Αποθηκευτής Φορολογικής Αποθήκης

Τελευταία Ενημέρωση 15/06/2021

Αποθήκευση Προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης

Γενικές Πληροφορίες

Για να μπορεί κάποιος να κατέχει εγκεκριμένη φορολογική αποθήκη στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή -παράλληλα με την εξασφάλιση άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης από το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου 2008/118/ΕΚ , εγκεκριμένος αποθηκευτής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, να παράγει, να μεταποιεί, να κατέχει, να παραλαμβάνει ή να αποστέλλει υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου σε φορολογική αποθήκη.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία, φορολογική αποθήκη σημαίνει τόπο όπου υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, παράγονται, μεταποιούνται, κατέχονται, παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται υπό καθεστώς αναστολής από εγκεκριμένο αποθηκευτή στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, υπό ορισμένους όρους που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η φορολογική αποθήκη.

Για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων θα πρέπει να ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 • το πρόσωπο να παράγει, μεταποιεί, κατέχει, παραλαμβάνει ή αποστέλλει στα πλαίσια της άσκησης του επιτηδεύματός του, προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, τελούν υπό καθεστώς αναστολής και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη ∙
 • το πρόσωπο να κατέχει ή να χρησιμοποιεί μια εγκεκριμένη φορολογική αποθήκη (βλ. ‘Φορολογική Αποθήκη – Λειτουργία’ στις Σχετικές Συνδέσεις). Νοείται ότι το πρόσωπο που θα εγκρίνεται από το Διευθυντή να χρησιμοποιεί εγκεκριμένη φορολογική αποθήκη που κατέχει άλλος εγκεκριμένος αποθηκευτής, μπορεί να χρησιμοποιεί την εν λόγω αποθήκη μόνο για παραλαβή, κατοχή, αποστολή και εξαγωγή ετοίμων προϊόντων.

Νοείται περαιτέρω ότι:

 • το προαναφερόμενο πρόσωπο απαιτείται όπως κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζει την γραπτή συγκατάθεση του εγκεκριμένου αποθηκευτή, κατόχου της φορολογικής αποθήκης που θα χρησιμοποιεί∙
 • το πρόσωπο να τηρεί βιβλία και αρχεία, που να περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή λειτουργία και τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης, τα οποία περιέχουν κυρίως:
  • τα αποθέματα των πρώτων υλών,
  • την παραγωγή,
  • τη μεταποίηση,
  • τα αποθέματα ετοίμων και ημιτελών προϊόντων,
  • τις παραλαβές, αποστολές και εξαγωγές των έτοιμων προϊόντων,
  • τη διάθεση προϊόντων για κατανάλωση στη Δημοκρατία.
 • το πρόσωπο να παρέχει το ποσό της εγγύησης που καθορίζεται από το Διευθυντή ∙
 • το πρόσωπο να είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο Φ.Π.Α. ∙
 • το πρόσωπο να είναι εγγεγραμμένο στο Τελωνειακό μητρώο.

Για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή στην Κυπριακή Δημοκρατία το έντυπο της αίτησης (έντυπο Φ.Κ. 2) υποβάλλεται μέσω του τελωνείου στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η φορολογική αποθήκη. Ωστόσο, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω του ΕΚΕ Κύπρου και θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο γραφείο.

 1. Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα):

  • δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικών προσώπων∙
  • πιστοποιητικό Συστάσης εταιρείας από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών∙
  • πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου που εκδίδεται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών∙
  • πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα που εκδίδεται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών∙
  • πληροφορίες σχετικά με το λογιστικό σύστημα της εταιρείας, τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις μεθόδους λογιστικού ελέγχου∙
  • πληροφορίες σχετικά με το ετήσιο επίπεδο αποθεμάτων, εκτίμηση σχετικά με την ετήσια παραγωγής κατοχή ή μεταφορά των προϊόντων∙
  • άλλες σχετικές άδειες που κατέχει ο αιτητής∙
  • οποιαδήποτε άλλα συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφορίες που κρίνονται κατά περίπτωση από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων αναγκαία για τη λειτουργία της φορολογικής αποθήκης και γενικά για την εξέταση και την αξιολόγηση της αίτησης.

  Επίσης, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο μητρώο Φ.Π.Α. ∙
  • φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο.

  Οι πιο πάνω απαιτήσεις και η σωστή συμπλήρωση της αίτησης ελέγχονται και αξιολογούνται από το αρμόδιο γραφείο του τελωνείου που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης. Απαιτείται επίσκεψη από αρμόδιο Τελωνειακό Λειτουργό στα υποστατικά του αιτητή για να βεβαιωθεί ότι:

  • όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που δίνονται από τον αιτητή είναι ορθά. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία θεωρείται ότι είναι ανεπαρκές, ο αιτητής μπορεί να κληθεί να δώσει πρόσθετες πληροφορίες ∙
  • πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι.

  Στη συνέχεια, η αίτηση με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και συστάσεις / σχόλια του Ανώτερου Τελωνειακού Λειτουργού διαβιβάζονται στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για την τελική απόφαση.

  Σημειώνεται ότι το Τμήμα Τελωνείων για το σκοπό της απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την αξιολόγηση της ανωτέρω αίτησης, μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον αιτητή από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία ο αιτητής έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος.

  Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δεν υπάρχουν τέλη για την αίτηση.

Μετά την έγκριση, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση για την κάλυψη του κινδύνου που ενέχεται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την κατοχή των προϊόντων που επιβαρύνονται με ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έκδοσης άδειας ή σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε η αίτηση, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή από την ημερομηνία κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές παρέλαβαν ενδεχόμενα ελλείποντα ή συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ζήτησαν.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που παρέλθει η πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία, η άδεια δεν θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. Μετά την έγκριση, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση για την κάλυψη του κινδύνου που ενέχεται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την κατοχή των προϊόντων που επιβαρύνονται με ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, κάτοχοι εγκεκριμένων φορολογικών αποθηκών, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου 91(Ι)/2004 και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

 • να τηρούν τα βιβλία και αρχεία, όπως περιγράφεται στα “Κριτήρια Επιλεξιμότητας” ή όπως έχει εγκριθεί από το Διευθυντή, για κάθε φορολογική αποθήκη, με λεπτομερή περιγραφή του είδους και τις διακίνησεις των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης χωριστά για κάθε εγκεκριμένο αποθηκευτή που χρησιμοποιεί τη φορολογική αποθήκη ∙
 • να ενημερώνουν αμέσως το αρμόδιο Τελωνείο που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης για κάθε παραλαβή ή αποστολή προϊόντων, όπως ορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων ∙
 • να ελέγχουν κάθε παραλαβή ή αποστολή προϊόντων προς και από τη φορολογική αποθήκη και να διασφαλίζουν ότι όλες οι παραδόσεις προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής καλύπτονται από εγγύηση ∙
 • να παρακολουθούν και να ελέγχουν οποιεσδήποτε πράξεις λαμβάνουν χώρα εντός της φορολογικής αποθήκης ∙
 • να αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ελλείμματα παρουσιαστούν κατά την παραμονή των προϊόντων στην φορολογική αποθήκη και να τηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ∙
 • να δέχονται οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό από το Τελωνείο και να παρουσιάζουν τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση του εξουσιοδοτημένου τελωνειακού λειτουργού ∙
 • να υποβάλλουν στις τελωνειακές αρχές, σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όπως ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής, δήλωση σχετικά με τις ποσότητες των προϊόντων που παράγονται, μεταποιούνται, κατέχονται, παραλαμβάνονται, αποστέλλονται ή διακινούνται ∙
 • να ενημερώνουν γραπτώς το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που έχουν ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση της άδειας και να μην προβαίνουν σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πριν από την έγκριση του Διευθυντή ∙
 • να εφαρμόζουν οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο μπορεί να κριθεί αναγκαίο από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων λόγω της φύσης του προϊόντος ή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης υπόθεσης, προκειμένου να διευκολύνουν τον τελωνειακό έλεγχο και να διασφαλίζουν τα δημόσια έσοδα ∙
 • να δηλώνουν στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων τους εγκεκριμένους αποθηκευτές που χρησιμοποιούν τη φορολογική αποθήκη∙
 • να συμπληρώνουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για λογαριασμό των εγκεκριμένων αποθηκευτών που χρησιμοποιούν τη φορολογική αποθήκη όσον αφορά την παραλαβή, κατοχή και παράδοση των προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, νοουμένου ότι εξουσιοδοτούνται για το σκοπό αυτό από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή χρήστη της φορολογικής αποθήκης ∙
 • να συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε άλλους όρους που μπορεί να επιβληθούν από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων .

Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, που χρησιμοποιούν εγκεκριμένες φορολογικές αποθήκες που κατέχονται από άλλους αποθηκευτές, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου 91(Ι)/2004 και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων,:

 • να τηρούν βιβλία και αρχεία που έχουν εγκριθεί από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων σχετικά με το ύψος των αποθεμάτων των προϊόντων, την περιγραφή τους, τον αριθμό του αποθέματος καθώς και τα βιβλία διακίνησης των προϊόντων από και προς τη φορολογική αποθήκη, σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα δημόσια έσοδα και οι τελωνειακοί έλεγχοι
  να ενημερώνουν αμέσως το αρμόδιο Τελωνείο που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης για κάθε παραλαβή ή παράδοση των προϊόντων, όπως καθορίζεται από τον Διευθυντή ∙
 • να βεβαιώνονται ότι τα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής και προορίζονται να τοποθετηθούν σε εγκεκριμένη φορολογική αποθήκη, μεταφέρονται αμέσως στη συγκεκριμένη φορολογική αποθήκη ∙
 • να βεβαιώνονται ότι κάθε παράδοση προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη υπό καθεστώς αναστολής, καλύπτεται με εγγύηση ∙
 • να δέχονται οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο που διεξάγεται από τις τελωνειακές αρχές σχετικά με τη διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ∙
 • να ενημερώνουν γραπτώς το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που έχουν ληφθεί υπόψει για τη χορήγηση της άδειας και να μην προβαίνουν σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πριν από την έγκριση του Διευθυντή ∙
 • να δηλώνουν στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων τις φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούν ∙
 • να συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε άλλους όρους που μπορεί να επιβληθούν από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

Σημειώνεται ότι, ανά πάσα στιγμή, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων μπορούν να εισέλθουν και να επισκεφθούν οποιοδήποτε χώρο που βρίσκεται υπό τελωνειακή επιτήρηση όπως φορολογικές αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις, για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των προϊόντων που βρίσκονται σε αυτές και για την διενέργεια ελέγχου των αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν αυτά τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, για να διαπιστώσουν ή να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την τελωνειακή ή άλλη νομοθεσία, μπορούν να ζητήσουν οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε όλα τα προϊόντα σχετικά με την είσοδο ή εισαγωγή, έξοδο ή εξαγωγή, ή διακίνηση ή εναπόθεση σε χώρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και σε οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.