Ορκωτός Μεταφραστής

Τελευταία Ενημέρωση 18/12/2019

Άσκηση του Επαγγέλματος του Μεταφραστή

Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ)
Οδός Απελλή 5-7
Τ.Τ. 1080, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22 801133, 22 801105
Ηλ. Ταχ.: communications@pio.moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://www.pio.gov.cy/

  1. Για την εγγραφή στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τα εξής (δεν υπάρχει έντυπο αίτησης):

    • Πρωτότυπο του πτυχίου τους συνοδευμένο από πιστοποιητικό αναγνώρισης τίτλου σπουδών (ισχύει για τίτλους μη Ευρωπαϊκών Χωρών) για αντιστοιχία και ισοτιμία από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) (με αντίγραφα αυτών)·
    • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (με αντίγραφο, εκδοθέν εντός των τελευταίων 3 μηνών)·
    • Πιστοποιητικό εργοδότη για διετή πείρα στη μετάφραση ή πιστοποιητικό από Κοινωνικές Ασφαλίσεις (με αντίγραφο)·
    • Πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Τα τέλη δεν έχουν καθοριστεί επί του παρόντος (18/12/2019).

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:
I. Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη
ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.