Ραδιοεξοπλισμός – Κοινοποιημένοι Οργανισμοί Εκτίμησης Συμμόρφωσης

Τελευταία Ενημέρωση 07/05/2021

Κοινοποιημένοι Οργανισμοί για Ραδιοεξοπλισμό

Γενικές Πληροφορίες

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί είναι οργανισμοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων (Μέρος IV του Νόμου) και των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών για τη διεξαγωγή όλων των ενεργειών που καθορίζονται στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις ουσιώδεις απαιτήσεις. Η λειτουργία των οργανισμών αυτών υπόκειται στην έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Τα κριτήρια αναφέρονται πιο κάτω στο κεφάλαιο ‘Ποια πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλω’.

Δεν υπάρχει ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο πρέπει να υποβληθεί. Ο αιτητής μπορεί να αποταθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή για να εγκριθεί ως κοινοποιημένος οργανισμός:

Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Λεωφόρος Στροβόλου 256, 2048 Λευκωσία
Τ.Θ.24647, 1302 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 814854
Τηλεομοιότυπο: +357 22 321925
Ηλ. Ταχ.: info.dec@dec.dmrid.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://dec.dmrid.gov.cy

  1. Πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

    • πιστοποιητικό Διαπίστευσης από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας ή διαπίστευση από άλλο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης Ευρωπαϊκού κράτους μέλους˙
    • συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο του Παραρτήματος VIII των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών˙
    • με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλεται το τέλος αίτησης και εξέτασης (€500).

Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλεται το τέλος αίτησης και εξέτασης το οποίο ανέρχεται στα €500 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, τραπεζική μεταφορά ή μέσω της  JCCsmart).

Η έγκριση κοινοποιημένου οργανισμού δίδεται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων.

Η έγκριση έχει απεριόριστη ισχύ και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Ο αδειούχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 23 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών (βλέπε Όροι στα Σχετικά Έγγραφα). Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας ή άλλος εθνικός οργανισμός διαπίστευσης Ευρωπαϊκού κράτους μέλους που εξέδωσε το πιστοποιητικό υποχρεώνεται να επιβλέπει τον κοινοποιημένο οργανισμό και να διασφαλίζει ότι διατηρεί την ικανότητά του να εφαρμόζει τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που προβλέπει η Οδηγία 2014/53/ΕΚ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο κοινοποιημένος οργανισμός έχει την ευθύνη να παρουσιάσει οποτεδήποτε του ζητηθεί από το Διευθυντή του Τμήματος απόδειξη ότι διατηρεί την ικανότητά του να εφαρμόζει τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που προβλέπει η Οδηγία 2014/53/ΕΚ.