Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020

Άσκηση του Επαγγέλματος του Κτηνιάτρου

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Κτηνιάτρου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Κτηνιατρικό Μητρώο Κύπρου που τηρεί ο Έφορος του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου.

Ο Έφορος του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου είναι ο εκάστοτε Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το επάγγελμα του κτηνιάτρου περιλαμβάνει την εξέταση ζώων για τη διεξαγωγή διάγνωσης ασθενειών, τη παροχή ή σύσταση θεραπευτικής αγωγής σε άρρωστα ζώα, τη χειρουργική επέμβαση σε ζώα, την παροχή κτηνιατρικών συμβουλών ή έκδοση κτηνιατρικών συνταγών, ή πιστοποιητικών σχετικά με θέματα κτηνιατρικής φύσης, τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων ή βιολογικών προϊόντων και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη ζωικών ασθενειών ή τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των ζώων, τη διεξαγωγή νεκροψίας σε πτώματα ζώων, την επιθεώρηση τροφίμων ζωικής προέλευσης για διαπίστωση της υγιεινής και καταλληλότητά τους για ανθρώπινη κατανάλωση, τη λήψη δειγμάτων από ζώα ή πτώματα ζώων, περιβάλλον (σκόνη περιβάλλοντος ή κόπρανα), ή από τρόφιμα ζωικής προέλευσης για εργαστηριακές εξετάσεις και τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων και εξετάσεων.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στο Κτηνιατρικό Μητρώο και να ασκεί το επάγγελμα του κτηνιάτρου, δεδομένου ότι ικανοποιήσει το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ως προς τα ακόλουθα:

 • είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο Κύπριου πολίτη και έχει τη μόνιμη διαμονή του στην Κύπρο ή είναι πολίτης άλλου κράτους μέλους Ένωσης·
 • δεν έχει διαπράξει αδίκημα ούτε βρέθηκε ένοχο επονείδιστης ή ανάρμοστης επαγγελματικής συμπεριφοράς ώστε το Κτηνιατρικό Συμβούλιο της χώρας του να λάβει μέτρα εναντίον του·
 • κατέχει αναγνωρισμένο δίπλωμα/πιστοποιητικό ή ισοδύναμο τίτλο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου (Παράρτημα V.4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ως εκάστοτε τροποποιείται) ή καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9 Α του Νόμου (άρθρο 23 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ως εκάστοτε τροποποιείται) ή αναγνωρισμένο τίτλο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ)·
 • κατέχει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης ή πιστοποιητικό «καλής κατάστασης (goodstanding) / σημερινής επαγγελματικής θέσης», που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ως αποδεικτικό καλού χαρακτήρα·
 • έχει καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και εξαιρετικά καλή γνώση της Ελληνικής Κτηνιατρικής ορολογίας.

Η αίτηση για εγγραφή στο Κτηνιατρικό Μητρώο μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή δια χειρός/ταχυδρομείου στην αρμόδια αρχή:

Έφορος Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου
Αθαλάσσα, 1417, Λευκωσία
Τηλ: + 357 22 805200
Φαξ: + 357 22332803
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/vs

 1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου·
  • αντίγραφο αναγνωρισμένου πτυχίου, διπλώματος, τίτλου ή πιστοποιητικού στην Κτηνιατρική (πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα)·
  • αντίγραφο πιστοποιητικό προγράμματος σπουδών (πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα)·
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού τίτλων σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, μόνο αν ο αιτητής δεν κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου (Παράρτημα V.4 της Οδηγίας ΕΕ 2005/36/ΕΚ ως εκάστοτε τροποποιείται) ή δίπλωμα/πιστοποιητικό ή τίτλο που δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9 Α του Νόμου (άρθρο 23 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ως εκάστοτε τροποποιείται)·
  • αντίγραφο πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου ή σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο Λευκού Ποινικού Μητρώου ή πιστοποιητικό «Καλού Χαρακτήρα» ή πιστοποιητικό «Τρέχουσας Επαγγελματικής Κατάστασης» που εκδίδεται από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που έχει εργαστεί στο παρελθόν (πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου πρέπει να παρουσιάζεται κατά την προσωπική συνέντευξη του υποψήφιου στο Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου.)·
  • πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας όπως αυτή πιστοποιείται με εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου·
  • βεβαίωση μόνιμης εγκατάστασης στην Κύπρο στην περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους μέλους (η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από την τοπική αρχή της εγκατάστασης).

