supremecourt.gov.cy

Για εγγραφή στο ‘Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα

Η αίτηση για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας του Δικηγόρου στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, πρέπει να υποβληθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Οδός Φλωρίνης 11,
1065 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 8733 00
Φαξ.: +357 22 8730 13
Ηλ. ταχ: cybar@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cyprusbarassociation.org

 1. Για εγγραφή στο ‘Μητρώο Εγγεγραμμένων Δικηγόρων’

  Ο δικηγόρος ο οποίος έχει ολοκληρώσει την περίοδο άσκησης του, υποβάλλει στο Νομικό Συμβούλιο επιστολή από δικηγορικό γραφείο ή τον Γενικό Εισαγγελέα που να επιβεβαιώνει τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου άσκησης, συνοδευόμενη από την αίτηση ανάλογα με τον χώρο διεξαγωγής της άσκησης.

  H επιστολή έγκρισης από το Νομικό Συμβούλιο υποβάλλεται, διά ζώσης, στο Ανώτατο Δικαστήριο  και πρέπει να συνοδεύεται με την καταβολή του τέλους των €51,26.

  Ακολούθως της εγγραφής στο ‘Μητρώο Εγγεγραμμένων Δικηγόρων’ του Ανωτάτου Δικαστηρίου – το οποίο τηρεί ο Αρχιπρωτοκολλητής – o Αρχιπρωτοκολλητής εκδίδει ‘Πιστοποιητικό Εγγραφής‘ με τη σφραγίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

  Για εγγραφή στο ‘Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα’ (“ασκείν την δικηγορία”)

  Ο δικηγόρος θα πρέπει να προσκομίζει τα ακόλουθα πιστοποιητικά ενώπιον του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, για σκοπούς έκδοσης της ετήσιας άδειας:

  • ‘Πιστοποιητικό Εγγραφής’ με τη σφραγίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου·
  • επαγγελματική ασφάλιση (σύμφωνα με τους κανονισμούς του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου)·
  • εγγραφή στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων (υποχρέωση βάσει του ‘περί Δικηγόρων Νόμος’ (Κεφ. 2)).

  Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος στην συνέχεια τηρεί το “Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν την δικηγορία” ο οποίος εκδίδει την ετήσια άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος.

  Σημειώνεται ότι δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα κατά το χρόνο της έκδοσης της ετήσιας άδειάς του, πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου τη Δήλωση / Διακήρυξη με σχετική επιβεβαίωση από τον τοπικό του δικηγορικό σύλλογο που να αναφέρει ότι το κύριο επάγγελμα του είναι η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και ότι είναι έτοιμος να το ασκήσει.

  Πριν από την έκδοση της εν λόγω επιβεβαίωσης, ο τοπικός δικηγορικός σύλλογος βεβαιώνεται μέσω του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι ο δικηγόρος είναι εγγεγραμμένος ως συνεισφέρων δικηγόρος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

H αίτηση για εγγραφή στο ‘Μητρώο Εγγεγραμμένων Δικηγόρων’ πρέπει να συνοδεύεται με την καταβολή του τέλους των € 51,26.

Κάθε δικηγόρος ο οποίος ασκεί το επάγγελμα για περίοδο μέχρι δέκα έτη πρέπει να καταβάλλει τέλος €68 για την έκδοση της ετήσιας άδειας και τέλος €171, αν η άσκηση του επαγγέλματος υπερβαίνει τα 10 χρόνια.

Οι δικηγόροι που προτίθενται να εγγραφούν για πρώτη φορά στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων πρέπει να καταβάλουν τέλος εγγραφής ύψους €50,00.

Παρακαλώ σημειώσατε ότι οι εγγραφές νέων μελών στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων δεν μπορούν να υποβληθούν μέσω της JCC Smart, αλλά πρέπει να γίνονται στα γραφεία του Ταμείου Συντάξεων Δικηγόρων (οδός Φλωρίνης 11, γραφείο 202). Για την ανανέωση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, οι δικηγόροι πρέπει να καταβάλλουν στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων το ποσό των €480,00 για το προηγούμενο έτος κατά το οποίο κατείχαν άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στα γραφεία του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (οδός Φλωρίνης 11, γραφείο 202) είτε μέσω της υπηρεσίας JCCsmart.

Ακολούθως της εγγραφής στο ‘Μητρώο Δικηγόρων’ που τηρεί ο Αρχιπρωτοκολλητής, o Αρχιπρωτοκολλητής εκδίδει ‘Πιστοποιητικό Εγγραφής’ με τη σφραγίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος στην συνέχεια τηρεί το “Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν την δικηγορία” ο οποίος εκδίδει την ετήσια άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος.

Η ετήσια άδεια λήγει την τριακοστή πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης και πρέπει να καταβληθεί τέλος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το ύψος του οποίου καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Εγγεγραμμένοι δικηγόροι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Περί Δικηγόρων Νόμου και τους Περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμούς όπως εκάστοτε τροποποιούνται:

 • Πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου χωρίς να είναι εγγεγραμμένο ή χωρίς να κατέχει ισχύουσα ετήσια άδεια είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €855.

Οι πειθαρχικές διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου (Άρθρα 15 έως 17) ισχύουν για όλους τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα:

 • Κάθε δικηγόρος θεωρείται λειτουργός της δικαιοσύνης και υπόκειται σε πειθαρχικές διαδικασίες.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ασκεί τον έλεγχο και πειθαρχικές αρμοδιότητες για κάθε δικηγόρο:

Αv δικηγόρoς καταδικαστεί από oπoιoδήπoτε δικαστήριο για oπoιoδήπoτε πoιvικό αδίκημα, τo οποίο, κατά τη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εvέχει ηθική αισχρότητα, ή αv δικηγόρoς είναι, κατά τη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ένοχος επονείδιστης, δόλιας ή ασυμβίβαστης διαγωγής προς τo επάγγελμα ή αν έχει ενεργήσει ή συμπεριφερθεί κατά τρόπο που αντιβαίνει ή συγκρούεται με τις πρόνοιες των περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών, τo Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να :

 • vα διατάξει τη διαγραφή τoυ ονόματος τoυ δικηγόρoυ από τo Μητρώο τωv Δικηγόρων ∙
 • vα αναστείλει τηv άδεια άσκησης τoυ δικηγορικού επαγγέλματος τoυ δικηγόρoυ για όσο χρονικό διάστημα το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο ∙
 • vα διατάξει τo δικηγόρo vα καταβάλει, υπό μορφή προστίμου ∙
 • vα προειδοποιήσει ή vα επιπλήξει τo δικηγόρo ∙ να εκδώσει διαταγή ως προς την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως κρίνει σκόπιμο.