Μέτρα και Σταθμά – Επιχείρηση Επιδιόρθωσης

Τελευταία Ενημέρωση 30/09/2020

Επιχείρηση Επιδιόρθωσης Μέτρων και Σταθμών/ Επιδιορθωτής Μέτρων και Σταθμών

Γενικές Πληροφορίες

Για να ενεργεί ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) ως Ιδιοκτήτης Εργασίας Επιδιόρθωσης Μέτρων και Σταθμών ή επιδιορθωτής μέτρων και σταθμών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο σχετικό Μητρώο της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάροχοι υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και έχουν αδειοδοτηθεί ως ιδιοκτήτες επιχείρησης η οποία ασχολείται με μέτρα και σταθμά, που χρησιμοποιούνται ή αποσκοπούν να χρησιμοποιηθούν για εμπόριο, εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής στο σχετικό Μητρώο της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών.

1) O Έφορος Μέτρων και Σταθμών προχωρεί στην εγγραφή του αιτητή ως επιχείρηση επιδιόρθωσης μέτρων και σταθμών μόνο σε περιπτώσεις όπου φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και σύνδεσμοι:

  • Είναι ενήμεροι των προνοιών των περί Μέτρων και Σταθμών Νόμων του 1974 μέχρι 2010 και των Κανονισμών δυνάμει των Νόμων, που αναφέρονται στους τύπους μέτρων και σταθμών για τους οποίους ζητείται εγγραφή˙
  • Όλες οι επιδιορθώσεις για τις οποίες θα εκδοθούν πιστοποιητικά σύμφωνα με τους περί Μέτρων και Σταθμών Κανονισμούς του 1981 μέχρι 2018 θα διεξάγονται από πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως επιδιορθωτής μέτρων και σταθμών δυνάμει των Κανονισμών αυτών ή κάτω από την επίβλεψη τέτοιου προσώπου˙
  • Έχουν όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των πιο πάνω επιδιορθώσεων˙

2) Ο Έφορος Μέτρων και Σταθμών προχωρεί στην εγγραφή Επιδιορθωτή Μέτρων και Σταθμών μόνο σε περιπτώσεις όπου ο αιτητής:

  • Είναι ενήμερος των προνοιών των περί Μέτρων και Σταθμών Νόμων του 1974 μέχρι 2010 και των Κανονισμών δυνάμει των Νόμων, που αναφέρονται στους τύπους μέτρων και σταθμών για τους οποίους ζητείται εγγραφή˙
  • Επιβεβαιώσει ότι είναι τεχνικός που δεσμεύεται με τον Ιδιοκτήτη Εργασίας επιχείρησης επιδιόρθωσης μέτρων και σταθμών και έχει την αναγκαία εκπαίδευση και εμπειρία, ώστε να εκτελεί επιδιορθώσεις στους προαναφερθέντες τύπους μέτρων και σταθμών σύμφωνα με τους περί Μέτρων καιΣταθμών Κανονισμούς του 1981-2018.

Τα έντυπα αίτησης για 1) Εγγραφή Ιδιοκτήτη Εργασίας Επιδιόρθωσης Μέτρων και Σταθμών (Έντυπο ΤΥΠΟΣ Ε) και 2) Εγγραφή Επιδιορθωτή Μέτρων και Σταθμών (Έντυπο ΤΥΠΟΣ ΣΤ) μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αγίου Αρτεμίου 6, 2200 Γέρι, Λευκωσία
Τηλ.:+357 22 369844, +357 22369846
Φάξ.:+ 357 22 369859
Ηλ. Ταχ.: lloizides@meci.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://meci.gov.cy/gr/

  1. Δεν υπάρχει απαίτηση για υποβολή οποιονδήποτε συνοδευτικών εγγράφων.

Με την έγκριση, ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να καταβάλει τα ακόλουθα τέλη στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας:

  • €100,00 για την εξασφάλιση πιστοποιητικού εγγραφής Ιδιοκτήτη εργασίας επιδιόρθωσης μέτρων και σταθμών (πληρωτέο τοις μετρητοίς ή με τραπεζική εντολή)˙
  • €100,00 για την εξασφάλιση πιστοποιητικού εγγραφής Επιδιορθωτή μέτρων και σταθμών (πληρωτέο τοις μετρητοίς ή με τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για εξουσιοδότηση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά δεν λήγουν εκτός εάν ακυρωθούν από τον Έφορο Μέτρων και Σταθμών.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο Ιδιοκτήτης Εργασίας Επιδιόρθωσης Μέτρων και Σταθμών που ασχολείται με επιχείρηση επιδιόρθωσης μέτρων και σταθμών έχει την ευθύνη να βεβαιωθεί ότι εντός 7 ημερών ο εγγεγραμμένος επιδιορθωτής θα λάβει μέτρα ώστε να παραδώσει στον Έφορο Μέτρων και Σταθμών το αρχικό πιστοποιητικό επιδιόρθωσης (έντυπο ΤΥΠΟΣ Θ).

Ο εργοδότης που ασχολείται με επιχείρηση επιδιόρθωσης μέτρων και σταθμών υποχρεούται να διασφαλίσει ότι ο υπάλληλος που ασχολείται με τη δραστηριότητα αυτή εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό επιδιόρθωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό «ΚΔΠ 330/2000» και στη συνέχεια παραδίδει το πρωτότυπο πιστοποιητικό στον εργοδότη του. Το πιστοποιητικό πρέπει αργότερα να υποβληθεί στον Έφορο Μέτρων και Σταθμών από τον εργοδότη. Επιπρόσθετα, ο Ιδιοκτήτης Εργασίας Επιδιόρθωσης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι επιδιορθώσεις διεξάγονται από εγγεγραμμένο επιδιορθωτή μέτρων και σταθμών ή υπό την επίβλεψη τέτοιου επιδιορθωτή.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύνδεσμος ο οποίος επιθυμεί να φέρει ένσταση στην προαναφερόμενη εγγραφή μπορεί να στείλει γραπτή αίτηση στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (εντός 15 ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της απόφασης του Ελεγκτή). Η διαδικασία που ακολουθείται εξαρτάται από την απάντηση του Υπουργού στο ενδιαφερόμενο μέρος. Αν το ενδιαφερόμενο μέρος δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Υπουργού δικαιούται να προσφύγει στο δικαστήριο.