Ενοικίαση Αυτοκινήτων ή/και Μοτοσυκλετών

Τελευταία Ενημέρωση 07/01/2021

Υπηρεσίες Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Ενοικίαση Αυτοκινήτων ή/και Μοτοσυκλετών)

Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος
Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 του Νόμου κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να ασκεί το επάγγελμα εφόσον ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι:

(α) διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο γραφείο στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7·

(β) διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) οχήματα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3 ή διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) οχήματα κατηγορίας L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e:

Νοείται ότι, οι επιχειρήσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου τους είχε χορηγηθεί έγκριση με βάση τις διατάξεις του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου του 2012, δεν απαιτείται να πληρούν την προϋπόθεση που προβλέπεται ανωτέρω πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017, και

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), διαθέτει ήδη ή προτίθεται μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 5, να αποκτήσει Δικαιώματα αριθμού ίσου με τον αριθμό των οχημάτων που προτίθεται να εκμισθώνει:

Νοείται περαιτέρω ότι, το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος και προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα στη Δημοκρατία προσωρινά για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Διευθυντής εκχωρεί σε κάθε επιχείρηση ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει σ’ αυτόν γραπτή δήλωση όπως καθορίζεται στο άρθρο 5, Δικαίωμα για κάθε ένα από τα οχήματα που προτίθεται αυτή να ενοικιάζει.

(3) Το Δικαίωμα παραχωρείται από το Διευθυντή εφόσον υποβάλλεται από την επιχείρηση ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο γραπτή αίτηση όπως αυτή καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα, αφού καταβληθεί, το αντίτιμο των χιλίων ευρώ (€1.000) από αυτούς που υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 και το αντίτιμο των πεντακοσίων ευρώ (€500) από αυτούς που υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, για κάθε ένα όχημα που προτίθεται να ενοικιάζει, ήτοι για κάθε ενοικιαζόμενο όχημα παρέχεται, αντίστοιχα, ένα Δικαίωμα:

Νοείται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2016 δεν θα καταβάλλεται κανένα Δικαίωμα.

Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βασιλέως Παύλου 27,
2412 Έγκωμη,
Λευκωσία
Τηλ.: +357 22807000, +357 22807175
Φαξ : +357 22 354030
Ηλ. Ταχ. : roadtransport@rtd.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα : http://www.mcw.gov.cy/

 1. Συμπλήρωση σχετικού εντύπου «TOM 207A – Γραπτή Δήλωση» συνοδευόμενη από τα ακόλουθα έγγραφα:

  Για Nομικό Πρόσωπο/Εταιρεία:

  • αντίγραφο Πιστοποιητικό Μετόχων·
  • αντίγραφο Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα·
  • αντίγραφο Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου·
  • αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας όπου αναφέρεται η φύση εργασίας της εταιρείας·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως.

  II. γραπτή δήλωση (ως μέρος του εντύπου TOM 207A) υπογεγραμμένη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ότι το γραφείο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  (α) διαθέτει κατάλληλο κοινόχρηστο χώρο υγιεινής·

  (β) είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με τις απαιτούμενες συσκευές, έπιπλα, με τηλεφωνική γραμμή και γραμμή τηλεομοιότυπου·

  (γ) φέρει σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό του μέρος ευανάγνωστη επιγραφή που αναφέρει ότι το γραφείο προσφέρει τις υπηρεσίες εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό.

  * Εάν η δήλωση έχει υπογραφεί από τον διευθυντή της επιχείρησης, πρέπει να υποβληθεί εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη είτε από τον διευθύνοντα σύμβουλο είτε από τον γραμματέα.

  Για Φυσικό Πρόσωπο:

  I. Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη του γραφείου/επιχείρησης˙

  II. γραπτή δήλωση (ως μέρος του εντύπου TOM 207A) υπογεγραμμένη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ότι το γραφείο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  (α) διαθέτει κατάλληλο κοινόχρηστο χώρο υγιεινής·

  (β) είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με τις απαιτούμενες συσκευές, έπιπλα, με τηλεφωνική γραμμή και γραμμή τηλεομοιότυπου·

  (γ) φέρει σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό του μέρος ευανάγνωστη επιγραφή που αναφέρει ότι το γραφείο προσφέρει τις υπηρεσίες εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό.

Το τέλος αίτησης είναι €50,00.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.