Λογιστής / Ελεγκτής

Τελευταία Ενημέρωση 11/11/2020

Άσκηση του Λογιστικού και Ελεγκτικού Επαγγέλματος

Γενικές Πληροφορίες

Για την εξάσκηση του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο του ΣΕΛΚ και η απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Ιδιότητα Μέλους

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο του ΣΕΛΚ , νοουμένου ότι ικανοποιήσει τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ότι είναι κατάλληλο πρόσωπο για να εγγραφεί στο Μητρώο και πληροί οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.Έχει φθάσει σε επίπεδο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο ή σε ισοδύναμο επίπεδο, διαθέτει την καθορισμένη πρακτική πείρα και έχει επιτύχει στις καθορισμένες εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας (κανονισμός 2.300)∙

2.Είναι μέλος ενός τουλάχιστον από τα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι (βλ. σχετικά έγγραφα)∙

3.Είναι μέλος ενός τουλάχιστον από τα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ (βλ. σχετικά έγγραφα) ή είναι μέλος οποιουδήποτε άλλου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών το οποίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο ως ισοδύναμο με τα πιο πάνω σώματα∙

4.Κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται από το άρθρο 155 (1) (α) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, πριν από την έναρξη ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001 (Ν. 76 (Ι) / 2001) στις 4 Μαΐου 2001∙

5.Του έχει χορηγηθεί άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 155 (1) (β) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, πριν από την έναρξη ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001 (Ν. 76 (Ι) / 2001) στις 4 Μαΐου 2001∙

6.Του έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δυνάμει του άρθρου 23 του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2003 (Ν. 167 (Ι) / 2003) δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2004.

Πιστοποιητικού άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος

Ένα μέλος είναι επιλέξιμο να λάβει πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου έχει ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) η εγγραφή του ως μέλους στο μητρώο του ΣΕΛΚ έχει ολοκληρωθεί∙

(β) αν έχει εγγραφεί στο μητρώο σύμφωνα με τις παραγράφους (1) – (4) πιο πάνω, να είναι μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών για τουλάχιστον δύο χρόνια και να ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(ι) έχει συμπληρώσει τρία χρόνια πρακτική πείρα, εργαζόμενος είτε ως υπάλληλος είτε ως υπεργολάβος υπό την επίβλεψη κατάλληλου πεπειραμένου Μέλους ή άλλου προσώπου που έχει κατά τη γνώμη του Συμβουλίου κατάλληλα προσόντα και∙

(ιι) τουλάχιστον τα δύο χρόνια της εν λόγω πρακτικής πείρας, να έχουν συμπληρωθεί μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών και∙

Διευκρινίζεται ότι, η υπόλοιπη περίοδος της πείρας μπορεί να συμπληρωθεί πριν ή μερικώς πριν και μερικώς μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών.

Νοείται ότι, άτομα που κατείχαν τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτές εταιρειών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 4 Μαΐου 2001 και τα άτομα που απέκτησαν το επαγγελματικό τους προσόν κατά την περίοδο από 4 Μαΐου 2001 μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2001 θα εξαιρούνται αυτής της προϋπόθεσης∙

(ιιι) έχει επιτύχει στις εξετάσεις LW Εταιρική και Επιχειρηματική Νομοθεσία (Corporate and Business Law) και TX Φορολογία (Taxation) με βάση την Κυπριακή νομοθεσία, αν δεν έχει επιτύχει σε άλλη εξέταση, κατά την κρίση του Συμβουλίου, ισοδύναμου επιπέδου.

Νοείται ότι, για την προϋπόθεση αυτή ισχύουν οι διευκρινίσεις και οι μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του Κανονισμού 2.400 «Εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας».

Σημειώνεται ότι, πρόσωπο που ενεγράφη στο Μητρώο σύμφωνα με το 4, 5 ή 6 πιο πάνω θεωρείται ότι ικανοποιεί τα κριτήρια της πρακτικής πείρας.

