Τι είναι ενα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα;

Κατά κανόνα, ένα επάγγελμα θεωρείται νομοθετικά κατοχυρωμένο αν για την άσκησή του απαιτείται να έχετε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών, να έχετε επιτύχει σε ειδικές εξετάσεις, π.χ. κρατικές εξετάσεις, ή/και να έχετε προηγουμένως εγγραφεί σε επαγγελματική ένωση.

Αν το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στη χώρα της ΕΕ όπου θέλετε να το ασκήσετε, ίσως χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων εκεί.

Δείτε τη βάση δεδομένων με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η οποία δείχνει ποια επαγγέλματα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα, σε ποιες χώρες της ΕΕ και από ποιες αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην πράξη

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ, επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία επαγγελματιών, όπως ιατρών ή αρχιτεκτόνων εντός της ΕΕ. Άλλα επαγγέλματα, όπως οι ναυτικοί ή οι ελεγκτές αεροσκαφών, δεν υπάγονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ και διέπονται από ειδική νομοθεσία. Υπάρχουν επίσης ειδικοί νόμοι για δικηγόρους και εμπορικούς αντιπροσώπους.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Αυτόματη αναγνώριση

Στην ΕΕ, υπάρχει ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για επτά αποκαλούμενα τομεακά επαγγέλματα: Νοσηλευτές, Μαίες, Ιατροί, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Αρχιτέκτονες και Κτηνίατροι.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο.