Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες – Προσωρινή

Τελευταία Ενημέρωση 08/12/2020

Προσωρινή Παροχή Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών

Για την προσωρινή και περιστασιακή προσφορά διασυνοριακών κτηματομεσιτικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η ειδοποίηση του Συμβούλιου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

Ο όρος «Κτηματομεσίτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο η απασχόληση του οποίου είναι η μεσολάβηση σε μια κτηματική συναλλαγή έναντι αμοιβής. Παράλληλα «Κτηματική Συναλλαγή» σημαίνει κάθε συναλλαγή για τη σύναψη συμφωνίας για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή μίσθωση ακίνητου πέραν του ενός μηνός, περιλαμβανομένης της παραχώρησης ακινήτου με αντιπαροχή και περιλαμβάνει κάθε συναλλαγή για τη σύναψη συμφωνίας για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ακινήτου μέσω της μεταβίβασης εταιρικών μετοχών·

Μπορεί να ειδοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών και να προσφέρει προσωρινά διασυνοριακές κτηματομεσιτικές υπηρεσίες οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ικανοποιησεί το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών ότι:

  • είναι πολίτης κράτους μέλους ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, έχει συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας κράτους μέλους˙
  • είναι νόμιμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρτία και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, δεν διαθέτει τόπο εργασίας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας˙
  • διεξάγει νόμιμα κτηματομεσιτικές δραστηριότητες στο κράτος μέλος εγκατάστασης του ή σε περίπτωση που το επάγγελμα του κτηματομεσίτη δεν είναι ρυθμισμένο στο κράτος μέλος εγκατάστασης του, έχει διεξαγάγει κτηματομεσιτικές δραστηριότητες σε πλήρη απασχόληση στο κράτος μέλος εγκατάστασης του, τουλάχιστον για δυο χρόνια κατά το διάστημα των δέκα προηγούμενων ετών.

Το έντυπο δήλωσης σχετικά με την προσωρινή παροχή υπηρεσιών για ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε με ταχυδρομείο/δια χειρός στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
1, Γωνία Αρμενίας και Λυκούργου
2ος Όροφος,
2001 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Θ. 28954, 2084 Λευκωσία
Τηλ +357 22666377
Φαξ +357 22518490
Ηλ. Ταχ.: info@ktimatomesites.com
Ιστοσελίδα: https://ktimatomesites.com

Το έντυπο δήλωσης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο απόδειξης της εθνικότητας του παρόχου (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο)˙
  • βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε κράτος μέλος για την άσκηση των δραστηριοτήτων του κτηματομεσίτη και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης˙
  • αντίγραφα απόδειξης των επαγγελματικών του προσόντων˙
  • αντίγραφα απόδειξης ότι έχει ασκήσει το επάγγελμα του κτηματομεσίτη στο κράτος μέλος εγκατάστασης με πλήρη απασχόληση τουλάχιστον για δυο χρόνια στην περίοδο των τελευταίων δέκα χρόνων (μόνο σε περίπτωση που το επάγγελμα του κτηματομεσίτη δεν ρυθμίζεται από το νόμο στο κράτος μέλος στη χώρα εγκατάστασης).

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν κτηματομεσιτικές υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία υποχρεούνται να συμμορφώνονται τις πρόνοιες του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

  • να γνωστοποιούν στον επίδοξο αγοραστή περιουσίας όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τη φυσική κατάσταση της περιουσίας, τα εμπράγματα δικαιώματα πάνω σ΄αυτήν, περιλαμβανόμενων οποιωνδήποτε περιορισμών δυνάμει νομοθετικής, δικαστικής ή διοικητικής ή άλλης κυβερνητικής απόφασης˙
  • να διατηρούν ασφαλιστική κάλυψη ύψους €200.000 στην Κυπριακή Δημοκρατία ή ισόποση ασφαλιστική κάλυψη σε ασφαλιστική εταιρεία που διεξάγει νόμιμα εργασίες σε άλλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλύπτει την ευθύνη κτηματομεσίτη στην Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση παραβίασης της νομικής ευθύνης του κτηματομεσίτη να πληροφορήσει πλήρως τον αγοραστή όπως αναφέρεται πιο πάνω.