Πιστοποιητικό Νόμιμου Ελεγκτή

Ένα μέλος είναι επιλέξιμο να λάβει πιστοποιητικό νόμιμου ελεγκτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου έχει ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) η εγγραφή του ως μέλους στο μητρώο του ΣΕΛΚ έχει ολοκληρωθεί∙

(β) αν έχει εγγραφεί στο μητρώο σύμφωνα με τις παραγράφους (1)-(3) πιο πάνω, να είναι μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών για τουλάχιστον δύο χρόνια και να ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(i) έχει συμπληρώσει τρία χρόνια πρακτική πείρα∙ εργαζόμενος είτε ως υπάλληλος είτε ως υπεργολάβος σε ελεγκτικό γραφείο στην Κύπρο ή σε γραφείο ατόμου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλματος σύμφωνα βάσει δικαίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

(ii) τουλάχιστον τα δύο χρόνια της εν λόγω πρακτικής πείρας, να έχουν συμπληρωθεί μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών.

Διευκρινίζεται ότι, η υπόλοιπη περίοδος της πείρας μπορεί να συμπληρωθεί πριν ή μετά ή μερικώς πριν και μερικώς μετά την εισδοχή του ως μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών.

Νοείται ότι, άτομα που κατείχαν τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτές εταιρειών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 4 Μαΐου 2001 και τα άτομα που απέκτησαν το επαγγελματικό τους προσόν κατά την περίοδο από 4 Μαΐου 2001 μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2001 θα εξαιρούνται αυτής της προϋπόθεσης καθώς και της προϋπόθεσης (iii) πιο κάτω.

(iii) τουλάχιστον ένας χρόνος από τα εν λόγω δύο χρόνια της πρακτικής πείρας να είναι σε ελεγκτική εργασία, η οποία να είναι τουλάχιστον έξι μήνες σε υποχρεωτικό έλεγχο εταιρειών και οι υπόλοιποι μήνες σε άλλη ελεγκτική εργασία όπου εφαρμόζονται οι πρόνοιες των προτύπων ελέγχου και παρέχεται ελεγκτική γνώμη∙

(iv) έχει επιτύχει στις εξετάσεις LW Εταιρική και Επιχειρηματική Νομοθεσία (Corporate and Business Law) και TX Φορολογία (Taxation) με βάση την Κυπριακή νομοθεσία, αν δεν έχει επιτύχει σε άλλη εξέταση, κατά την κρίση του Συμβουλίου, ισοδύναμου επιπέδου ∙ Νοείται ότι για την προϋπόθεση αυτή, ισχύουν οι διευκρινήσεις και οι μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του Κανονισμού 2.400 «Εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας»∙

(v) έχει επιτύχει στην εξέταση ΑΑΑ Έλεγχος και Βεβαίωση Προχωρημένου Επιπέδου (Advanced Audit and Assurance) του Κοινού Σχεδίου Εξετάσεων ACCA/ΣΕΛΚ αν δεν την έχει επιλέξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Μεταβατική διάταξη

Τα άτομα που κατείχαν τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτές εταιρειών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από τις 4 Μαΐου 2001 και τα άτομα που απέκτησαν το επαγγελματικό τους προσόν κατά την περίοδο από 4 Μαΐου 2001 μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2001 θα εξαιρούνται των πιο πάνω προϋποθέσεων για απόκτηση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος.

Σημειώνεται ότι, πρόσωπο που ενεγράφη στο Μητρώο σύμφωνα με το 4, 5 ή 6 πιο πάνω θεωρείται ότι ικανοποιεί τα κριτήρια της πρακτικής πείρας.

