Ξεναγός – Προσωρινή

Τελευταία Ενημέρωση 15/10/2020

Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών Ξεναγού

Για να μπορεί ξεναγός, πολίτης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ο οποίος συνοδεύει ομάδα τουριστών που έρχονται από κράτος μέλος για οργανωμένη περιήγηση στην Κυπριακή Δημοκρατία, συγκεκριμένης διάρκειας και διαδρομής σε διάφορους τόπους και επιστρέφει μαζί με την ομάδα στον τόπο προέλευσής του να παρέχει υπηρεσίες ξεναγού πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά το Υφυπουργείο Τουρισμού, υποβάλλοντας Έντυπο Δήλωσης αναφορικά με την προσωρινή παροχή υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μπορεί να προσφέρει προσωρινά υπηρεσίες ξεναγού oποιοδήποτε πρόσωπο, για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω, ικανοποιήσει το Υφυπουργείο Τουρισμού ότι :

 • είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ˙
 • έχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, που του παραχωρήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προέλευσης ή καταγωγής ˙
 • έχει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις της Κυπριακής Ιστορίας , Τέχνης, Αρχαιολογικών και άλλων Ιστορικών χώρων της Δημοκρατίας (area specific knowledge) στην περίπτωση ξενάγησης σε μουσεία και ιστορικούς χώρους.

Το έντυπο δήλωσης σχετικά με την προσωρινή παροχή υπηρεσιών για ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή είτε με ταχυδρομείο/δια χειρός στην αρμόδια αρχή:

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22691271
Φαξ: +357 22331644, +357 22334696
Ηλ. Ταχ.: AndriVenizelou@visitcyprus.com, cytour@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.tourism.gov.cy

Το Έντυπο Δήλωσης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • αντίγραφο απόδειξης της υπηκοότητας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου)˙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού ότι ο αιτητής ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του ξεναγού σε χώρα μέλος της ΕΕ, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, ή από αντίγραφο της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους εγκατάστασης ˙
 • αντίγραφα των πιστοποιητικών των επαγγελματικών του προσόντων˙
 • αντίγραφο απόδειξης επαγγελματικής πείρας δύο ετών (μόνο αν το επάγγελμα δεν ρυθμίζεται από τον νόμο στο κράτος μέλος εγκατάστασης)˙
 • το πρόγραμμα της οργανωμένης τουριστικής ομάδας δικαιολογητικά που αποδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις της Κυπριακής Ιστορίας , Τέχνης, Αρχαιολογικών και άλλων Ιστορικών χώρων της Δημοκρατίας (area specific knowledge) στην περίπτωση ξενάγησης σε μουσεία και ιστορικούς χώρους.

Κάθε ξεναγός είναι υποχρεωμένος να:

 • παρουσιάζει την άδεια του όταν του ζητηθεί από εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Υφυπουργείου Τουρισμού ή της Κυβέρνησης˙
 • ο ξεναγός δεν μπορεί να ξεναγεί ομάδα πέραν των 55 προσώπων˙
 • κάθε ξεναγός ο οποίος χωρίς εύλογη δικαιολογία ενεργεί κατά παράβαση της συμφωνίας για ξενάγηση είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται αν καταδικαστεί στις ποινές που προβλέπονται στον Κανονισμό 18 των Κανονισμών περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Συνδέσμων, εκτός εάν αυτός εξασφαλίσει έγκαιρα τις υπηρεσίες άλλου ξεναγού για εκτέλεση της ξενάγησης που ανέλαβε.

Απαγορεύεται σε ξεναγούς :

 • η επιμονή προσφοράς υπηρεσιών σε περιηγητές˙
 • η ταυτόχρονη προσφορά διπλής υπηρεσίας, ως ξενάγηση και οδήγηση τροχοφόρου, εξαιρουμένης της περίπτωσης οδήγησης μικρού τροχοφόρου που μπορεί να μεταφέρει όχι πέραν των εννέα επιβατών˙
 • η διεξαγωγή κατά την εκτέλεσή του καθήκοντος της ξενάγησης οποιασδήποτε θρησκευτικής, πολιτικής ή φυλετικής προπαγάνδας˙
 • η πώληση ή προσφορά για πώληση οποιωνδήποτε αντικειμένων κατά τη διάρκεια της ξενάγησης˙
 • η παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών˙
 • η αποδοχή οιασδήποτε μορφής προμήθειας προσφερόμενης από επιχειρηματίες˙
 • η ταυτόχρονη ξενάγηση σε πέραν των δύο γλωσσών.