Τεχνίτες Οχημάτων – Συντήρηση και Επισκευή

Τελευταία Ενημέρωση 13/10/2020

Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Γενικές Πληροφορίες

Για την εκτέλεση εργασιών σχετικά με την συντήρηση και επισκευή οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας Τεχνίτη Οχημάτων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Οι ειδικότητες που ρυθμίζονται με βάση τους περί των Τεχνιτών Οχημάτων νόμους είναι οι ακόλουθες:

α) ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων˙

β) μηχανικός αυτοκινήτων˙

γ) μηχανικός μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών˙

δ) τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός)˙

ε) τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων˙

στ) τεχνίτης βαφής˙

ζ) τεχνίτης ελαστικών˙

η) τεχνίτης ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης˙

θ)τεχνίτης κλιματισμού˙

ι) τεχνίτης οργάνων˙

ια) τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων˙

ιβ) τεχνίτης ψυγείων (ραδιατέρ)˙

ιγ) τεχνίτης συστημάτων υγραεριοκίνησης.

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία η άδεια Τεχνίτη Οχημάτων στις πιο πάνω ειδικότητες χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

Προσόντα για σκοπούς χορήγησης άδειας Τεχνίτη Οχημάτων
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αδειοδοτηθεί ως Τεχνίτης Οχημάτων αν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ικανοποιεί ένα από τα ακόλουθα προσόντα, όπως καθορίζονται πιο κάτω, αναλόγως ειδικότητας:

Για τις ειδικότητες α) μέχρι ε) και θ) μέχρι ι) ισχύουν τα ακόλουθα:

 • κατέχει Απολυτήριο Συστήματος μαθητείας ή επιμορφωτικών μαθημάτων με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, έχει 5 έτη πείρα και επιτυχία σε εξέταση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών˙
 • κατέχει Απολυτήριο εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης, έχει 4 έτη πείρα και επιτυχία σε εξέταση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών˙
 • κατέχει Απολυτήριο στον κλάδο Μηχανικής Αυτοκινήτων (Απολυτήριο στον κλάδο Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων για την ειδικότητα α) και για την ειδικότητα ι) Απολυτήριο είτε στον κλάδο Μηχανικής Αυτοκινήτων ή στον κλάδο Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων) από Τεχνική Σχολή, έχει 3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξέταση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών˙
 • κατέχει Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου διάρκειας ενός έτους στη μηχανική/συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων ή σε τομέα σχετικό με την ειδικότητα αυτή και έχει 3 έτη πείρα. Για την ειδικότητα θ) απαιτείται, επιπρόσθετα, και επιτυχία σε εξέταση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών)˙
 • κατέχει Δίπλωμα τριετούς διάρκειας σπουδών στον κλάδο Μηχανολογικής Μηχανικής από αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει 2 έτη πείρα (για την ειδικότητα θ) απαιτείται, επιπρόσθετα, και επιτυχία σε εξέταση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών)˙
 • κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Αυτοκινήτων διετούς, τουλάχιστο, διάρκειας σπουδών από Κολλέγιο, έχει ένα έτος πείρα (για την ειδικότητα θ) απαιτείται, επιπρόσθετα, και επιτυχία σε εξέταση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών)˙
 • κατέχει Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στον κλάδο Μηχανολογικής Μηχανικής , έχει ένα έτος πείρα (για την ειδικότητα θ) απαιτείται, επιπρόσθετα, και επιτυχία σε εξέταση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών).

Για τις ειδικότητες στ) μέχρι η) και ια) μέχρι ιβ) ισχύουν τα ακόλουθα:

 • κατέχει Απολυτήριο Συστήματος μαθητείας ή επιμορφωτικών μαθημάτων με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, έχει 3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξέταση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών˙
 • κατέχει Απολυτήριο εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης, έχει 2 έτη πείρα και επιτυχία σε εξέταση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών˙
 • κατέχει Απολυτήριο στον κλάδο Μηχανικής Αυτοκινήτων ( για την ειδικότητα στ) το Απολυτήριο δεν επιβάλλεται να είναι του κλάδου Μηχανικής Αυτοκινήτων) από Τεχνική Σχολή, έχει ένα έτος πείρα και επιτυχία σε εξέταση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών˙
 • κατέχει Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου διάρκειας ενός έτους στη μηχανική/συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων ή σε τομέα σχετικό με την ειδικότητα αυτή και έχει 1 έτος πείρα˙
 • κατέχει Δίπλωμα τριετούς διάρκειας σπουδών στον κλάδο Μηχανολογικής Μηχανικής από αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει ένα έτος πείρα˙
 • κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Αυτοκινήτων διετούς, τουλάχιστο, διάρκειας σπουδών από Κολλέγιο, έχει ένα έτος πείρα˙
 • κατέχει Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στον κλάδο Μηχανολογικής Μηχανικής , έχει ένα έτος πείρα.

Για την ειδικότητα ιγ) ισχύουν τα ακόλουθα:

 • κατέχει Απολυτήριο εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης, έχει 4 έτη πείρα, πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης συστημάτων υγραεριοκίνησης˙
 • κατέχει Απολυτήριο στον κλάδο Μηχανικής ή Ηλεκτρολογίας Αυτοκινήτων έχει 2 έτη πείρα, πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης συστημάτων υγραεριοκίνησης˙
 • κατέχει Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου διάρκειας ενός έτους στη μηχανική/συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων ή σε τομέα σχετικό με τη ειδικότητα αυτή και έχει 2 έτη πείρα, πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης συστημάτων υγραεριοκίνησης˙
 • κατέχει Δίπλωμα τριετούς διάρκειας σπουδών στον κλάδο Μηχανολογικής Μηχανικής από αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει 1 έτος πείρα , πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης συστημάτων υγραεριοκίνησης˙
 • κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Αυτοκινήτων διετούς, τουλάχιστο, διάρκειας σπουδών από Κολλέγιο, έχει 1 έτος πείρα, πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης συστημάτων υγραεριοκίνησης˙
 • κατέχει Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στον κλάδο Μηχανολογικής Μηχανικής, έχει 1 έτος πείρα, πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης συστημάτων υγραεριοκίνησης

Το έντυπο αίτησης για έκδοση/ανανέωση άδειας Τεχνίτη Οχημάτων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος , Καϊμακλί, 1426 Λευκωσία
Τ.Θ 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22800351
Φαξ: +357 22348202
Ηλ.ταχ: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/ems

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αποδεικτικά στοιχεία ακαδημαϊκών προσόντων, όπως αυθεντικά διπλώματα ή πιστοποιητικά ή πιστοποιημένα αντίγραφα διπλωμάτων ή πιστοποιητικών˙
  • αποδεικτικά στοιχεία πείρας ή αποδεικτικά στοιχεία άσκησης του επαγγέλματος, όπως αποδείξεις πληρωμής για εκτελεσθείσα σχετική εργασία, ημερολόγιο εργασιών, πιστοποιητικό αποδοχών από εργοδότη που διεξήγαγε σχετική εργασία και αναλυτικές καταστάσεις αποδοχών ασφαλισμένων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και άλλα στοιχεία που να στηρίζουν την αίτηση σε σχέση µε την απόδειξη της πείρας ή της άσκησης του επαγγέλματος σε κάθε ειδικότητα, για την οποία υποβάλλεται αίτηση˙
  • δύο φωτογραφίες ταυτότητας˙
  • απόδειξη πληρωμής του τέλους €25,50 για κάθε ειδικότητα(πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή)˙
  • αντίγραφο ταυτότητας.

Το τέλος αίτησης / εγγραφής 25,50 € ανά εξειδίκευση (καταβάλλεται είτε με μετρητά, επιταγή).

Το τέλος ανανέωσης είναι 17 ευρώ ανά επάγγελμα.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια Τεχνίτη Οχημάτων ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσης.

Η τέλος ανανέωσης για διετία είναι €17 ανά ειδικότητα.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:
I. Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη
ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Κάθε αδειούχος τεχνίτης οχημάτων υποχρεούται όπως συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμων του 2006 έως και 2015), όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • εφαρµόζει και ακολουθεί την καλή µηχανική πρακτική µε τρόπο, ώστε η συντήρηση ή η επιδιόρθωση που διεκπεραιώνει να:

(i) αποκλείει, όσο είναι τεχνικά εφικτό, κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση του οχήµατος σε σχέση µε την ασφάλεια του οδηγού, των επιβαινόντων του οχήµατος, των χρηστών του οδικού δικτύου και της περιουσίας˙ και

(ii) περιορίζει την περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλείται από το όχηµα, στο βαθµό που αυτή είναι αναπόφευκτη, λόγω της κατασκευής του οχήµατος.

 • φροντίζει να ενηµερώνεται σχετικά µε νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται σε οχήµατα που συντηρεί ή διορθώνει και αφορούν σε χαρακτηριστικά ενεργητικής ή παθητικής ασφάλειας του οχήµατος ή την περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλείται από τα οχήµατα αυτά ή από τις δραστηριότητες συντήρησης ή επιδιόρθωσης των οχηµάτων αυτών ή των εξαρτηµάτων τους˙
 • βεβαιώνεται ότι κατέχει ή έχει πρόσβαση στον εξοπλισµό που απαιτείται, ώστε να είναι σε θέση να τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παραγράφο (1)˙
 • σε περίπτωση που δεν κατέχει ή δεν έχει πρόσβαση στον εν λόγω εξοπλισµό, αρνείται να προβεί σε συντήρηση ή επιδιόρθωση. Σε τέτοια περίπτωση, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή το νόµιµο κάτοχο του οχήµατος ή εξαρτήµατος ή τον αντιπρόσωπό τους σχετικά και, εφόσον λάβει έγκριση, δύναται να παραπέµπει ο ίδιος το όχηµα ή το εξάρτηµα για συντήρηση ή επιδιόρθωση σε αδειούχο τεχνίτη οχηµάτων που κατέχει ή έχει πρόσβαση στον εξοπλισµό αυτό˙
 • μετά από κάθε συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήµατος υπογράφει, σφραγίζει και παραδίδει στον ιδιοκτήτη ή στο νόµιµο κάτοχο ή στον αντιπρόσωπό τους βεβαίωση συµπλήρωσης της συντήρησης ή επιδιόρθωσης κατά τον Τύπο II του Πρώτου Πίνακα (στην Νομοθεσία και στα Σχετικά Έγγραφα )˙
 • αναρτά, σε περίοπτη θέση στο χώρο εργασίας του,την άδεια τεχνίτη οχημάτων που κατέχει˙
 • τηρεί αρχείο φακέλων οχηµάτων, στους οποίους περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα (βλέπε την Νομοθεσία στις Σχετικές Συνδέσεις) για κάθε όχηµα, για το οποίο διεκπεραίωσε τη συντήρηση ή την επιδιόρθωση˙
 • η τήρηση του αρχείου είναι ευθύνη του ιεραρχικά υπεύθυνου των εργασιών του συνεργείου, στο οποίο γίνεται η συντήρηση ή επιδιόρθωση και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ιεραρχικά υπεύθυνος, του κάθε αδειούχου τεχνίτη οχηµάτων που εργάζεται στο συνεργείο.

Βοηθοί και μαθητευόμενοι

Κάθε αδειούχος τεχνικός μπορεί να έχει υπό την επίβλεψή του 2 βοηθούς ή 2 μαθητευόμενους τεχνίτες ή ένα βοηθό και ένα μαθητευόμενο τεχνίτη υπό την επίβλεψη του, δύναται δε να επιβλέπει χωρίς ποσοτικό περιορισμό, μαθητές του συστήματος μαθητείας ή των τεχνικών σχολών μέσης εκπαίδευσης. Όμως ο αδειούχος τεχνίτης έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της συντήρησης ή επιδιόρθωσης.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών επιβλέπει την άσκηση του επαγγέλματος από τους αδειούχους τεχνικούς οχημάτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και των όρων της άδειας.