Κοινωνικός Λειτουργός

Τελευταία Ενημέρωση 06/01/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού

Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
Ταχ. Θυρίδα 29713
1722 Λευκωσία
Τηλ: +357 96383645
Ηλ. Ταχ.: info@seeklk.org
Ιστοσελίδα: http://www.seeklk.org

  1. Συνοδευτικά έγγραφα για υποβολή της «Αίτησης για Έκδοση Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού»:

    α) Πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος έτους)˙
    β) Πιστό Αντίγραφο Πτυχίου ή Πιστό Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αποφοίτησης˙
    γ) Πιστό Αντίγραφο Τελικής Αναλυτικής Βαθμολογίας˙
    δ) Απόδειξη κατάθεσης στο όνομα του/της αιτητή/τριας του τέλους των €34 στην Ελληνική Τράπεζα.

Το τέλος υποβολής της αίτησης είναι €34.

Πληρωμές γίνονται στον ακόλουθο λογαριασμό:

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού:

Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
Αρ. Λογαριασμού: 121-01-292644-01,
IBAN: CY67 0050 0121 0001 2101 2926 4401
BIC: HEBACY2N

Στην απόδειξη πληρωμής παρακαλώ όπως αναγράφεται το όνομα του αιτητή.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου.

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.