Τεχνολόγος Ακτινολόγος / Τεχνολόγος Ακτινοθεραπευτής

Τελευταία Ενημέρωση 06/01/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ακτινολόγου / Τεχνολόγου Ακτινοθεραπευτή

Έφορος Συμβούλιου Εγγραφής Τεχνολόγων Ραδιολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών
Υπουργείο Υγείας
Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
1448 Λευκωσία
Τηλ: +35722-605409
Ηλ. Ταχ.: dolympiou@moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://www.moh.gov.cy/

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γεννήσεως˙
  • Πιστοποιημένο/α αντίγραφο/α Πτυχίου/ων Ανώτερων/Ανώτατων Σπουδών˙
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου˙
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό ότι ο αιτητής δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας˙
  • Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού γάμου με πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους (για υποψήφιους οι οποίοι δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους θα πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του)˙
  • Αντίγραφα Πιστοποιητικών παρακολούθησης συνεχούς εκπαίδευσης και αντίγραφα δημοσιεύσεων˙
  • Πρόσφατη Φωτογραφία μεγέθους Διαβατηρίου.

 • Το τέλος υποβολής της αίτησης είναι €50.
 • Το ετήσιο τέλος άδειας ασκήσης του επαγγέλματος είναι €20.

Πληρωμές γίνονται στον ακόλουθο λογαριασμό:

Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ραδιολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών

Ελληνικά Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
Αρ. Λογ. 139-01-720795-01
IBAN: CY38 0050 0139 0001 3901 7207 9501
BIC: HEBACY2N

Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος λήγει στις 31/12 του έτους έκδοσης της.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου.

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.