Μεταφορέας / Οδικός Μεταφορέας Επιβατών

Τελευταία Ενημέρωση 07/01/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Οδικού Μεταφορέα Επιβατών

Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Βασιλέως Παύλου 27,
2412 Έγκωμη,
Λευκωσία,
Τηλ.: +357 22807000, +357 22807151, +357 22807152, +357 22807189
Φαξ : +357 22 354030
Ηλ. Ταχ. : roadtransport@rtd.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα : http://www.mcw.gov.cy/

 1. 1) Συμπλήρωση του σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 202 (9/02)

  2) Προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών:

  Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

  i. Πιστοποιητικό Αξιοπιστίας από την Αστυνομία˙
  ii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών˙
  iii. Τραπεζική Βεβαίωση από Τράπεζα/Συνεργατικό Ίδρυμα για το κεφάλαιο του φυσικού προσώπου˙
  iv. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, μετά από επιτυχία στις εξετάσεις, βλ. έντυπο συμμετοχής εξετάσεων ΤΟΜ 203 Α (01/08)˙ (τέλος αίτησης €51,26)
  v. Μελέτη βιωσιμότητας.

  Σημείωση: Όταν το φυσικό πρόσωπο διαφέρει από τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, τότε:

  • Τα πιστοποιητικά στους αριθμούς i και ii πρέπει να είναι στο όνομα του κατόχου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας˙ και
  • Τα πιστοποιητικά στους αριθμούς iii,iv,v πρέπει να είναι στο όνομα του φυσικού προσώπου (αιτητή).

  Όταν πρόκειται για Εταιρεία, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

  i. Πιστοποιητικό Αξιοπιστίας από την Αστυνομία για τον κάτοχο του Π.Ε.Ε.˙
  ii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για τον κάτοχο του Π.Ε.Ε.˙
  iii. Τραπεζική Βεβαίωση από Τράπεζα/Συνεργατικό Ίδρυμα για το κεφάλαιο της εταιρείας˙
  iv. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) από το τμήμα Οδικών Μεταφορών, μετά από επιτυχία στις εξετάσεις, βλ. έντυπο συμμετοχής εξετάσεων ΤΟΜ 203 Α (01/08) (τέλος αίτησης €51,26) για τον κάτοχο του Π.Ε.Ε.˙
  v. Μελέτη βιωσιμότητας για την εταιρεία˙
  vi. Πιστοποιητικό Μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών˙
  vii. Πιστοποιητικό  Διευθυντών και Γραμματέα από τον Έφορο Εταιρειών˙
  viii. Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου από τον Έφορο Εταιρειών.

  3) Καταβολή τέλους €85,43 για εξέταση της αίτησης.

 • €85,43 για το τέλος εξέτασης της αίτησης
 • €34,17, κατόπιν έγκρισης της αίτησης, για το τέλος υποβολής της αίτησης “ΤΟΜ 207Α – Αίτηση Άδειας “Ε” για έκδοση Άδειας Οδικού Μεταφορέα “E” (για εγγραφή των οχημάτων/λεωφορείων για μεταφορά επιβατών)

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.