Φορολογικός Σύμβουλος

Τελευταία Ενημέρωση 11/01/2024

Φορολογικός Σύμβουλος

Γενικές Πληροφορίες

Συγκεκριμένη αδειοδότηση για το επάγγελμα του ‘Φορολογικού Συμβούλου’ δεν υφίσταται για το λόγο ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν ρυθμίζεται νομοθετικά. Για το λόγο αυτό δεν παρέχεται πληροφόρηση για διαδικασία αδειοδότησης επί του θέματος μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, ούτε για σκοπούς ‘Εγκατάστασης Επιχείρησης’ ούτε για την ‘Περιστασιακή και Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών’.

Για μέλη του Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛK)

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και Διαδικασίες του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), τα ακόλουθα ορίζονται ως «Δημόσια Άσκηση» του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος και είναι δεσμευτικά για τα μέλη του Ινστιτούτου. Αυτό σημαίνει ότι τα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΕΛΚ μπορούν να παρέχουν φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες ως μέρος της πρακτικής τουςτης γενικής άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος. Ωστόσο, και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μη μέλη του ΣΕΛΚ μπορούν, επίσης, να παρέχουν φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (όχι λογιστικές ή/και ελεγκτικές υπηρεσίες, μόνο φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες).

«Δημόσια άσκηση του επαγγέλματος» σημαίνει:

(α) αποδοχή διορισμού ως ελεγκτής, και /ή

(β) υπογραφή ή ετοιμασία οποιωνδήποτε λογαριασμών ή έκθεση ή πιστοποιητικό ή φορολογική δήλωση για τις οικονομικές υποθέσεις οποιουδήποτε προσώπου, είτε είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας είτε εταιρία, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να δοθεί εμπιστοσύνη σε τέτοιους λογαριασμούς ή έκθεση ή πιστοποιητικό ή φορολογική δήλωση από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (το «τρίτο μέρος») ή κάνοντας οτιδήποτε άλλο που μπορεί να οδηγήσει το τρίτο πρόσωπο να πιστέψει ότι οι λογαριασμοί ή η έκθεση ή το πιστοποιητικό ή η φορολογική δήλωση που αφορά την οικονομική κατάσταση τέτοιου προσώπου έχει ετοιμαστεί, εγκριθεί ή επισκοπηθεί από τον επαγγελματία, και / ή

(γ) να εμφανίζεται κάποιος (άτομο ή εταιρία), ή να επιτρέπεται σε κάποιον (άτομο ή εταιρία) να εμφανίζεται ότι είναι διαθέσιμος να αναλάβει τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω.  Επιτρέποντας σε κάποιον να θεωρείται ότι είναι εταιρία «Εγκεκριμένου (ων) Λογιστή(ων)» ή «Λογιστή (ών)» ή «Ελεγκτή(ών)»ή παρόμοιες περιγραφές σε σχέση με την εργασία του επαγγελματία, είναι παράδειγμα τέτοιας εμφάνισης, και / ή

(δ) να εμφανίζεται κάποιος ή να επιτρέπεται σε κάποιον να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης, συνεταίρος ή διευθυντής εταιρίας όπου διεξάγεται άσκηση του λογιστικού επαγγέλματος.

(ε) Παροχή οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες συνιστά δημόσια άσκηση του λογιστικού επαγγέλματος:

  1. Φορολογικός προγραμματισμός και παροχή φορολογικών συμβουλών,
  2. Επιχειρηματικές συμβουλές,
  3. Διοικητικές υπηρεσίες, ως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία,
  4. Υπηρεσίες εμπιστευματοδόχου, ως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία,
  5. Υπηρεσίες Συμβούλου Αφερεγγυότητας ως ορίζονται από την σχετική νομοθεσία, και
  6. Υπηρεσίες διαχείρισης επενδυτικών ταμείων, ως ορίζονται από την σχετική νομοθεσία.