Διαφημιστική Πινακίδα – Ανέγερση

Τελευταία Ενημέρωση 07/12/2023

Ανέγερση Ιδιωτικής Διαφημιστικής Πινακίδας

Γενικές Πληροφορίες

Για την ανέγερση ιδιωτικής διαφημιστικής πινακίδας (διαφημιστικό κατασκεύασμα) στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση εξουσιοδότησης από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου θα λάβει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα. Με βάση τον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο (Ν. 174/1986), ο όρος “διαφημιστικό κατασκεύασμα” σημαίνει κάθε μορφής πινακίδα και κάθε μορφής κατασκεύασμα, τοποθετημένο σταθερά επί του εδάφους ή ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο πάνω στην οποία ή στο οποίο ενσωματώνεται ή τοποθετείται ή αναγράφεται ή επικολλάται ή προσαρμόζεται οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα ή οποιαδήποτε αγγελία ή πληροφόρηση.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί την τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων.

Το έντυπο αίτησης (Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο) για εξουσιοδότηση ανεγέρσεως ιδιωτικής πινακίδας μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την τοποθεσία όπου θα λάβει χώρα η δραστηριότητα. Το έντυπο της αίτησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο.

 1. Το έντυπο αίτησης (σε δύο αντίγραφα) θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου στο οποίο θα ανεγερθεί η διαφημιστική πινακίδα μαζί με το έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή αντίγραφο της γραπτής συμφωνίας μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και της διαφημιστικής εταιρείας, μαζί με ένα αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου και το έντυπο της αίτησης υπογεγραμμένο από τη διαφημιστική εταιρία ∙
  • δύο αντίγραφα του τοπογραφικού σχεδίου του ακινήτου με ένδειξη για το πού θα ανεγερθεί η διαφημιστική πινακίδα ∙
  • δύο αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων υπογεγραμμένα από τον αρχιτέκτονα που θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  (α) το χωροταξικό σχέδιο του ακινήτου στο οποίο θα φαίνεται:

  (i) το σημείο όπου θα τοποθετηθεί η διαφημιστική πινακίδα ∙

  (ii) τα όρια του ακινήτου και οι δημόσιοι δρόμοι που εφάπτονται σε αυτό και ∙

  (iii) οι ελάχιστες αποστάσεις της διαφημιστικής πινακίδας από τα όρια του ακινήτου οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα Άρθρα 18Δ, 18Ε και 18ΣΤ του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, N.174/1986 (όπως εφαρμόζεται).

  (β) κάτοψη της διαφημιστικής πινακίδας με διαστάσεις ∙

  (γ) εμπρόσθια όψη της πινακίδας με διαστάσεις (ύψος, πλάτος, ύψος από το έδαφος / οικοδομή) ∙

  • σε περίπτωση που η προτεινόμενη διαφημιστική πινακίδα θα τοποθετηθεί σε κτίριο, θα πρέπει να επισυναφθούν επίσης οι αρχιτεκτονικές όψεις του κτιρίου μαζί με την πινακίδα ∙
  • αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων και της μελέτης στήριξης της πινακίδας υπογεγραμμένα από Πολιτικό Μηχανικό ∙
  • αντίγραφο του εντύπου επίβλεψης υπογεγραμμένο από τον Αρχιτέκτονα ή τον Πολιτικό Μηχανικό και τον αιτητή∙
  • γραπτή βεβαίωση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) ότι το άτομο που ετοίμασε τα σχέδια / υπολογισμούς κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου.

  Στη συνέχεια εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στο χώρο που θα ανεγερθεί η διαφημιστική πινακίδα.

Ενδεικτικά, για την ανέγερση ιδιωτικής διαφημιστικής πινακίδας έως 2 τετραγωνικών μέτρων σε Δήμο, τα δικαιώματα είναι περίπου €68 ανά έτος για φωτιζόμενες διαφημίσεις και €51 ανά έτος για μη φωτιζόμενες διαφημίσεις.

Για διαφημιστική πινακίδα μεγαλύτερη από 10 τετραγωνικά μέτρα, τα δικαιώματα καθορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο με ανώτατο όριο τα €3,417 ανά έτος.

Παράλληλα, ενδεικτικά, για την ανέγερση ιδιωτικής διαφημιστικής πινακίδας σε μια Κοινότητα:

 • μέχρι 2 τετραγωνικά μέτρα για φωτιζόμενες διαφημίσεις, το τέλος είναι περίπου €34 ανά έτος και περίπου €8,5 για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο ∙
 • μέχρι 2 τετραγωνικά μέτρα για μη φωτιζόμενες διαφημίσεις, το τέλος είναι περίπου €25,5 ανά έτος και περίπου €8,5 για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο, μεγαλύτερο από 2 τετραγωνικά μέτρα ∙
 • για διαφημιστικά κατασκευάσματα με επιφάνεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για φωτιζόμενες όσο και για μη φωτιζόμενες διαφημίσεις, το τέλος είναι περίπου €85 ανά έτος.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για έγκριση της εξουσιοδότησης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τα σχετικά δικαιώματα, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των οποίων καθορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με τον τύπο του διαφημιστικού κατασκευάσματος.

Η εξουσιοδότηση ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης. Η ανανέωση της εξουσιοδότησης γίνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Πρόσωπα που κατέχουν εξουσιοδότηση για ανέγερση ιδιωτικής διαφημιστικής πινακίδας εντός Δήμου ή Κοινότητας, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων Νόμου (Κεφάλαιο 50), των σχετικών Κανονισμών του οικείου Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου και του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου (174 / 1986), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

Ενδεικτικά, ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος καθορίζει την ελάχιστη απόσταση ανέγερσης της διαφημιστικής πινακίδας από τον αυτοκινητόδρομο, ή από δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, από κυκλικό κόμβο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο δρόμο (εντός ή εκτός κατοικημένης ζώνης) καθώς και την ελάχιστη απόσταση που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των διαφημιστικών πινακίδων.

Επιπλέον, τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εξουσιοδότησης που καθορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να σχετίζονται με το μέγεθος, τον τύπο και την τοποθεσία της διαφημιστικής πινακίδας. Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να επιθεωρήσουν την πινακίδα, για την οποία έχει χορηγηθεί η εξουσιοδότηση προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εξουσιοδότησης.