Μεταφορά Ζώων (Άδεια Μεταφορέα Ζώων)

Τελευταία Ενημέρωση 10/12/2020

Μεταφορά Ζώων

Γενικές Πληροφορίες

Όλα τα πρόσωπα που εκτελούν μεταφορές ζώων οι οποίες σχετίζονται με οικονομική δραστηριότητα, σε αποστάσεις πέραν των 65 km από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού, πρέπει να έχουν άδεια μεταφορέα ζώων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι μεταφορείς οι οποίοι μεταφέρουν ζώα εντός Κύπρου σε αποστάσεις πέραν των 65 km από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού και η διάρκεια του ταξιδιού δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες, πρέπει να έχουν άδεια μεταφορέα ζώων τύπου 1, ενώ οι μεταφορείς οι οποίοι πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλης διάρκειας (άνω των 8 ωρών) πρέπει να έχουν άδεια μεταφορέα ζώων τύπου 2.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει άδεια μεταφορέα ζώων εφόσον:

 • Είναι εγκατεστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στην περίπτωση που είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, εκπροσωπείται στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, μεταφορικά μέσα και λειτουργικές διαδικασίες για τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει:

(α) Tα οδικά μέσα (οχήματα) μεταφοράς ζώων να διαθέτουν είτε πιστοποιητικό έγκρισης εάν χρησιμοποιούνται για ταξίδια μεγάλης διάρκειας (άνω των 8 ωρών), είτε βεβαίωση καταλληλότητας εάν χρησιμοποιούνται για ταξίδια μικρής διάρκειας (κάτω των 8 ωρών). Το πιστοποιητικό έγκρισης εκδίδεται είτε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είτε από την αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η βεβαίωση καταλληλότητας εκδίδεται μόνο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

(β) Οι οδηγοί και οι συνοδοί σε οδικά οχήματα μεταφοράς ζώων, εάν πραγματοποιούν ταξίδια σε αποστάσεις πέραν των 65 χιλιομέτρων από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού, να έχουν σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας. Το πιστοποιητικό εκδίδεται είτε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, είτε από την αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την παρακολούθηση σεμιναρίων κατάρτισης και την επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις.

 • Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις της κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση όπου ο αιτητής ικανοποιεί τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθούν περαιτέρω παραβάσεις.
 • Κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης για άδεια μεταφορέα δεν εκκρεμεί η εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας μεταφορέα από αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αίτηση για άδεια μεταφορέα ζώων τύπου 1 (έντυπο ΕΖΜ01) και τύπου 2 (έντυπο ΕΖΜ02), μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Αγροτικούς Κτηνιατρικούς Σταθμούς της Αρμόδιας Αρχής:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ +357 22805249
Φαξ + 357 22805176
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Μεταφορείς που διανύουν αποστάσεις έως και 65 χιλιόμετρα από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού, εξαιρούνται από την απαίτηση για άδεια μεταφορέα ζώων, όμως οφείλουν να υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Αγροτικούς Κτηνιατρικούς Σταθμούς σχετική υπεύθυνη δήλωση για πρόσωπα που μεταφέρουν ζώα για απόσταση έως και 65 χιλιόμετρα από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού (έντυπο ΕΖΜ05). Για τις περιπτώσεις αυτές δεν εκδίδεται κάποια άδεια ή πιστοποιητικό.

 1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  Στην περίπτωση αίτησης για άδεια μεταφορέα ζώων τύπου 1:

  Η αίτηση δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε έγγραφα, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  (α) Ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για να εκπροσωπήσει την εταιρεία.

  (β) Μεταφορικό μέσο που περιλαμβάνεται στην αίτηση έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού έγκρισης του μεταφορικού μέσου.

  (γ) Πρόσωπο που χρησιμοποιείται ως οδηγός ή συνοδός για τη μεταφορά ζώων κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγού / συνοδού ζώων από την αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.

  Στην περίπτωση αίτησης για άδεια μεταφορέα ζώων τύπου 2:

  Η αίτηση συνοδεύεται από γενικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για μεταφορές ζώων μεγάλης διάρκειας (έντυπο ΕΖΜ08).

  Πέραν τούτου, η αίτηση δεν συνοδεύεται από άλλα έγγραφα, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  (α) Ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για να εκπροσωπήσει την εταιρεία.

  (β) Μεταφορικό μέσο που περιλαμβάνεται στην αίτηση έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού έγκρισης του μεταφορικού μέσου.

  (γ) Πρόσωπο που χρησιμοποιείται ως οδηγός ή συνοδός για τη μεταφορά ζώων κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγού / συνοδού ζώων από την αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.

  Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα που αναγράφονται στην αίτηση δεν διαθέτουν ισχύουσα βεβαίωση καταλληλότητας ή πιστοποιητικό έγκρισης ή / και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην αίτηση ότι θα εκτελούν τα καθήκοντα οδηγού ή συνοδού δεν διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, η αίτηση δεν μπορεί να τύχει επεξεργασίας.

Δεν εφαρμόζονται τέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια μεταφορέα ζώων ισχύει για πέντε χρόνια κατά ανώτατο όριο και αντίγραφο της πρέπει να μεταφέρεται εντός του μεταφορικού μέσου όταν πραγματοποιείται μεταφορά ζώων.

Για σκοπούς έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης πιστοποιητικού έγκρισης ή βεβαίωσης καταλληλότητας οδικού οχήματος μεταφοράς ζώων, υποβάλλεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Αγροτικούς Κτηνιατρικούς Σταθμούς, αίτηση για πιστοποιητικό έγκρισης / βεβαίωση καταλληλότητας οδικού μεταφορικού μέσου για μεταφορές ζώων (έντυπο ΕΖΜ04).

Για σκοπούς έκδοσης ή τροποποίησης πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας οδηγού / συνοδού οδικού οχήματος μεταφοράς ζώων, υποβάλλεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Αγροτικούς Κτηνιατρικούς Σταθμούς, αίτηση για πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγού / συνοδού οδικού οχήματος μεταφοράς ζώων (έντυπο ΕΖΜ13).

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι αδειούχοι μεταφορείς ζώων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την Προστασία των Ζώων κατά τη Μεταφορά και Συναφείς Δραστηριότητες, καθώς και με τις πρόνοιες του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου.

Όποτε μετά από την έκδοση της άδειας οποιαδήποτε στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση μεταβληθούν, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση που στην αίτηση περιλαμβάνονται ψευδείς πληροφορίες ή εν γνώσει του αιτητή τύχουν απόκρυψης ουσιώδη γεγονότα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μπορούν να προχωρήσουν σε απόρριψη αίτησης, ακύρωση εκδοθείσας άδειας, διαγραφή από το σχετικό μητρώο και λήψη των απαραίτητων νομικών μέτρων.