Τελευταία Ενημέρωση 17/09/2020

Άσκηση του Επαγγέλματος Ξεναγού

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας ξεναγού από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Μπορεί να εξασφαλίσει άδεια και να ασκεί το επάγγελμα του ξεναγού οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ικανοποιήσει το Υφυπουργείο Τουρισμού ότι :

 • είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙
 • δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή δεν έχει καταδικαστεί για συστηματική παράβαση της τουριστικής ή της ξενοδοχειακής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας περί ελέγχου ή προστασίας του ξένου συναλλάγματος˙
 • έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τουλάχιστον μιας άλλης ξένης γλώσσας˙
 • κατέχει τίτλο σπουδών της Σχολής Ξεναγών ή οποιασδήποτε άλλης αναγνωρισμένης σχολής ξεναγών ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ή έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό σε άλλο κράτος μέλος˙
 • γνωρίζει την κυπριακή ιστορία και τέχνη, τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, το φυσικό περιβάλλον και τη σύγχρονη ζωή της Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα μπορεί να απαιτηθεί πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο.

Το έντυπο αίτησης για έκδοση άδειας ξεναγού μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε με ταχυδρομείο/δια χειρός στην αρμόδια αρχή:

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22691271
Φαξ: +357 22331644, +357 22334696
Ηλ. Ταχ.: AndriVenizelou@visitcyprus.com, cytour@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.tourism.gov.cy

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο απόδειξης της υπηκοότητας˙
  • αντίγραφο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (αν η Ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική)˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης κάθε γλώσσας για την οποία υποβάλλεται αίτηση˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού Σχολής Ξεναγών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και αναλυτική βαθμολογία των σπουδών˙
  • αντίγραφα των πιστοποιητικών ακαδημαϊκών προσόντων (με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή την Αγγλική, αν εφαρμόζεται)˙
  • αντίγραφο αποδεικτικού εργασιακής πείρας˙
  • αντίγραφο Άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, που παραχωρείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης˙
  • πρωτότυπο πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τέλος άδειας €30,00 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή). Το τέλος ανανέωσης είναι €30,00.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ξεναγού ισχύει για δύο χρόνια (ή μέρος αυτών) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Το τέλος ανανέωσης είναι €30,00.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο/η αδειούχος/α ξεναγός υποχρεούται να συμμορφώνεται μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

 • να παρακολουθεί ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο κάθε χρόνο που οργανώνεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού για ενημέρωση των γνώσεών του πάνω σε διάφορα θέματα˙
 • να παρουσιάζει την άδεια του/της όταν ζητηθεί από εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Υφυπουργείου Τουρισμού ή Κυβερνητικό Λειτουργό˙
 • να φέρει το επίσημο διακριτικό σήμα που δίνει το Υφυπουργείο Τουρισμού˙
 • να μην ξεναγεί ομάδα πέραν των 55 προσώπων.

Κάθε ξεναγός ο οποίος αθετεί χωρίς εύλογη δικαιολογία συμφωνία για ξενάγηση είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται αν καταδικαστεί στις ποινές που προβλέπονται στον Κανονισμό18 των περι Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Κανονισμών του 2012 , εκτός εάν αυτός εξασφαλίσει έγκαιρα τις υπηρεσίες άλλου ξεναγού για εκτέλεση της ξενάγησης που ανέλαβε.

Απαγορεύεται σε ξεναγούς :

 • η επιμονή προσφοράς υπηρεσιών σε περιηγητές·
 • η ταυτόχρονη προσφορά διπλής υπηρεσίας, όπως ξενάγηση και οδήγηση τροχοφόρου, εξαιρουμένης της περίπτωσης οδήγησης μικρού τροχοφόρου που μπορεί να μεταφέρει όχι πέραν των εννέα (9) επιβατών·
 • η διεξαγωγή κατά την εκτέλεσή του καθήκοντος της ξενάγησης οποιασδήποτε θρησκευτικής, πολιτικής ή φυλετικής προπαγάνδας·
 • η πώληση ή προσφορά για πώληση οποιωνδήποτε αντικειμένων κατά τη διάρκεια της ξενάγησης·
 • η παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών·
 • η αποδοχή οιασδήποτε μορφής προμήθειας προσφερόμενης από επιχειρηματίες·
 • η ταυτόχρονη ξενάγηση σε περισσότερες από δύο γλώσσες.

Κάθε ξεναγός οφείλει:

(α) να εξετάζει παράπονα που του αναφέρουν οι ξεναγούμενοι,
να μεσολαβεί για επίλυσή τους και να αναφέρει τα γεγονότα στο Υφυπουργείο Τουρισμού.

(β) να παρέχει υψηλής στάθμης εξυπηρέτηση και να συμπεριφέρεται με κάθε δυνατή ευγένεια προς τους περιηγητές και γενικά προς το κοινό.

(γ) να ενεργεί με τρόπο ώστε να προστατεύονται και αντιμετωπίζονται με σεβασμό το περιβάλλον, η φύση, τα αξιοθέατα και τα μνημεία, καθώς και τα τοπικά έθιμα, η κουλτούρα και οι ευαισθησίες του τόπου στον οποίο πραγματοποιείται η ξενάγηση.

(δ) να συνοδεύει την ομάδα περιηγητών καθ’ όλη την διάρκεια της οργανωμένης εκδρομής ή περιήγησης.

Η άδεια ξεναγού μπορεί να ανακληθεί πριν την λήξη της σε περίπτωση που ο κάτοχος της έχει καταδικαστεί για παράβαση οποιασδήποτε πρόνοιας του Νόμου και των Κανονισμών περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών ή έπαυσε να ικανοποιεί τους όρους που απαιτούνται για την έγκρισή του ή έχει παραβιάσει οποιουσδήποτε από τους όρους της άδειας.