Σπόροι – Εμπορία

Τελευταία Ενημέρωση 20/12/2021

Εμπορία Σπόρων

Γενικές Πληροφορίες

Για την εμπορία σπόρων προς σπορά στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η απόκτηση άδειας εμπορίας σπόρων από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο όρος «σπόροι προς σπορά» καλύπτει σπόρους σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών και λαχανικών.

Οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει άδεια εμπορίας σπόρων, νοουμένου ότι ικανοποιεί την Αρμόδια Αρχή ότι πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) εξασφάλιση καταλλήλων υποστατικών για αποθήκευση, είτε ιδιόκτητων είτε ενοικιαζόμενων, ανάλογα με το φυτικό είδος με το οποίο ασχολείται˙

(β) πρόσληψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, ανάλογα με τα φυτικά είδη δραστηριότητας της επιχείρησης˙

(γ) οι σπόροι που προορίζονται για πώληση πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών του 2002, των Περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμών του 2002, των Περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών του 2002 και των Περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Κανονισμών του 2002 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

Το έντυπο αίτησης για απόκτηση ή ανανέωση άδειας εμπορίας σπόρων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην Αρμόδια Αρχή:

Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων,
Τμήμα Γεωργίας,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22408648, +357 22466253
Φαξ.:+ 357 22343419
Ηλ. Ταχ.:director@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα : http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Ποιος Είναι Επιλέξιμος/η».

  1. Δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών μαζί με την αίτηση.

Με την υποβολή της αίτησης ο αιτητής πρέπει να καταβάλει το καθορισμένο τέλος άδειας ύψους €42,72 στο Τμήμα Γεωργίας ή στα Επαρχιακά Γραφεία Γεωργίας (πληρωτέο είτε τοις μετρητοίς είτε με τραπεζική εντολή).

Το τέλος ανανέωσης ανέρχεται στο ποσό των €42,72.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί˙ νοουμένου ότι πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια και δεν γίνεται εισήγηση για αλλαγές.

Η άδεια ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της. Το τέλος ανανέωσης ανέρχεται στο ποσό των €42,72.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο περί Σπόρων Νόμος του 1998 (63(I)/1998)

Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμοί του 2002

Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμοί του 2002

οι περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμοί του 2002

οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Κανονισμοί του 2002

Ο αδειοδοτημένος έμπορος σπόρων είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Σπόρων Νόμου του 1998, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, όπως επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας. Ενδεικτικά, αδειοδοτημένος έμπορος σπόρων πρέπει να διατηρεί αρχεία σχετικά με τους σπόρους που εμπορεύεται. Αυτά τα αρχεία πρέπει παρουσιάζονται στην αρμόδια αρχή, όταν του ζητηθούν.

Επιπρόσθετα ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας έχει το δικαίωμα να εξετάζει, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από την υποβολή παραπόνου, αν κάποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με απαγορευτικές ή υποχρεωτικές διατάξεις του σχετικού νόμου και να επιβάλλει ποινές ανάλογα με τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα του παραπτώματος που διαπράχθηκε.

Αν ο έμπορος σπόρων δεν είναι ικανοποιημένος από τις αποφάσεις του Διευθυντή έχει το δικαίωμα εντός 21 ημερών να προσφύγει πρώτα στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και σε περίπτωση που δεν μένει ικανοποιημένος από την απόφαση μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.