Δημόσια Πισίνα

Τελευταία Ενημέρωση 07/12/2023

Λειτουργία Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής

Γενικές Πληροφορίες

Για τη λειτουργία δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για τη λειτουργία δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου εντός του οποίου θα βρίσκεται η κολυμβητική δεξαμενή ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση από τον Έπαρχο της Επαρχίας εντός της οποίας θα βρίσκεται η πισίνα.

Ο όρος «δημόσια κολυμβητική δεξαμενή” σημαίνει τη κολυμβητική δεξαμενή που προορίζεται για γενική χρήση από το ευρύ κοινό ή από ομάδες πληθυσμού, όπως μέλη συλλόγων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ξενοδοχείων, ενοίκους πολυκατοικίας κλπ. ανεξάρτητα από ιδιοκτησία, και/ή επιβολής τιμήματος χρήσης και δεν περιλαμβάνει την κολυμβητική δεξαμενή που προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από τα μέλη μιας οικογένειας και/ή τους προσκεκλημένους της.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εξασφαλίσει άδεια για λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής, υπό την προϋπόθεση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ή ο Έπαρχος ικανοποιείται ότι:

 • έχει αποκτηθεί το Υγειονομικό Πιστοποιητικό από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (σε περίπτωση που η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται εντός Επαρχίας)˙
 • έχει αποκτηθεί το Υγειονομικό Πιστοποιητικό από την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου (σε περίπτωση που η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται εντός Δήμου)˙
 • έχει αποκτηθεί Πιστοποιητικό Έγκρισης˙
 • έχει αποκτηθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία ώστε να διασφαλισθεί η καταλληλότητα των μηχανικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων (βλέπε σχετικές συνδέσεις)˙
 • έχουν δοθεί πλήρη στοιχεία αναφορικά με το πρόσωπο που ορίζεται ως υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής.

Το έντυπο αίτησης για τη λειτουργία δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή Γραφείο Επάρχου , ανάλογα με την τοποθεσία των εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών αρμοδίων αρχών υπάρχουν στα σχετικά έγγραφα. Το έντυπο της αίτησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο ή το Γραφείο Επάρχου.

 1. Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών˙
  • αντίγραφο του Υγειονομικού Πιστοποιητικού που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (σε περίπτωση που η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται εντός Επαρχίας)˙
  • αντίγραφο του Υγειονομικού Πιστοποιητικού που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου , (σε περίπτωση που η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται εντός Δήμου)˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης.

Μετά την έγκριση, ο αιτητής θα πρέπει να πληρώσει τέλος άδειας €85,43 στο τοπικό Γραφείο Επάρχου / ή το Δήμο ανάλογα με την περίπτωση (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Το τέλος ανανέωσης είναι €51,26, ενώ το τέλος ανανέωσης μετά από αλλαγές ή αντικαταστάσεις στη δημόσια κολυμβητική δεξαμενή είναι €85,43. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η άδεια έχει ανακληθεί, το τέλος για την επανέκδοση της άδειας είναι €85,43.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια για τη λειτουργία της δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής της.

Η άδεια ανανεώνεται, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται ανωτέρω. Το τέλος ανανέωσης είναι € 51,26, ενώ το τέλος ανανέωσης μετά από αλλαγές ή αντικαταστάσεις στη δημόσια κολυμβητική δεξαμενή είναι € 85,43.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η άδεια έχει ανακληθεί, το τέλος για την επανέκδοση της άδειας είναι €85,43.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου N.55 (I) / 92 και του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών (Τροποποιητικού) Νόμου N.105 (Ι) / 96, καθώς και τους Κανονισμούς περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών του 1996, όπως εκάστοτε τροποποιούνται. Συγκεκριμένα, οι αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών είναι υποχρεωμένοι μεταξύ άλλων να εξασφαλίζουν ότι:

έχει καθοριστεί συγκεκριμένο πρόσωπο ως υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων˙
η άδεια εκτίθεται σε περίοπτη θέση στη δημόσια κολυμβητική δεξαμενή˙
το νερό από το κολυμβητήριο θα πρέπει να ανανεώνεται πλήρως κατά τη διάρκεια της χρήσης κάθε τέσσερις ώρες το αργότερο.

Στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκεται εντός Επαρχίας, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας είναι τα εξουσιοδοτημένα όργανα για την εποπτεία των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών για να διασφαλισθεί συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και των όρων της άδειας.

Στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκεται εντός Δήμου, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου είναι τα εξουσιοδοτημένα όργανα για την εποπτεία των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών για να διασφαλισθεί συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και των όρων της άδειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ανά πάσα στιγμή, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκεται εντός Επαρχίας) ή της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου (στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκεται εντός Δήμου) μπορούν να εισέλθουν σε εγκεκριμένες δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές , να επιθεωρήσουν, να συλλέγουν δείγματα νερού, να συλλέγουν αντίγραφα ή αποσπάσματα από κάθε σχετικό έγγραφο ή βιβλίο, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη.