Καπνικά Προϊόντα – Εμπορία και Πώληση

Τελευταία Ενημέρωση 07/12/2023

Εμπορία ή Πώληση Βιομηχανοποιημένου Καπνού

Γενικές Πληροφορίες

Για την εμπορία ή πώληση Βιομηχανοποιημένου Καπνού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας εμπορίας ή πώλησης Βιομηχανοποιημένου Καπνού από το Δημοτικό Συμβούλιο , εντός των ορίων του οποίου θα διεξάγεται η δραστηριότητα αυτή, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τον Έπαρχο της Επαρχίας εντός των ορίων της οποίας θα διεξάγεται η δραστηριότητα.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει άδεια εμπορίας ή πώλησης βιομηχανοποιημένου καπνού, νοουμένου ότι ικανοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Έπαρχο ότι πληρούνται οι απαιτήσεις όπως καθορίζονται από τις νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το έντυπο αίτησης για χορήγηση άδεια εμπορίας ή πώλησης Βιομηχανοποιημένου Καπνού μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα με την τοποθεσία του υποστατικού.

Στην περίπτωση των Επαρχιακών Διοικήσεων, το έντυπο αίτησης για χορήγηση άδεια εμπορίας ή πώλησης Βιομηχανοποιημένου Καπνού μπορεί να υποβληθεί στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση και απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτητή.

  1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Με την έγκριση ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει τέλος άδειας €51,25 και τέλος χαρτοσήμου €0,85 στο τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο / Επαρχιακή Διοίκηση, ανάλογα με την περίπτωση. Η μέθοδος της πληρωμής εξαρτάται από το τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο / Επαρχιακή Διοίκηση.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια για την εμπορία ή πώληση βιομηχανοποιημένου καπνού ισχύει μέχρι τις 12 του πρώτου Μαρτίου μετά την έκδοση της άδειας. Η ανανέωσης της άδειας γίνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που εμπορεύονται ή πωλούν βιομηχανοποιημένο καπνό υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004 (άρθρο 92) και των σχετικών Κανονισμών, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν τα Δημοτικά Συμβούλια ή ο Έπαρχος.

Επιπλέον, τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού στο πλαίσιο του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου Ν.24 (Ι) / 2017.

Εξουσιοδοτημένα όργανα του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Επαρχιακού Γραφείου μπορεί να επιθεωρούν τα υποστατικά για τις οποίες έχει δοθεί άδεια, προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που έχουν τεθεί .