Διαφημιστική Πινακίδα – Έκθεση Διαφημίσεων

Τελευταία Ενημέρωση 07/12/2023

Έκθεση Διαφημίσεων

Γενικές Πληροφορίες

Για να εκθέσει κάποιος διαφήμιση σε οποιοδήποτε διαφημιστική πινακίδα που ανεγέρθηκε από Δημοτικό/ Κοινοτικό Συμβούλιο ή με πρωτοβουλία του στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την έκθεση διαφημίσεως από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου θα λάβει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί την τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων.

Η αίτηση για έκθεση διαφημίσεως (Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο) μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την τοποθεσία που θα λάβει χώρα η δραστηριότητα. Το έντυπο αίτησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο.

  1. Το έντυπο αίτησης (σε δύο αντίγραφα) θα πρέπει να συνοδεύεται από σχεδιαγράμματα της διαφημιστικής πινακίδας (σε δύο αντίγραφα) στην οποία να δείχνονται οι διαστάσεις, ο τύπος και το σχέδιο της διαφήμισης.

Ενδεικτικά, τα τέλη για την έκθεση μιας διαφήμισης σε δημοτική διαφημιστική πινακίδα έχουν ως ακολούθως:

  • μέχρι 2 τετραγωνικά μέτρα το τέλος είναι περίπου €17 και κάθε επιπρόσθετο τετραγωνικό μέτρο χρεώνεται με €8,5 , για περίοδο μέχρι μία εβδομάδα ∙
  • μέχρι 1 τετραγωνικό μέτρο το τέλος είναι €8,5, για περίοδο μέχρι μία εβδομάδα ∙
  • μέχρι 0,5 τετραγωνικό μέτρο το τέλος είναι περίπου €5, για περίοδο μέχρι μία εβδομάδα.

Παράλληλα, ενδεικτικά, για την έκθεση μιας διαφήμισης σε κοινοτική διαφημιστική πινακίδα μέχρι 2 τετραγωνικά μέτρα το τέλος είναι περίπου €17, για περίοδο μέχρι μία εβδομάδα και χρεώνονται περίπου €1.7 για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει το τέλος άδειας, όπως καθορίζεται από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με τον τύπο, την περίοδο και το μέγεθος της διαφήμισης. Η μέθοδος πληρωμής καθορίζεται από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Η διάρκεια της άδειας καθορίζεται από τον αιτητή και υπόκειται σε έγκριση από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η ανανέωση της άδειας γίνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Πρόσωπα που κατέχουν άδεια για έκθεση διαφημίσεων, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων Νόμου (Κεφάλαιο 50), των σχετικών Κανονισμών του οικείου Δημοτικού/ Κοινοτικού Συμβουλίου και του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου (174/ 1986), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

Επιπλέον, τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που καθορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να σχετίζονται με το μέγεθος, τον τύπο και την τοποθεσία της διαφήμισης πάνω στη διαφημιστική πινακίδα.

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να επισκεφθούν την πινακίδα για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας.