Ξυλεία και Ξύλινες Συσκευασίες

Τελευταία Ενημέρωση 20/12/2021

Λειτουργία Μονάδας Μεταχείρισης Ξυλείας και Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας

Γενικές Πληροφορίες

Για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας μεταχείρισης ξυλείας και ξύλινων μέσων συσκευασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τον Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο ορισμός «μεταχείριση» σημαίνει την επισήμως εγκεκριμένη διαδικασία για τη θανάτωση ή απομάκρυνση των επιβλαβών οργανισμών ή που τους καθιστά άγονους (ISPM 15, 2002, 2006).

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει μονάδα μεταχείρισης ξυλείας και ξύλινων μέσων συσκευασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η αίτηση για έγκριση εγκατάστασης και λειτουργία μονάδας μεταχείρισης ξυλείας μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων
Τμήμα Γεωργίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ.: + 35722408626, + 357 22408628, +357 22408629
Φαξ: + 357 22 408679
Ηλ. Ταχ.: inspection@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας·
  • το τοπογραφικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων·
  • η παραγωγική και/ή εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης (σύντομη περιγραφή)·
  • η περιγραφή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων·
  • για κάθε εγκατάσταση υποβάλλονται ξεχωριστά: πλήρης περιγραφή της μεταχείρισης για την οποία αιτείται έγκριση σήμανσης, όλα τα πειραματικά δεδομένα καθώς και τα σχετικά σχεδιαγράμματα από τα οποία να τεκμηριώνεται η ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ο τύπος των οργάνων μέτρησης και η διαδικασία που ακολουθείται για τη ρύθμιση – βαθμονόμηση (calibration) των οργάνων αυτών που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα πιστοποίησης·
  • οι λεπτομέρειες τοποθέτησης της ξυλείας κατά τη διάρκεια της μεταχείρισης·
  • οι κριτικές παράμετροι της μεταχείρισης και ο τρόπος ελέγχου·
  • οι συνθήκες, η δοσολογία και η χρονική διάρκεια της μεταχείρισης·
  • τα έκτακτα και διορθωτικά μέτρα που πρέπει να παρθούν σε περίπτωση αποτυχίας ή προβλημάτων σε βασικές παραμέτρους της διαδικασίας μεταχείρισης·
  • τα μέτρα διαχείρισης των παρτίδων ξυλείας ή ξύλινων μέσων συσκευασίας που δεν ικανοποιούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης·
  • το πρόγραμμα δειγματοληψίας και αποστολής δειγμάτων ξύλινων μέσων συσκευασίας ή και ξυλείας για εξέταση σε επίσημο εργαστήριο·
  • υπόδειγμα σήμανσης σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙ·
  • αντίγραφο καταβολής του προβλεπόμενου τέλους·
  • υποβολή πρόσθετων πληροφοριών, διευκρινήσεων ή παρατηρήσεων που σχετίζονται με την αίτηση·
  • τέλη ύψους €170,86 (πληρωτέα τοις μετρητοίς ή με επιταγή στο όνομα του Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας).

  Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Τα τέλη ύψους €170,86 πληρώνονται με την έγκριση (πληρωτέα  τοις μετρητοίς ή με επιταγή στο όνομα του Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας). Το τέλος ανανέωσης της ανέρχεται στα €85,43.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών, από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί, νοουμένου ότι ικανοποιούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια και ότι δεν γίνεται εισήγηση για αλλαγές.

Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης, η επιτόπια εξέταση αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωσή της.

Το Τμήμα Γεωργίας ενημερώνει εγγράφως τον αιτητή για τις ελλείψεις και θέτει εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή της. Σε περίπτωση που οι πιο πάνω ελλείψεις δεν συμπληρωθούν εντός της ορισθείσας προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται και τα καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται.

Η άδεια για εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας μεταχείρισης ξυλείας ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της. Το τέλος ανανέωσης της ανέρχεται στα €85,43.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου. Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας.

Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

I. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που λειτουργεί μονάδα μεταχείρισης ξυλείας υποχρεούται να πληροί τις πρόνοιες του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου και Κανονισμούς, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων τους ακόλουθους κανόνες:

 • να ορίζει πρόσωπο ο οποίος είναι έμπειρος στον τομέα της κατασκευής των ξύλινων μέσων συσκευασίας, να γνωρίζει τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις και να αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της επιχείρησης και της αρμόδιας αρχής·
 • να τηρεί αρχείο τουλάχιστο ένα χρόνο, το οποίο τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής όταν ζητηθεί, για τη ξυλεία που χρησιμοποιεί, και για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που κατασκευάζει·
 • να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, εξοπλισμό, στελέχωση και οργάνωση για την κάλυψη όλων των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων·
 • να πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ελέγχους σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής·
 • να λαμβάνει και να αποστέλλει δείγματα ξύλου των ξύλινων μέσων συσκευασίας που κατασκευάζει ή και της ξυλείας που χρησιμοποιεί για εξέταση επίσημο εργαστήριο·
 • να επιτρέπει, να διευκολύνει την πρόσβαση της αρμόδιας αρχής στις εγκαταστάσεις του, για τους προβλεπόμενους ελέγχους ή και για δειγματοληψίες, καθώς και πρόσβαση στο αρχείο ή άλλα συναφή έγγραφα·
 • να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με την αρμόδια αρχή·
 • να κοινοποιεί εγγράφως και εντός δεκαπέντε ημερών, στην αρμόδια αρχή για οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο της αίτησης·
 • να κοινοποιεί εγγράφως και εντός δεκαπέντε ημερών, στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε αναστολή των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης.

Παράλληλα ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας έχει το δικαίωμα να εξετάσει, ύστερα από την υποβολή έκθεσης από εξουσιοδοτημένους Λειτουργούς Γεωργίας, αν κάποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου και να επιβάλει ποινές ανάλογα με τη φύση του αδικήματος που διαπράχθηκε.

Σε περίπτωση όπου από τις εξουσιοδοτημένες επιθεωρήσεις διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν ικανοποιούν πλέον τους κανονισμούς ή υπάρχει συστηματική άρνηση συμμόρφωσης προς του όρους ή τον σχετικό νόμο, τότε η αρμόδια αρχή μπορεί είτε να ακυρώσει την έγκριση ή να διαγράψει την επιχείρηση από το μητρώο.

Αν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, διαπιστώνονται παραβάσεις, η αρμόδια αρχή τις γνωστοποιεί στον αιτητή και του δίδεται προθεσμία δεκαπέντε ημερών για να διατυπώσει γραπτώς τις απόψεις του επί του θέματος. Οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας αρχής για ακύρωση της έγκρισης της άδειας γίνεται αφού δοθεί προηγουμένως η ευκαιρία στον αιτητή να υποβάλει τις απόψεις του.