Ψυκτικές Αποθήκες Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης

Αποθήκευση Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης (Ψυκτικές Αποθήκες)

Γενικές Πληροφορίες

Για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυκτικής αποθήκης στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παρέχουν άδεια σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη λειτουργία ψυκτικής αποθήκης νοουμένου ότι:

 • η ψυκτική αποθήκη ικανοποιεί προκαθορισμένες προδιαγραφές που βασίζονται στις διαδικασίες αποθήκευσης όπως επίσης και στις διαδικασίες διανομής των τροφίμων ζωικής προέλευσης στην αγορά·
 • οι σχετικές υγειονομικές απαιτήσεις ικανοποιούνται, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους Νόμους και Κανονισμούς.

Το έντυπο αίτησης για την εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ +357 22805208/ 22805222
Φαξ + 357 22805139
Ηλ. Ταχ.: public.health@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του σχεδίου κάτοψης της ψυκτικής αποθήκης (διάταξη χώρου και διάταξη εξοπλισμού)·
  • αντίγραφο του Εγχειριδίου HACCP·
  • αντίγραφο της απόδειξης καταβολής σχετικού τέλους.

  Με την υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων διεξάγεται αρχική επιθεώρηση για να διαπιστωθεί από το Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο ότι δεν υπάρχουν αδυναμίες υποδομής και εξοπλισμού ή άλλες αδυναμίες. Σε κατοπινό στάδιο διεξάγεται κοινή επιθεώρηση από Λειτουργούς του Τομέα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου.

Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (τοις μετρητοίς ή με επιταγή) το τέλος € 450 για την εξέταση της.

Αρχικά, παραχωρείται έγκριση υπό όρους και μετά την πάροδο 3 μηνών διεξάγεται νέα επιθεώρηση στη ψυκτική αποθήκη και εξέλεγξη του συστήματος HACCP. Η υπό όρους έγκριση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 6 μήνες συνολικά. Μετά από τα στάδια αυτά δίδεται η τελική έγκριση, αλλά συνεχίζουν να διεξάγονται ετήσιες επιθεωρήσεις βάσει προκαθορισμένου προγράμματος.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός 3 μηνών για την εξασφάλιση έγκρισης λειτουργίας υπό όρους και εντός χρονικής περιόδου 3 μέχρι 6 μηνών για την εξασφάλιση της τελικής έγκρισης.

Η εν λόγω άδεια δεν έχει ημερομηνία λήξης και δεν χρήζει ανανέωσης.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι ψυκτικές αποθήκες πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες γενικές και ειδικές υγειονομικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Επιπρόσθετα, ορισμένα αρχεία πρέπει να τηρούνται από την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχων (σύστημα HACCP) και εντοπισμού της προέλευσης και διάθεσης των προϊόντων (σύστημα ιχνηλασιμότητας) που εισάγονται απο τρίτες χώρες ή διακινούνται μέσω του ενδοκοινοτικού εμπορίου, αποθηκεύονται και διανέμονται.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αιτητή και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο αιτητής έχει το δικαίωμα:

 • ένστασης σε περίπτωση κατάσχεσης τροφίμων ζωικής προέλευσης ή εξοπλισμού της ψυκτικής αποθήκης·
 • δικαίωμα υποβολής παραστάσεων σε περίπτωση διοικητικού προστίμου·
 • προσφυγής σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε περίπτωση κατάσχεσης μπορεί με καταβολή σχετικού τέλους, να υποβάλει ένσταση στην απόφαση αυτή στο Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εντός 24 ωρών από την γραπτή κοινοποίηση της κατάσχεσης σε αυτό.

Σε περίπτωση διοικητικού προστίμου οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων στον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα υποβολής γραπτής ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της αρμόδιας αρχής.

Σε περίπτωση επιβολής του διοικητικού προστίμου οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί υποβολής διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό,αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.