Κτηνιατρικό Εργαστήριο

Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020

Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Κτηνιατρικού Εργαστηρίου

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία ιδιωτικού κτηνιατρικού εργαστηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή του στο Μητρώο το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Διευθυντή του ή των Διευθυντών του ανάλογα με την περίπτωση. Το Μητρώο καταρτίζεται και τηρείται ενήμερο από τον Έφορο κατόπιν σχετικής απόφασης του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου.

Ο Έφορος είναι ο εκάστοτε Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οποιοδήποτε Κτηνιατρικό Εργαστήριο δικαιούται να εγγραφεί και να παραμείνει εγγραμμένο στο Μητρώο εφόσον και για όσο χρόνο το συγκεκριμένο εργαστήριο πληροί τα ακόλουθα:

 • το εργαστήριο τελεί υπό τη διεύθυνση ενός τουλάχιστον Διευθυντή ο οποίος είναι εγγεγραμμένος κτηνίατρος και είναι πρόσωπο που δεν έχει στερηθεί του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματός του για ανάρμοστη συμπεριφορά·
 • διαθέτει κατάλληλους και επαρκείς χώρους και εξοπλισμό, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του προσωπικού, η ασφαλής φύλαξη των δειγμάτων, καθώς και η επιστημονική αρτιότητα διεξαγωγής των αναλύσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου κώδικα πρακτικής·
 • ικανοποιεί από κάθε άλλη άποψη τις απαιτήσεις και προδιαγραφές, κτιριολογικές ή άλλες, οποιαδήποτε εκάστοτε σε ισχύ σχετικής νομοθεσίας· και
 • καταβάλλει το τέλος εγγραφής €500.

Επιπρόσθετα, το ιδιωτικό κτηνιατρικό εργαστήριο πρέπει να ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που τέθηκαν κατά την εγγραφή του όσο αφορά τα υποστατικά και τον εξοπλισμό.

Επιπρόσθετα ο Διευθυντής του θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στους Περί Επαγγελματικής Κτηνιατρικής Δεοντολογίας Κανονισμοί του 1994 ως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή ιδιωτικού κτηνιατρικού εργαστηρίου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Έφορος Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου
1417 Λευκωσία
Τηλ +357 22805200
Φαξ + 357 22332803
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/vs

 1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • κατονομασία του Διευθυντή ή των Διευθυντών και την υπογραφή ή την προσυπογραφή του εν λόγω προσώπου ή προσώπων·
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του Διευθυντή ή των Διευθυντών·
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του Διευθυντή ή των Διευθυντών στο Κτηνιατρικό Μητρώο που εκδίδεται από τον Έφορο·
  • αντίγραφο των σχεδίων της κάτοψης του κτιρίου όπου ο αιτητής πρέπει να δείξει το διαχωρισμό των χώρων και τα σημεία όπου θα βρίσκεται ο εξοπλισμός·
  • αντίγραφο πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ότι ο προτεινόμενος Διευθυντής δεν έχει στερηθεί ποτέ το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του κτηνίατρου·
  • αντίγραφο απόδειξης για το τέλος εγγραφής €500 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

  Το εργαστήριο επιθεωρείται από επιθεωρητές που διορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για να διασφαλισθεί ότι το ιδιωτικό κτηνιατρικό εργαστήριο διαθέτει κατάλληλα και επαρκή υποστατικά και εξοπλισμό.

Tο τέλος εγγραφής είναι €500 και καταβάλλεται μαζί με την αίτηση (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για εγγραφή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η εγγραφή του ιδιωτικού κτηνιατρικού εργαστηρίου δεν έχει ημερομηνία λήξης αλλά μπορεί ό Έφορος κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου να προχωρήσει στην διαγραφή του.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι στο Κτηνιατρικό Μητρώο Κτηνίατροι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμο 169/90 και τους Περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 272/2008 ως εκάστοτε τροποποιούνται.

Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου είναι το όργανο που έχει την αρμοδιότητα να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στα εγγεγραμμένα ιδιωτικά κτηνιατρικά εργαστήρια και να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές.