Μεταφορά Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Eξασφάλιση Άδειας Οχήματος Μεταφοράς Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης

Γενικές Πληροφορίες

Για τη μεταφορά τροφίμων ζωικής προέλευσης απαιτείται η εξασφάλιση άδειας οχήματος μεταφοράς κρέατος/γάλακτος/προϊόντων ζωικής προέλευσης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραχωρούν άδεια οχήματος μεταφοράς κρέατος/γάλακτος/ προϊόντων ζωικής προέλευσης μόνο σε περιπτώσεις όπου:

  • ικανοποιούνται οι προδιαγραφές και προϋποθέσεις του «Περί υγιεινής παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης και διάθεσης τους στην αγορά καθώς και για άλλα συναφή θέματα Νόμου», Ν. 150(Ι) / 2003˙
  • η μεταφορά γίνεται με οχήματα που διαθέτουν ψυγεία τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου IV, του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου VII του Τμήματος I του Παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004˙
  • τα προϊόντα που μεταφέρονται συνοδεύονται από τα σχετικά έγγραφα˙ κατά τη μεταφορά, δε διακόπτεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες η ψυκτική αλυσίδα των προϊόντων και η θερμοκρασία μεταφοράς είναι η ορθή.

Το έντυπο αίτησης για έκδοση άδειας οχήματος μεταφοράς κρέατος/γάλακτος/προϊόντων ζωικής προέλευσης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ: +357 22805208/22805167
Φαξ:+ 357 22805139
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf

  1. Δεν απαιτείται η προσκόμιση συνοδευτικών εγγράφων.

Το τέλος εγγραφής είναι €50 και μπορεί να πληρωθεί είτε τοις μετρητοίς είτε με επιταγή.

Επιπρόσθετα διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση από το Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο για να εξετασθεί η συμμόρφωση του οχήματος με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Ο Λειτουργός συνιστά την έκδοση άδειας για το όχημα και τη διάρκεια της. Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι αδειούχοι μεταφορείς υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Περί Υγιεινής Παραγωγής τροφίμων προέλευσης και διάθεσης στην αγορά καθώς και για άλλα συναφή θέματα Νόμους, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.