Σποροπαραγωγική Επιχείρηση

Τελευταία Ενημέρωση 20/12/2021

Λειτουργία Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης

Γενικές Πληροφορίες

Για την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία σπόρων προς σπορά απαιτείται άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο όρος «σπόροι προς σπορά» καλύπτει σπόρους ειδών σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών και λαχανικών.

Η άδεια για την λειτουργία σποροπαραγωγικής επιχείρησης μπορεί να παραχωρηθεί σε νομικά πρόσωπα. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει άδεια για τη λειτουργία σποροπαραγωγικής επιχείρησης , δεδομένου ότι μπορεί να ικανοποιήσει την Αρμόδια Αρχή ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) πρόσληψη, σε βάση πλήρης ή μερικής απασχόλησης, ενός γεωπόνου ο/η οποίος/οποία έχει αποφοιτήσει από ανώτερη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από πανεπιστημιακό ίδρυμα˙

(β) εξασφάλιση εγκαταστάσεων, είτε ιδιόκτητων είτε ενοικιαζόμενων, για επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και αποθήκευση σπόρων μαζί με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογα με το είδος φυτών που ασχολείται.

Το έντυπο αίτησης για απόκτηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην Αρμόδια Αρχή:

Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων
Τμήμα Γεωργίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ + 357 22408648 + 357 22466253
Φαξ+ 357 22343419
Ηλ. Ταχ.: seedcontrol@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf

  1. Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο «Ποια/ος είναι Επιλέξιμη/ος».

Με την έγκριση ο πάροχος υπηρεσίας πρέπει να πληρώσει τέλος άδειας €42,72 στο Τμήμα Γεωργίας ή στα Επαρχιακά Γραφεία Γεωργίας (πληρωτέο είτε τοις μετρητοίς είτε με τραπεζική εντολή). Το τέλος ανανέωσης είναι €42,72.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί,; νοουμένου ότι πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια και δεν γίνεται εισήγηση για αλλαγές.

Η άδεια ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της. Το τέλος ανανέωσης είναι €42,72.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί      Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα αδειοδοτημένα άτομα για τη λειτουργία σποροπαραγωγικής επιχείρησης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας του 1998, όπως εκάστοτε αυτή τροποποιείται, όπως επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας. Ενδεικτικά, πρέπει να διατηρούν αρχεία σχετικά με την παραγωγή σπόρων ( για παράδειγμα στοιχεία για τις ποσότητες των σπόρων που παράγονται, στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία και συσκευασία τους, στοιχεία σχετικά με την επανασυσκευασία και στοιχεία σχετικά με τα μείγματα σπόρων).

Επιπρόσθετα ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας έχει το δικαίωμα να εξετάζει, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από την υποβολή παραπόνου, αν κάποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή υποχρεωτικές πρόνοιες του σχετικού νόμου και να επιβάλλει ποινές ανάλογα με τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα του παραπτώματος που διαπράχθηκε.

Αν ο έμπορος σπόρων δεν είναι ικανοποιημένος από τις αποφάσεις του Διευθυντή έχει το δικαίωμα εντός 21 ημερών να προσφύγει πρώτα στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και σε περίπτωση που δεν μένει ικανοποιημένος από την απόφαση μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.