Εκδόσεις – Περιοδικά , Εφημερίδες

Τελευταία Ενημέρωση 05/05/2021

Έκδοση Εφημερίδων και Περιοδικών

Γενικές Πληροφορίες

Για την έκδοση εγχώριας ή ξένης εφημερίδας/περιοδικού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και η εξασφάλιση πιστοποιητικού εγγραφής και άδειας για την έκδοση εφημερίδας/περιοδικού σύμφωνα με τον Περί Τύπου Νόμο.

Για τους σκοπούς του νόμου ο ορισμός «εφημερίδα» σημαίνει οποιοδήποτε έντυπο αποσκοπεί στην πληροφόρηση του κοινού και εκδίδεται καθημερινά ή τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Ο ορισμός περιλαμβάνει τα περιοδικά και οποιαδήποτε έκδοση που εκδίδεται τουλάχιστο μια φορά την τετραμηνία.

Στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να διορίζεται ένα πρόσωπο υπεύθυνο σύμφωνα με το νόμο για την έκδοση της εφημερίδας/περιοδικού. Η άδεια δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Για την εξασφάλιση πιστοποιητικού εγγραφής και άδεια έκδοσης εφημερίδας/περιοδικού, πρέπει να υποβληθεί η Δήλωση Προηγούμενη της Έκδοσης Εφημερίδας είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Οδός Απελλή, 1456 Λευκωσία
Τηλ + 357 22801151
Φαξ+ 357 22 666123
Ηλ. Ταχ.: epapadopoulou@pio.moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.pio.gov.cy/

 1. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • ένορκο δήλωση που υπογράφεται ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου ( με 2 χαρτόσημα 1.71 ευρώ για το κάθε ένα)·
  • αντίγραφο του διαβατηρίου του ιδιοκτήτη/μετόχων·
  • αντίγραφο του βιογραφικού του ιδιοκτήτη/μετόχων·
  • δήλωση για διορισμό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως κατά νόμο υπεύθυνου για την έκδοση της εφημερίδας/περιοδικού (μόνο σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο)·
  • αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού της Εταιρείας και των πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών (σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο).

  Σε περίπτωση που η έκδοση κυκλοφορεί στο εξωτερικό ως εφημερίδα ή περιοδικό υπό τον ίδιο τίτλο, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας ή του περιοδικού στην Κύπρο που φέρει τον ίδιο τίτλο πρέπει να εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση του ξένου ιδιοκτήτη και να εφοδιάσει στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών αντίγραφο της σχετικής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Μόνο υπό αυτόν τον όρο η εγγραφή στην Κύπρο θα θεωρείται τελική.

Με την έγκριση της αίτησης πρέπει να καταβάλει τα ακόλουθα τέλη στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών:

 • τέλος άδειας €51,26 προκειμένου περί πολιτών της ΕΕ και
 • τέλος άδειας €170,86 προκειμένου περί πολιτών τρίτων χωρών (πληρωτέων είτε τοις μετρητοίς είτε με επιταγή).

Ο αιτητής μπορεί να εξασφαλίσει μειωμένα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή της εφημερίδας/έκδοσής στους συνδρομητές του, με την υποβολή της σχετικής δήλωσης και της καταβολής τέλους €8,54.

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να παραδίδει στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ένα υπογραμμένο αντίτυπο του πιο πάνω εντύπου εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του.

Εάν ο αιτητής είναι Kύπριος ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαΐκής Ένωσης ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός λίγων ημερών.

Εάν ο αιτητής κατάγεται από τρίτη χώρα ενημερώνεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η δήλωση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής της και ανανεώνεται αυτομάτως, νοουμένου ότι ή έκδοση συνεχίζει να εκδίδεται πάνω σε τακτική βάση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι αδειούχοι εκδότες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν αντίγραφο κάθε έκδοσης στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Στο άνω μέρος μιας σελίδας τους πρέπει να φέρουν τυπωμένο το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη, του υπεύθυνου σύμφωνα με το νόμο και τον τόπο όπου τυπώνεται η εφημερίδα.

Το λογότυπο και τα τυπογραφικά στοιχεία δεν μπορεί να είναι τα ίδια ή παρόμοια με εκείνα διεθνών περιοδικών που ήδη κυκλοφορούν και που περιλαμβάνουν το όνομα της έκδοσης για το οποίο δόθηκε άδεια.

Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας είναι ένα ανεξάρτητο συμβούλιο τύπου υπεύθυνο για την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των ΜΜΕ, γραπτών και ηλεκτρονικών. Είναι πλήρως ελεύθερη από κάθε κυβερνητική ή δικαστική επίβλεψη, διασφαλίζοντας την ελευθερία του Τύπου μέσω της αυτορρύθμισης, συμβάλλοντας στην εξύψωση των επιπέδων συμπεριφοράς των ΜΜΕ και των λειτουργών τους και δίδοντας στο κοινό την ευκαιρία καταχώρησης παραπόνων εναντίον των ΜΜΕ όταν αισθάνεται ότι έχει θιγεί. Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εγκαθιδρύθηκε το Μάιο του1997 από το Σύνδεσμο Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών, τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών Ηλεκτρονικών Μέσων και την Ένωση Συντακτών Κύπρου. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, που είναι ημικρατικός οργανισμός, προσυπέγραψε τους κανονισμούς λειτουργίας της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας έξι μήνες αργότερα.

Ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας καθορίζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοσιογράφων και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Ακρίβεια πληροφοριών, δικαίωμα απαντήσεως, ιδιωτική ζωή, συμπεριφορά σε Νοσοκομεία, πένθος –θλίψη, απόκτηση πληροφοριών με ψευδείς παραστάσεις, πνευματική ιδιοκτησία, δωροδοκία-δωροληψία, τεκμήριο αθωότητας υπόπτων ή κατηγορούμενων προσώπων, σεξουαλικά εγκλήματα, προστασία παιδιών, δυσμενείς διακρίσεις, οικονομικά οφέλη, δημοσιογραφικό απόρρητο και δημόσιο συμφέρον.

Ο τύπος στην Κύπρο είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος θεσμός και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε παρέμβαση ή έλεγχο από οποιαδήποτε κρατική αρχή.

Η ελευθερία του τύπου κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο το οποίο ορίζει: «Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερία της γνώμης, της λήψεως και μεταδόσεως πληροφοριών και ιδεών άνευ επεμβάσεως οιασδήποτε δημοσίας αρχής και ανεξαρτήτως συνόρων.»

Ο πολλαπλασιασμός των εφημερίδων στην Κύπρο – τόσο κυπριακών όσο και ξένων – που αντικατοπτρίζουν ένα ευρύ φάσμα γνωμών και ιδεολογιών, αποτελεί μαρτυρία για τον πλουραλισμό απόψεων που επικρατεί στη χώρα και την ελευθερία την οποία απολαμβάνουν. Η επίκριση αξιωματούχων, δημόσιων προσώπων, κρατικών θεσμών και κυβερνητικών πολιτικών καθώς και η ελευθερία για αποκάλυψη αδικημάτων ή παραλείψεων, όπου αυτά συμβαίνουν, γίνονται αποδεκτές ως μια υγιής εκδήλωση δημοκρατίας.