Λογιστής / Ελεγκτής

Τελευταία Ενημέρωση 11/01/2024

Άσκηση του Λογιστικού και Ελεγκτικού Επαγγέλματος - Παροχή Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Συμβούλου Αφερεγγυότητας

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση  του λογιστικού και του ελεγκτικού επαγγέλματος, της Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και του Συμβούλου Αφερεγγυότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΣΕΛΚ και η απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Ιδιότητα Μέλους

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του ΣΕΛΚ , νοουμένου ότι ικανοποιήσει τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ότι είναι κατάλληλο πρόσωπο για να εγγραφεί στο Μητρώο και πληροί οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. (α) Είναι απόφοιτος Λογιστής του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων του ΣΕΛΚ – ACCA (JES) ή

(β) Είναι απόφοιτος Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών εκτός του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων του ΣΕΛΚ – ACCA  και

Έχει φθάσει σε επίπεδο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο ή σε ισοδύναμο επίπεδο, διαθέτει την καθορισμένη τριετή σχετική πρακτική πείρα και έχει επιτύχει στις καθορισμένες εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας (συμπεριλαμβανομένων Κυπριακής Φορολογίας και Κυπριακής Νομοθεσίας)  και ολοκληρώσει την ενότητα «Δεοντολογία και Επαγγελματικές Δεξιότητες»∙

2.Είναι μέλος Σώματος  / των  Επαγγελματιών Λογιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ∙

3.Είναι μέλος Σώματος / των Επαγγελματιών Λογιστών Τρίτης Χώρας ∙

Πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος

Ένα μέλος είναι επιλέξιμο να λάβει πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου έχει ικανοποιηθεί ότι πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) η εγγραφή του ως μέλους στο μητρώο του ΣΕΛΚ έχει ολοκληρωθεί∙

(β) αν έχει εγγραφεί στο μητρώο σύμφωνα με τις παραγράφους (1) – (3) πιο πάνω, να είναι μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών για τουλάχιστον δύο χρόνια και να ικανοποιεί στις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(ι) έχει συμπληρώσει τρία χρόνια πρακτική πείρα, εργαζόμενος είτε ως υπάλληλος είτε ως υπεργολάβος υπό την επίβλεψη κατάλληλου πεπειραμένου Μέλους ή άλλου προσώπου που έχει κατά τη γνώμη του Συμβουλίου κατάλληλα προσόντα και∙

(ιι) τουλάχιστον τα δύο χρόνια της εν λόγω πρακτικής πείρας, να έχουν συμπληρωθεί μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών και∙

Διευκρινίζεται ότι, η υπόλοιπη περίοδος της πείρας μπορεί να συμπληρωθεί πριν ή μερικώς πριν και μερικώς μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών.

Νοείται ότι, άτομα που κατείχαν τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτές εταιρειών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 4 Μαΐου 2001 και τα άτομα που απέκτησαν το επαγγελματικό τους προσόν κατά την περίοδο από 4 Μαΐου 2001 μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2001 εξαιρούνται αυτής της προϋπόθεσης) έχει επιτύχει στις εξετάσεις LW Εταιρική και Επιχειρηματική Νομοθεσία (Corporate and Business Law) και TX Φορολογία (Taxation) με βάση την Κυπριακή νομοθεσία

Σημειώνεται ότι, δεν ισχύουν Μεταβατικές ή άλλες Διατάξεις εξαίρεσης από τις εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας πλην αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.

