Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Τελευταία Ενημέρωση 03/08/2022

Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Γενικές Πληροφορίες

Για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, απαιτείται η εξασφάλιση Άδειας για τη λειτουργία τέτοιας σχολής από τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

«Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» σημαίνει εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο γίνονται δεκτά μόνο πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο μέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης ή που κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν και στο οποίο οι κλάδοι σπουδών έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης ή, στην περίπτωση μερικής φοίτησης, διάρκεια που αντιστοιχεί με ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος και απολήγουν σε ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα ανώτερα από εκείνα των σχολείων μέσης εκπαίδευσης.

Άδεια για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ικανοποιήσουν τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ότι πληρούν τα ακόλουθα:

 • είναι εγκατεστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ˙
 • ο διευθυντής της ιδιωτικής σχολής πρέπει να κατέχει αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πτυχίο πανεπιστημίου ή άλλο προσόν, ανάλογο με τον τύπο της σχολής˙
 • το διδακτικό προσωπικό κάθε ιδιωτικής σχολής κατά ποσοστό όχι μικρότερο του 70% πρέπει να κατέχει αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό τίτλο κατά μία βαθμίδα ανώτερο από το επίπεδο του προγράμματος στο οποίο διδάσκει. Το υπόλοιπο 30% μπορεί να κατέχει ισόβαθμο τίτλο ή ανάλογο επαγγελματικό προσόν˙
 • επιπρόσθετα από τα προβλεπόμενα πιο πάνω προσόντα, το διδακτικό προσωπικό σε κάθε κλάδο μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να έχει δημοσιεύσεις ή εκδόσεις επιστημονικού περιεχομένου˙
 • μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού κάθε κλάδου σπουδών περιλαμβάνονται πρόσωπα που κατέχουν αναγνωρισμένο διδακτορικό δίπλωμα πανεπιστημίου: Νοείται ότι σε περιπτώσεις κλάδων σπουδών για τους οποίους, ακαδημαϊκά, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί η πιο πάνω πρόνοια, ο Υπουργός μπορεί να αποφασίζει και να εξαιρεί κλάδους σπουδών από το πιο πάνω κριτήριο˙
 • τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολών, καθώς και οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός τους πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται με Κανονισμούς, ανάλογα με τον τύπο της ιδιωτικής σχολής˙
 • υφίστανται επαρκείς οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων της.

Για την εξασφάλιση άδειας για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει στον Υπουργό «Δήλωση για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συνοδευόμενη από τα καθορισμένα δικαιώματα εξέτασης της δήλωσης για τη σκοπούμενη ίδρυση και λειτουργία της σχολής. Το έντυπο δήλωσης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου
1434 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22800616, +357 22800617
Φαξ: + 357 22427560
Ηλ. Ταχ.: dae@moec.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.highereducation.ac.cy/

Για περισσότερες πληροφορίες και αποφάσεις πολιτικής για τη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
Λεωφόρος Λεμεσού 5,
2112 Λευκωσία
Τηλ:+ 357 22504339, +35722 504340
Φαξ:+ 357 22504392
Ηλ. Ταχ.: info@dipae.ac.cy
Ιστοσελίδα: http://www.dipae.ac.cy/

 1. Το έντυπο δήλωσης για την ίδρυση και λειτουργία της Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • τοπογραφικό σχέδιο των κτιρίων της σχολής˙
  • αρχιτεκτονικά σχέδια των κτιρίων της σχολής˙
  • αναλυτική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής˙
  • πολεοδομική άδεια/άδειες των κτιρίων, ως σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης˙
  • άδεια/άδειες οικοδομής των κτιρίων, ως σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης˙
  • πιστοποιητικό/πιστοποιητικά τελικής έγκρισης των κτιρίων, ως σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης˙
  • βιογραφικά σημειώματα˙
  • εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της σχολής˙
  • συνοπτική περιγραφή των Οικονομικών Πόρων της Σχολής.

  Για την ίδρυση παραρτήματος ιδιωτικής σχολής πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση, η οποία να περιέχει τα στοιχεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

  Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο (ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) πρέπει να εσωκλείονται μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Μετόχων˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου.

  Τα ακόλουθα έντυπα του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) υποβάλλονται ως παράρτημα της «Δήλωσης για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»:

  • έντυπο με Αρ. 200.2 – «Αίτηση για Ιδρυματική Αξιολόγηση Πιστοποίηση»˙
  • έντυπο με Αρ. 200.1 – «Αίτηση για Προγραμματική Αξιολόγηση –Πιστοποίηση» (για κάθε πρόγραμμα σπουδών που θα λειτουργήσει στο ίδρυμα).

Για την ιδρυματική και προγραμματική αξιολόγηση καταβάλλονται τα νενομισμένα τέλη αξιολόγησης όπως προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία.

