Ελεγκτικό Γραφείο / Ελεγκτικός Οίκος

Τελευταία Ενημέρωση 11/01/2024

Παροχή Λογιστικών/Ελεγκτικών Υπηρεσιών από Οίκους/Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία

Γενικές Πληροφορίες

Για την παροχή λογιστικών / διοικητικών   και ελεγκτικών υπηρεσιών από οίκο στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος σε οίκο από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Επιπλέον, το πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος πρέπει να εξασφαλίζεται για κάθε ένα από τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα (βλ. Άσκηση του Λογιστικού και Ελεγκτικού Επαγγέλματος στις σχετικές συνδέσεις):

 • ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης, συνεταίροι ή διευθυντές εταιρείας, όπου διεξάγεται δημόσια άσκηση του επαγγέλματος∙
 • υπάλληλος που διορίζεται ως υπεύθυνο άτομο για την υπογραφή γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων για λογαριασμό μέλους ή εταιρείας λογιστών∙
 • πάροχοι φορολογικών προγραμματισμών και φορολογικών συμβουλών, επιχειρηματικών συμβουλών, διοικητικών υπηρεσιών, και υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου.

Κάθε  νομικό  πρόσωπο (και ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης – αυτοεργοδοτούμενοι) μπορεί να εγγραφεί και να εξασφαλίσει πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος, παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Νόμιμου Ελεγκτικού Γραφείου νοουμένου ότι ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ικανοποιείται ότι πληρούνται σωρετυτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου έχουν εξασφαλίσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος στη Δημοκρατία (μόνο για Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία)∙
 • η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων του ελεγκτικού γραφείου, ανάλογα με την περίπτωση, κατέχεται από ελεγκτικούς οίκους ή / και φυσικά πρόσωπα στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου ή από νόμιμους ελεγκτές (μόνο για Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία)∙
 • σε περίπτωση των ελεγκτικών υπηρεσιών μια πλειοψηφία έως εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και αντίστοιχα σε περίπτωση των λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών το πενήντα (50%) των ομόρρυθμων εταίρων, σε περίπτωση συνεταιρισμού, ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, στην περίπτωση εταιρείας, είναι εγκεκριμένοι ελεγκτές) ή κάτοχοι πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος / πάροχοι διοικητικών υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση∙
 • εάν οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση συνεταιρισμού, ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση εταιρείας, δεν υπερβαίνουν  τους δύο, τουλάχιστον ένας από αυτά πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος ή του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος, ή του παρόχου διοικητικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος σε οίκο/νόμιμο ελεγκτικό γραφείο μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή (ΣΕΛΚ):

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 24935, 1355 Λευκωσία
Λεωφόρος Βύρωνος 11, 1096 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22 870 030
Φαξ: +357 22 766 360
Ηλ.ταχ: licensing@icpac.org.cy (για έκδοση πιστοποιητικών)
Ιστοσελίδα: http://www.icpac.org.cy

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του συμβολαίου για την  Επαγγελματική Ασφαλιστική Κάλυψη∙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Συστάσεως (σε περίπτωση εταιρείας )∙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου (σε περίπτωση εταιρείας )∙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση εταιρείας )∙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μετόχων (σε περίπτωση εταιρείας)∙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού των Συνεταίρων (σε περίπτωση συνεταιρισμού)∙
  • αντίγραφο Διεύθυνσης Τόπου Εργασίας (σε περίπτωση συνεταιρισμού)∙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού (σε περίπτωση συνεταιρισμού)∙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας (σε περίπτωση εμπορικής επωνυμίας).
  • Λευκά ποινικά μητρώα για όλους τους Μετόχους / Διευθυντές (όχι παλαιότερα των 3 μηνών)∙
  • Οργανόγραμμα Συγκροτήματος (όπου ισχύει)∙
  • Έντυπο Λειτουργού Συμμόρφωσης∙
  • αντίγραφο Συμφωνίας Συνέχισης Εργασιών.

  Για αίτηση πιστοποιητικού νόμιμου ελεγκτικού γραφείου:

  • Βεβαίωση ότι ο οίκος διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών σε επίπεδο ελεγκτικού Οίκου σύμφωνα με τις πρόνοιες του ISQM1∙
  • Κατάλογος νόμιμων ελεγκτών που εργάζονται στον Ελεγκτικό Οίκο.

  Για αίτηση πιστοποιητικού παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών:

  • Ειδοποίηση ΕΠΔΥ για τις θυγατρικές της Εταιρίες∙
  • Ειδοποίηση ΕΠΔΥ για το προσωπικό της που παρέχει διοικητικές υπηρεσίες∙
  • Παρεχόμενες Υπηρεσίες από Παρόχους Διοικητικών Υπηρεσιών∙
  • Καταβολή τέλους €200 για το πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού επαγγέλματος για του οίκους που διαθέτουν 1 με 2 διευθυντές∙
  • Καταβολή τέλους €400 για το πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού επαγγέλματος για του οίκους που διαθέτουν 3 με 5 διευθυντές∙
  • Καταβολή τέλους €800 για το πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού επαγγέλματος για του οίκους που διαθέτουν 6 με 10 διευθυντές∙
  • Καταβολή τέλους €2.500 για το πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού επαγγέλματος για του οίκους που διαθέτουν 11 με 20 διευθυντές∙
  • Καταβολή τέλους €5.000 για το πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού επαγγέλματος για του οίκους που διαθέτουν πέρνα των 20 διευθυντών∙
  • καταβολή τέλους €750 μόνο για τους οίκους παροχής διοικητικών υπηρεσιών∙
  • καταβολή τέλους €200 μόνο για τους οίκους παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών.

Τα πιο κάτω τέλη για απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού  επαγγέλματος,  νόμιμου ελεγκτικού γραφείου και παρόχου διοικητικών υπηρεσιών καταβάλλονται εμπρόθεσμα:

 • τέλος €200 για το πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού επαγγέλματος για του οίκους που διαθέτουν 1 με 2 διευθυντές.
 • τέλος €400 για το πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού επαγγέλματος για του οίκους που διαθέτουν 3 με 5 διευθυντές.
 • τέλος €800 για το πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού επαγγέλματος για του οίκους που διαθέτουν 6 με 10 διευθυντές.
 • τέλος €2.500 για το πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού επαγγέλματος για του οίκους που διαθέτουν 11 με 20 διευθυντές.
 • τέλος €5.000 για το πιστοποιητικό άσκησης λογιστικού επαγγέλματος για του οίκους που διαθέτουν πέρνα των 20 διευθυντών.
 • τέλος €750 μόνο για τους οίκους παροχής διοικητικών υπηρεσιών.
 • τέλος €200 μόνο για τους οίκους παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών.

Για τον πλήρη κατάλογο τελών παρακαλώ ακολουθείστε τον σύνδεσμο.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση αδειοδότησης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής / Αναγνωρισμένου Σώματος Ελεγκτών

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Παρακαλώ ακολουθείστε τον σύνδεσμο.

Κάθε εγκεκριμένος οίκος/νόμιμο ελεγκτικό γραφείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας Λογιστών (ταυτόσημο με τον Κώδικα IFAC), την Οδηγία του ΣΕΛΚ αναφορικά με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και όλα τα τεχνικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή.

Επιπλέον, διενεργούνται εποπτικοί έλεγχοι των ελεγκτικών γραφείων, ως επίσης και έλεγχοι όλων των αδειοδοτημένων από το Σύνδεσμο οίκων για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία και την οδηγία για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος, καθώς και με τους Κανονισμούς του Συνδέσμου. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται μία φορά κάθε έξι χρόνια.