Πιστοποιητικό Νόμιμου Ελεγκτή

Στις 2 Ιουνίου 2017 τέθηκε σε ισχύ ο νέος περί Ελεγκτών Νόμος του 2017 (Ν.53(Ι)/2017), με τον οποίο εναρμονίζεται η Κυπριακή νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/56/ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 537/2014.  Με την νέα νομοθεσία, διαφοροποιήθηκε το καθεστώς, αφού ορίστηκε η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) ως η αρμόδια αρχή για το ελεγκτικό επάγγελμα.  Βάσει της νέας νομοθεσίας, η αρμόδια αρχή δύναται να εκχωρήσει ορισμένες από τις αρμοδιότητές της σε Αναγνωρισμένα Σώματα Ελεγκτών (ΑΣΕ).  Ο ΣΕΛΚ αναγνωρίζεται από το Άρθρο 113 του Νόμου ως ΑΣΕ και στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 σύναψε Συμφωνία Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων με την ΑΔΕΕλΕπ για ανάληψη όλων των επιτρεπόμενων από το Νόμο αρμοδιοτήτων.  Στις 10 Ιουλίου 2020 υπογράφτηκε νέα Συμφωνία Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων με την ΑΔΕΕλΕπ.

Ένα μέλος είναι επιλέξιμο να λάβει πιστοποιητικό νόμιμου ελεγκτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου έχει ικανοποιηθεί ότι πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) η εγγραφή του ως μέλους στο μητρώο του ΣΕΛΚ έχει ολοκληρωθεί∙

(β) κατέχει πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος

(γ) αν έχει εγγραφεί στο μητρώο σύμφωνα με τις παραγράφους (1)-(3) πιο πάνω, να είναι μέλος αναγνωρισμένου σώματος ελεγκτών για τουλάχιστον δύο χρόνια και να ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(i) έχει συμπληρώσει τρία χρόνια πρακτική πείρα∙ εργαζόμενος είτε ως υπάλληλος είτε ως υπεργολάβος σε ελεγκτικό γραφείο στην Κύπρο ή σε γραφείο ατόμου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλματος σύμφωνα βάσει δικαίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

(ii) τουλάχιστον τα δύο χρόνια της εν λόγω πρακτικής πείρας, να έχουν συμπληρωθεί μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών.

Διευκρινίζεται ότι, η υπόλοιπη περίοδος της πείρας μπορεί να συμπληρωθεί πριν ή μετά ή μερικώς πριν και μερικώς μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών.

Νοείται ότι, άτομα που κατείχαν τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτές εταιρειών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 4 Μαΐου 2001 και τα άτομα που απέκτησαν το επαγγελματικό τους προσόν κατά την περίοδο από 4 Μαΐου 2001 μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2001 θα εξαιρούνται αυτής της προϋπόθεσης καθώς και της προϋπόθεσης (iii) πιο κάτω.

(iii) τουλάχιστον ένας χρόνος από τα εν λόγω δύο χρόνια της πρακτικής πείρας να είναι σε ελεγκτική εργασία, η οποία να είναι τουλάχιστον έξι μήνες σε υποχρεωτικό έλεγχο εταιρειών και οι υπόλοιποι μήνες σε άλλη ελεγκτική εργασία όπου εφαρμόζονται οι πρόνοιες των προτύπων ελέγχου και παρέχεται ελεγκτική γνώμη∙

(iv) έχει επιτύχει στις εξετάσεις LW Εταιρική και Επιχειρηματική Νομοθεσία (Corporate and Business Law) και TX Φορολογία (Taxation) με βάση την Κυπριακή νομοθεσία, και στην εξέταση του SBR (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) Strategic Business Reporting (International Version). ∙

(v) έχει επιτύχει στην εξέταση ΑΑΑ Έλεγχος και Βεβαίωση Προχωρημένου Επιπέδου (Advanced Audit and Assurance) του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων ACCA/ΣΕΛΚ αν δεν την έχει επιλέξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

(vi) έχει προσκομίσει πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο Audit Qualification Additional Information (AQAI).

Μεταβατική διάταξη

Τα άτομα που κατείχαν τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτές εταιρειών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 4 Μαΐου 2001 και τα άτομα που απέκτησαν το επαγγελματικό τους προσόν κατά την περίοδο από 4 Μαΐου 2001 μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2001 θα εξαιρούνται των πιο πάνω προϋποθέσεων για απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος (εκτός της προϋπόθεσης vi πιο πάνω).

Σημειώνεται ότι, δεν ισχύουν Μεταβατικές ή άλλες Διατάξεις εξαίρεσης από τις εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας πλην αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.

