Εκπαίδευση Κυνηγετικών Σκύλων

Τελευταία Ενημέρωση 19/11/2020

Δημιουργία και Λειτουργία Χώρου Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων

Γενικές Πληροφορίες

Για τη δημιουργία και λειτουργία χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας παραχωρεί άδεια δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εάν:

 • έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του (αφορά φυσικά πρόσωπα)˙
 • δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά προστασία και ευημερία των ζώων κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια (αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα)˙
 • έχει παρακαθίσει σχετικά επιμορφωτικά μαθήματα και έχει επιτύχει σε ειδική εξέταση όπως καθορίζεται στις πρόνοιες του Κανονισμού 8 (βλέπε «Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμοί του 2019» στα Σχετικά Έγγραφα )˙
 • κάθε πρόσωπο που ασχολείται με την περιποίηση, φροντίδα και παρακολούθηση των ζώων στον χώρο κατέχει άδεια επαγγελματία φροντιστή ζώων˙
 • η εκπαίδευση των σκύλων βρίσκεται πάντοτε υπό την ευθύνη και τον έλεγχο κατόχου άδειας επαγγελματία εκπαιδευτή ζώων˙
 • έχει εξασφαλίσει γραπτή έγκριση της οικείας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο) σε σχέση με την τοποθεσία στην οποία προτίθεται να δημιουργήσει και να λειτουργεί χώρο εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων˙
 • έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες για περίφραξη, άδεια χρήσης, καθώς και για ανέγερση διαφόρων υποδομών εντός του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων (π.χ. πολεοδομική άδεια για όλες τις εγκαταστάσεις)˙
 • ο χώρος εκπαίδευσης δεν είναι μικρότερος του ενός (1) εκταρίου ούτε μεγαλύτερος των πέντε (5) εκταρίων˙
 • ο χώρος εκπαίδευσης είναι περιφραγμένος και βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον ενός (1) χιλιομέτρου από οικιστικές περιοχές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις , αθλητικούς χώρους, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, σχολεία και εκκλησίες.

Το έντυπο αίτησης («Τύπος Α» του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμών του Κ.Δ.Π 214/2019, στις «Αιτήσεις & Έγγραφα») για άδεια δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή (Κεντρικά ή στα Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας):

Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

1453 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22867786
Φαξ:+ 357 22867780
Ηλ. Ταχ.: wildlife.thira@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/moi/wildlife/

 1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πρωτότυπη/ο Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ότι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά προστασία και ευημερία των ζώων κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου αντίγραφο της έγκρισης για αξιοποίηση του χώρου ως χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων από την αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης˙
  • αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου στο οποίο θα φαίνονται το σχέδιο και οι διαστάσεις των εγκαταστάσεων όπου θα φυλάσσονται και εκπαιδεύονται σκύλοι˙
  • αντίγραφο της άδειας επαγγελματία εκπαιδευτή ζώων αναφορικά με την εκπαίδευση σκύλων για κάθε πρόσωπο που θα ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή στον χώρο.

Κατόπιν έγκρισης πρέπει να καταβάλλεται το τέλος έκδοσης της άδειας το οποίο είναι €20 όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ των Κανονισμών (πληρωτέο σε εμπορικές τράπεζες ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της JCCSmart).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

H άδεια ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Κάθε αδειούχος χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων (Υπεύθυνος) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων όπως καθορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού 5 στο Παράρτημα ΙΙΙ των Κανονισμών.