Οι αιτήσεις για Εγγραφή Μέλους και Έκδοση Πιστοποιητικού Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος) μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 24935, 1355 Λευκωσία
Λεωφόρος Βύρωνος 11, 1096 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22 870 030
Φαξ: +357 22 766 360
Ηλ.ταχ: info@icpac.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.icpac.org.cy

 1. Αρχικά, η Αίτηση για Εγγραφή μέλους θα πρέπει να υποβληθεί, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας∙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού του σώματος λογιστών του οποίου είναι μέλος∙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου αν το όνομα της αιτήτριας έχει αλλάξει∙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού πρακτικής πείρας για τα μέλη του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών (AICPA)∙
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας (όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 πιο πάνω)∙
  • Αντίγραφο της άδειας από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 πιο πάνω)∙
  • Αναλυτική κατάσταση της εργασιακής πείρας (όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 πιο πάνω)
   τέλος εγγραφής €60∙
  • ετήσια συνδρομή €180∙
  • Πρόσφατο Λευκό Ποινικό Μητρώο.

  Ακολούθως της έγκρισης εγγραφής μέλους, το έντυπο αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος πρέπει να υποβληθεί συνοδευόμενο από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ασφαλιστικής Κάλυψης∙
  • αντίγραφα Πιστοποιητικών εξετάσεων καταλληλότητας∙
  • αντίγραφο (transcript) των εξετάσεων περιλαμβανομένου του θέματος ΑΑΑ Advanced Audit and Assurance (Έλεγχος και Βεβαίωση Προχωρημένου Επιπέδου) [μέχρι τον Ιούνιο του 2007- 3.1 Έλεγχος και Υπηρεσίες Βεβαίωσης] μόνο για τα μέλη του ACCA ∙
  • αντίγραφο βεβαίωσης της απαιτούμενης πρακτικής πείρας∙
  • καταβολή τέλους για το πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος €250∙
  • καταβολή τέλους για το πιστοποιητικό του Νόμιμου Ελεγκτή €35∙
  • αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού / ων άσκησης επαγγέλματος σε οίκο∙
  • Additional Information for Audit Qualification (μόνο για αιτητές του πιστοποιητικού του Νόμιμου Ελεγκτή).

Τα πιο κάτω τέλη καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Για εγγραφή μέλους:

 • τέλος εγγραφής €60∙
 • ετήσια συνδρομή €180 (εαν η έγκριση δοθεί μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Δεκεμβρίου το τέλος μειώνεται σε €90).

Για έκδοση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος:

 • τέλος για το πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος €250∙
 • τέλος για το πιστοποιητικό του Νόμιμου Ελεγκτή €35.

Για τον πλήρη κατάλογο τελών παρακαλώ ακολουθείστε τον σύνδεσμο. Σημειώνεται ότι , τα τέλη εγγραφής, τα τέλη ετήσιας συνδρομής και τέλη πιστοποιητικού άσκησης μπορούν να καταβληθούν στον ΣΕΛΚ είτε με επιταγή, πιστωτική κάρτα ή μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart.

 Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση εγγραφής / άδειας εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

 Η άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης. Τα έντυπα ανανέωσης αποστέλλονται από τον ΣΕΛΚ σε όλα τα μέλη του ηλεκτρονικά.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή∙

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη∙

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου.

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.  

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Παρακαλώ ακολουθείστε τον σύνδεσμο.

Κάθε εγκεκριμένος επαγγελματίας λογιστής και ελεγκτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (ταυτόσημο με τον Κώδικα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, IFAC), τους κανονισμούς του ΣΕΛΚ σχετικά με την Επαγγελματική Ασφαλιστική Κάλυψη, τις απαιτήσεις για συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και για συνέχιση της άσκησης του επαγγέλματος, την Οδηγία του ΣΕΛΚ αναφορικά με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και όλα τα τεχνικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για το έργο των λογιστών.

Επιπλέον, διενεργούνται, από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του ΣΕΛΚ, επιθεωρήσεις διασφάλισης ποιότητας σε όλους τους κατόχους πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος για παρακολούθηση της συμμόρφωσης τους με τους ισχύοντες κανονισμούς τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι χρόνια.