Πιστοποιητικό Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

Ένα μέλος είναι επιλέξιμο να λάβει πιστοποιητικό παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου έχει ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια έκδοσης του Πιστοποιητικού Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος και ο αιτητής κατέχει Πιστοποιητικό Άσκησης Λογιστικού Επαγγέλματος.

Πιστοποιητικό Συμβούλου Αφερεγγυότητας (για μέλη)

Ένα μέλος είναι επιλέξιμο να λάβει πιστοποιητικό  Συμβούλου Αφερεγγυότητας υπό την προϋπόθεση ότι ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου έχει ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια έκδοσης του Πιστοποιητικού Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος και ο αιτητής κατέχει Πιστοποιητικό Άσκησης Λογιστικού Επαγγέλματος.

Πρόσθετα, για την απόκτηση του Πιστοποιητικού του Συμβούλου Αφερεγγυότητας, ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει δεόντως (πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη) την αίτηση για χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας (στις “Αιτήσεις και Έγγραφα”) και τη Συμπληρωματική Δήλωση ως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συμπληρωματική δήλωση αίτηση που βρίσκεται στις “Αιτήσεις και Έγγραφα”.

Οι αιτήσεις για Εγγραφή Μέλους,  Έκδοσης Πιστοποιητικού Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος, έκδοσης πιστοποιητικού Νόμιμου Ελεγκτή, έκδοσης πιστοποιητικού παρόχου Διοικητικών Υπηρεσιών και έκδοσης πιστοποιητικού Συμβούλου Αφερεγγυότητας μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή απευθείαςστην αρμόδια αρχή (ΣΕΛΚ):

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 24935, 1355 Λευκωσία
Λεωφόρος Βύρωνος 11, 1096 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22 870 030
Φαξ: +357 22 766 360
Ηλ.ταχ: admissions@icpac.org.cy  (για εγγραφή Μέλους),
licensing@icpac.org.cy (για έκδοση πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος)
Ιστοσελίδα: http://www.icpac.org.cy

 1. Αρχικά, η Αίτηση για Εγγραφή μέλους θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΛΚ χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής Μέλους, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας∙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού του σώματος λογιστών του οποίου είναι μέλος∙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου ή άλλου παραστατικού αν το επίθετο ή όνομα  του αιτητή /  της αιτήτριας έχει αλλάξει∙
  • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου∙
  • Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης Μαθημάτων ΣΕΛΚ (transcript)
  • Πιστοποιητικά επιτυχίας Εταιρικής και Επιχειρηματικής Νομοθεσίας και Φορολογίας (με βάση την Κυπριακή Νομοθεσία)∙
  • Έντυπο Επιβεβαίωσης Πρακτικής Πείρας∙
  • Πιστοποιητικό επιτυχίας της εξέτασης «Δεοντολογία και Επαγγελματικές Δεξιότητες»∙
  • Πιστοποιητικό Εγγραφής Μέλους σε Σώμα Επαγγελματιών Λογιστών∙
  • Το Τέλος Εγγραφής και την Ετήσια Συνδρομή Μέλους∙
  • Ειδοποίηση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων∙
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (όχι παλαιότερο των 3 μηνών).

  Ακολούθως της έγκρισης εγγραφής μέλους, το έντυπο αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος πρέπει να υποβληθεί συνοδευόμενο από τα ακόλουθα έγγραφα:

  Για οποιοδήποτε πιστοποιητικό:

  • Βεβαίωση της απαιτούμενης πρακτικής πείρας Αντίγραφα πιστοποιητικών εξετάσεων καταλληλότητας (Aptitude test)∙
  • Σε περίπτωση που η αίτηση για απόκτηση πιστοποιητικού γίνεται από τον αιτητή ΜΟΝΟ υπό την ιδιότητα του ως Υπεύθυνο Άτομο – Σχετική Δήλωση / επιστολή από τον Οίκο που εργοδοτείται∙
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (όχι παλαιότερο των 3 μηνών)∙
  • Αντίγραφο του Συμβολαίου της Επαγγελματικής Ασφαλιστικής Κάλυψης.

