Άσκηση του Επαγγέλματος του Ταριχευτή

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του ταριχευτή στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια ταριχευτή από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Φυσικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια ταριχευτή υποβάλλει αίτηση στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας στον Τύπο Ζ του Παραρτήματος VΙΙ του Νόμου Περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Ν.152(Ι)/ 2003-2017.

Το έντυπο αίτησης για άδεια ταριχευτή μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή (Κεντρικά ή στα Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας):

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
1453 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 867786
Φαξ:+ 357 22867780
Ηλ. Ταχ.: wildlife.thira@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/moi/wildlife/

  1. Δεν απαιτείται η προσκόμιση συνοδευτικών εγγράφων.

Κατόπιν έγκρισης, ο αιτητής καταβάλλει το τέλος, που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ του Νόμου, ύψους €340 (η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας JCCSMART, ‘YΠΗΡΕΣΙΑ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΛΩΝ’ – Άδεια Ταριχευτή), και μέσω της ίδιας υπηρεσίας σε εμπορικές τράπεζες).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας χορηγεί σε τέτοιο πρόσωπο άδεια ταριχευτή θηραμάτων και ειδών άγριας πανίδας, η οποία ισχύει για ένα έτος.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 61(4) του Νόμου 152 (Ι) του 2003-2017 κάθε αδειούχος ταριχευτής πρέπει να έχει αναρτημένη την άδειά του σε περίοπτο μέρος του εργαστηρίου του.

Σύμφωνα με το άρθρο 61(5) του Νόμου 152 (Ι) του 2003-2017 ο αδειούχος ταριχευτής πρέπει να τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρεί για κάθε είδος άγριας πανίδας αληθή και ακριβή στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στον Τύπο Η του Παραρτήματος VΙΙ. Για κάθε είδος άγριας πανίδας συμπληρώνονται τρία αντίγραφα. Το πρώτο αντίγραφο δίδεται στον πελάτη ως άδεια κατοχής του είδους άγριας πανίδας, το δεύτερο κατακρατείται από τον κάτοχο άδειας ταρίχευσης για σκοπούς ελέγχου και το τρίτο αποστέλλεται στον προϊστάμενο.

Σύμφωνα με το άρθρο 61(6) του Νόμου 152 (Ι) του 2003-2017 για κάθε είδος άγριας πανίδας ή ζώο που προσκομίζεται για ταρίχευση ο κάτοχος άδειας ταρίχευσης πρέπει πρώτα να το παρουσιάσει σε μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας, μαζί με το βιβλίο καταγραφής, για έγκριση προς ταρίχευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 61(7) του προαναφερόμενου Νόμου για κάθε είδος άγριας πανίδας για το οποίο δίδεται έγκριση συμπληρώνεται έντυπο, σύμφωνα με τον Τύπο Θ του Παραρτήματος VΙΙ. Το κάτω μέρος του εντύπου συνοδεύει το ταριχευμένο είδος και το πάνω μέρος παραμένει στο αρχείο του κατόχου άδειας ταρίχευσης.