Τα καθορισμένα τέλη έχουν ως εξής:

 • για ιδρυματική αξιολόγηση/πιστοποίηση ανέρχεται στις €10.000.
 • για προγράμματα σπουδών διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Πιστοποιητικού, €1.800˙
 • για προγράμματα σπουδών διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Διπλώματος, €2.500˙
 • για προγράμματα σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Ανώτερου Διπλώματος, €4.000˙
 • για προγράμματα σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Πτυχίου (Bachelors), €5.500˙
 • για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ, €7.000˙
 • για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Διδακτορικού, €8.500˙
 • εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης €170,87˙
 • εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πιστοποιημένου προγράμματος €170,87˙
 • τέλος επιθεώρησης κάθε προγράμματος σπουδών που έχει φοιτητές κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης €341,72.

Τα τέλη πληρώνονται με μετρητά, ή με προσωπική επιταγή που παραδίδεται στο λογιστήριο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, στην οποία απαιτείται υπογραφή.

Κάθε φορά που υποβάλλεται δήλωση για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής, ο Υπουργός παραπέμπει τη δήλωση στο Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Φορέα), μαζί με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες, για υποβολή σχετικής εισήγησης.

Το Συμβούλιο του Φορέα μπορεί, πριν από την υποβολή της εισήγησής του, να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη της σχολής ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες ή διευκρινίσεις, που θα θεωρούσε αναγκαίες, αναφορικά με τη σκοπούμενη ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής.

Όταν το Συμβούλιο του Φορέα υποβάλει την εισήγηση του στον Υπουργό, αυτός, αν ικανοποιηθεί ότι η δήλωση συμμορφώνεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν καταβληθεί το καθορισμένο από τους Κανονισμούς τέλος εγγραφής, καταχωρεί αυτήν στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για το σκοπό αυτό, και εκδίδει στον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό για την καταχώρηση αυτή στον καθορισμένο από την αρμόδια αρχή τύπο.

Από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού που αναφέρεται ανωτέρω, η ιδιωτική σχολή θεωρείται ότι έχει ιδρυθεί και η παρουσίαση του πιστοποιητικού (πιστοποιητικό για καταχώρηση στον καθορισμένο τύπο) αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη για την ίδρυσή της. Καμιά ιδιωτική σχολή δεν μπορεί να λειτουργεί πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται ανωτέρω. Η καταχώρηση της ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εγγεγραμμένη Σχολή η οποία δε λειτουργεί για ένα ακαδημαϊκό έτος διαγράφεται από το Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την επανεγγραφή της σχολής ακολουθούνται οι διαδικασίες που προνοούνται από τους νόμους και τους Κανονισμούς για τις ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ισχύουν κάθε φορά.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Κάθε ιδιωτική σχολή που λειτουργεί υποχρεούται να πληροί τις πρόνοιες του Νόμου που προνοεί για την ίδρυση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικούς Κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής σχολής εκδίδει κάθε ακαδημαϊκό έτος Οδηγό Σπουδών (Prospectus)˙
 • ο ιδιοκτήτης κάθε σχολής, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλει προς τον Υπουργό για έγκριση το ύψος των διδάκτρων και των άλλων δικαιωμάτων που επιβαρύνουν κάθε φοιτητή˙
 • ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής τηρεί μητρώο φοιτητών, βιβλίο εγγραφών κατά κλάδο και έτη σπουδών, βιβλίο διδακτικού προσωπικού, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, βιβλίο γενικού ελέγχου και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται από τον Υπουργό˙
 • ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της σχολής υποχρεούνται να επιτρέπουν, κατά το χρόνο κατά τον οποίο λειτουργεί η σχολή, στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας την είσοδο στη σχολή και στις τάξεις για να επιθεωρήσουν.

Στη βάση του Άρθρου 5 (5) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα νόμων του 2015 και 2016,

«…. Στην περίπτωση δυσμενών παρατηρήσεων που προκύπτουν από την επιθεώρηση ιδιωτικής σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται στο Φορέα, ο οποίος ελέγχει άμεσα, κατά πόσο οι δυσμενείς παρατηρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε άρση της Ιδρυματικής ή Προγραμματικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης»

Επιπρόσθετα, θα δημοσιοποιούνται και τα ονόματα των ιδρυμάτων για τα οποία προκύπτουν αρνητικές παρατηρήσεις μετά από έλεγχο που θα διενεργείται από τον Φορέα στη βάση του άρθρου 17 (3) (ζ) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016, το οποίο αναφέρει ότι:

«Κατά τη διάρκεια της περιόδου της ισχύος της θετικής απόφασης Πιστοποίησης, το Συμβούλιο του Φορέα αυτεπάγγελτα ή ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, δύναται να εξετάζει κατά πόσο τα κριτήρια Πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται και εάν αυτά δεν ικανοποιούνται, τότε το Συμβούλιο του Φορέα ανακαλεί την απόφαση Πιστοποίησης και ενημερώνει αμέσως το υπό εξέταση ίδρυμα και τον Υπουργό».