  Για το πιστοποιητικό του Νόμιμου Ελεγκτή

  • Αντίγραφο (Transcript) των εξετάσεων περιλαμβανομένου του θέματος P7 Advanced Audit and Assurance (Έλεγχος και Βεβαίωση Προχωρημένου Επιπέδου) (μέχρι τον Ιούνιο του 2007 Έλεγχος και Υπηρεσίες Βεβαίωσης, μόνο για κατόχους του τίτλου ACCA)∙
  • Αντίγραφο (Transcript) των εξετάσεων περιλαμβανομένου και της εξέτασης του SBR (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) Strategic Business Reporting (International Version)∙
  • Έντυπο πρόσθετης πληροφόρησης για αιτητές πιστοποιητικού Νόμιμου Ελεγκτή AQAI∙
  • Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά Νόμιμο Ελεγκτή που είχε λάβει άδεια από τις αρχές της Δημοκρατίας πριν την 29η Ιουνίου 2008 – Έγκριση Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Τα πιο κάτω τέλη καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Για εγγραφή μέλους:

 • τέλος εγγραφής €60∙
 • ετήσια συνδρομή €200∙

Για επανεγγραφή μέλους:

 • τέλος επανεγγραφής €400∙
 • ετήσια συνδρομή €200∙

Για έκδοση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος:

 • τέλος για το πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος €300∙
 • τέλος για το πιστοποιητικό του Νόμιμου Ελεγκτή €100∙
 • τέλος για το πιστοποιητικό του Παρόχου Διοικητικών Υπηρεσιών €150∙
 • τέλος για την αρχική έκδοση του πιστοποιητικού Συμβούλου Αφερεγγυότητας €350.

Σημειώστε τα ακόλουθα:

Κατά την υποβολή αίτησης στον ΣΕΛΚ, ο αιτών συμφωνεί να καταβάλει το αρχικό τέλος εγγραφής των €60 ή το τέλος επανεγγραφής των €400 καθώς και την ετήσια συνδρομή μέλους των €200.

Ο αιτών θα τιμολογηθεί για τα παραπάνω ποσά μετά την επιτυχή αποδοχή του ως μέλος του ΣΕΛΚ. Ο επιτυχών υποψήφιος πρέπει να προχωρήσει στην πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού εντός 5 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου.

Σημειώνεται ότι , τα τέλη εγγραφής, τα τέλη ετήσιας συνδρομής και τέλη πιστοποιητικού άσκησης μπορούν να καταβληθούν στον ΣΕΛΚ είτε με επιταγή, πιστωτική κάρτα ή μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart (η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας JCC Smart κατόπιν ξεχωριστής επικοινωνίας από τον ΣΕΛΚ, στην οποία θα σας δοθεί το σχετικό τιμολόγιο σχετικά με την αποδοχή σας ως μέλους).

Για τον πλήρη κατάλογο τελών παρακαλώ ακολουθείστε τον σύνδεσμο.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση εγγραφής / άδειας εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής /Αναγνωρισμένου Σώματος Ελεγκτών

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή∙

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη∙

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου.

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.  

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Παρακαλώ ακολουθείστε τον σύνδεσμο.

Κάθε εγκεκριμένος επαγγελματίας λογιστής και ελεγκτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (ταυτόσημο με τον Κώδικα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, IFAC), τους κανονισμούς του ΣΕΛΚ σχετικά με την Επαγγελματική Ασφαλιστική Κάλυψη, τις απαιτήσεις για συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και για συνέχιση της άσκησης του επαγγέλματος, την Οδηγία του ΣΕΛΚ αναφορικά με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και όλα τα τεχνικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για το έργο των λογιστών.

Επιπλέον, διενεργούνται, από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του ΣΕΛΚ, επιθεωρήσεις διασφάλισης ποιότητας σε όλους τους κατόχους πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος για παρακολούθηση της συμμόρφωσης τους με τους ισχύοντες κανονισμούς τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι χρόνια.

Αίτηση Εγγραφής Μέλους 2024
Public Authority: Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)