  Στις περιπτώσεις υπηκόων άλλων κρατών μελών, το Κτηνιατρικό Συμβούλιο ζητεί από τους αιτητές να παραστούν σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον του ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και ιδιαίτερα της κτηνιατρικής ορολογίας.

Με την εγγραφή ο αιτητής πρέπει να πληρώσει το τέλος €8,54 (πληρωτέο τοις μετρητοίς).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για εγγραφή στο Κτηνιατρικό Μητρώο το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το Κτηνιατρικό Συμβούλιο αποφάσισε για την εγγραφή του αιτητή αν αυτός δεν ενημερωθεί εντός της προκαθορισμένης περιόδου.

Το πιστοποιητικό Εγγραφής που εκδίδεται από τον Έφορο Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου δεν έχει ημερομηνία λήξης και δεν χρειάζεται να ανανεωθεί.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι κτηνίατροι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους «Περί Επαγγελματικής Κτηνιατρικής Δεοντολογίας Κανονισμοί 38/1994», ως εκάστοτε τροποποιούνται και με τον «Περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμο 169/1990, ως εκάστοτε τροποποιείται Συγκεκριμένα κάθε εγγεγραμμένος Κτηνίατρος υποχρεούται:

 • να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής·
 • να προάγει την ευζωία των ζώων με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα με την εξασφάλιση της διαβίωσης των ζώων υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, με την πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών των ζώων και την αποφυγή πρόκλησης σε αυτά μη αναγκαίου πόνου και ταλαιπωρίας, καθώς και βελτίωση των οικολογικών συνθηκών·
 • να προστατεύει την υγεία του ανθρώπου από τις ζωικές νόσους και να διασφαλίζει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα υγιεινής και ποιότητας για τα τρόφιμα και προϊόντα ζωικής προέλευσης·
 • να υπερασπίζεται την τιμή, το κύρος και την ευγενή παράδοση του επαγγέλματος με υποδειγματική συμπεριφορά σε κάθε εκδήλωση της ιδιωτικής και επαγγελματικής του ζωής με στόχο την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής εκτίμησης από την κοινωνία·
 • να μεταχειρίζεται τους πελάτες του με ισότητα ως προς τη μέριμνα, επιμέλεια και αφοσίωση στις υποθέσεις που του αναθέτουν, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική θέση των πελατών του και από τα προσωπικά του αισθήματα·
 • κατά την έκδοση της συνταγής οφείλει να παρέχει σαφείς οδηγίες χρήσης και φύλαξης των αναγραφόμενων φαρμάκων·
 • να διατηρεί με τους συναδέλφους του σχέσεις αβρότητας και γενναιοφροσύνης και να απέχει από κάθε ενέργεια που μπορεί να παραβλάψει το κύρος, την αξιοπρέπεια ή τα νόμιμα συμφέροντα των συναδέλφων του·
 • απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μεθόδων ή διαδικασιών αθέμιτου ανταγωνισμού κατά την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος·
 • να είναι πλήρως ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και του επαγγέλματός του, ενώ παράλληλα οφείλει να εκσυγχρονίζει τις σχετικές γνώσεις και τη γενική του εκπαίδευση·
 • να γνωστοποιεί γραπτώς στο Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου πριν το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους κάθε αλλαγή στη διεύθυνση της κατοικίας ή της εργασίας του, καθώς και την απόκτηση οποιασδήποτε νέας ειδικότητας·
 • να διατηρεί αρχείο των υποθέσεων και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του κτηνιάτρου·
 • να συνεργάζεται και να ενημερώνει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας.

Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου είναι πειθαρχικό όργανο, αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και εξουσίας και την επιβολή πειθαρχικών ποινών επί των εγγεγραμμένων κτηνιάτρων. Κατά την άσκηση της πειθαρχικής του εξουσίας μετέχει και άτομο με νομική κατάρτιση οριζόμενο από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα.

Οι πειθαρχικές ποινές που υποβάλλονται στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εγγεγραμμένος κτηνίατρος διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα είναι : προσωρινή ή μόνιμη διαγραφή του εγγεγραμμένου κτηνιάτρου από το Κτηνιατρικό Μητρώο, την προσωρινή αναστολή της άδειας άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος, πρόστιμο, επίπληξη κ.α.