Ψυχολόγος – Πτυχιούχος και Εγγεγραμμένος (Ειδικός)

Τελευταία Ενημέρωση 03/03/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου (Πτυχιούχος και Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος)

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου του 1995 (68(I)/1995), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Ο όρος “εγγεγραµµένος ψυχολόγος” σηµαίνει ψυχολόγο εγγεγραµµένο στο Μητρώο Εγγεγραµµένων Ψυχολόγων, ο οποίος ασκεί αυτόνοµα και ανεξάρτητα καθήκοντα ψυχολογίας και εγκεκριμένης ειδικότητας εφαρμοσμένης ψυχολογίας· επαγγελµατικά καθήκοντα που σχετίζονται µε τη µελέτη, διάγνωση και θεραπεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς, της προσωπικότητας και των ψυχικών λειτουργιών, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόµων, οµάδων και συστηµάτων·

Ο όρος “πτυχιούχος ψυχολόγος” σηµαίνει ψυχολόγο εγγεγραµµένο στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων, ο οποίος ασκεί καθήκοντα που προκύπτουν από το πλαίσιο καθηκόντων πτυχιούχων ψυχολόγων και τα οποία περιορίζονται στα εξής: διδασκαλία θεµάτων ψυχολογίας, έρευνα σε τοµείς ψυχολογίας, συνέντευξη µε αποκλειστικό σκοπό την παραποµπή σε εγγεγραµµένο ψυχολόγο και πιθανή άσκηση άλλων καθηκόντων που δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο καθηκόντων που αποδίδονται σε ‘εγγεγραµµένο ψυχολόγο’. Νοείται ότι τα πιο πάνω καθήκοντα δεν μπορούν να ασκηθούν στα πλαίσια αυτόνομης και ανεξάρτητης εργοδότησης. Κάθε πτυχιούχος ψυχολόγος περιορίζεται αυστηρά στην άσκηση µόνο όσων ψυχολογικών καθηκόντων προσδιορίζονται στο πλαίσιο καθηκόντων πτυχιούχων ψυχολόγων, βάσει του περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου του 1995 (68(I)/1995), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(1)  Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι:

(α) είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του είναι σύζυγος πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή είναι υπήκοος κράτους μέλους,

(β) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα.  Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση πολίτη άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο σχετικό έγγραφο που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσής του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους,

(γ) είναι κάτοχος-

(i) πτυχίου, για την απόκτηση του οποίου η ψυχολογία αποτέλεσε το κύριο θέμα, το οποίο χορηγείται από ανώτατη σχολή η οποία έχει τύχει αναγνώρισης ως σχολή ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί, και

(ii) μεταπτυχιακού προσόντος σε εγκεκριμένη ειδικότητα εφαρμοσμένης ψυχολογίας που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διαρκείας δύο (2) τουλάχιστον χρόνων σε σχολή που έχει τύχει αναγνώρισης ως σχολή ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί και πρακτικής άσκησης χιλίων (1000) ωρών εκ των οποίων οι πεντακόσιες (500) ώρες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών.  Σε περίπτωση που ο αιτητής, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του προγράμματος έχει συμπληρώσει το ελάχιστον πιο πάνω απαιτούμενο των πεντακοσίων (500) ωρών αλλά όχι το σύνολο των χιλίων  (1000) ωρών, θα πρέπει να συμπληρώσει τις ώρες αυτές με εποπτευόμενη πρακτική άσκηση, όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο (5) του άρθρου αυτού:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, μπορούν να γίνουν δεκτά και περισσότερα του ενός προσόντα, προερχόμενα από Γαλλικά Πανεπιστήμια, εφόσον η συνολική διάρκεια σπουδών που απαιτείται για την απόκτησή τους είναι δύο (2) τουλάχιστον χρόνων και εφόσον τα εν λόγω προσόντα αφορούν στην ίδια εγκεκριμένη ειδικότητα εφαρμοσμένης ψυχολογίας και εφόσον εντάσσονται σε διαδοχικούς κύκλους που αποδεδειγμένα καταλήγουν σε έναν ενιαίο μεταπτυχιακό τίτλο, ή

(iii) ανεξάρτητα από τις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) πιο πάνω, είναι κάτοχος προσόντος μεταπτυχιακού επιπέδου σε εγκεκριμένη ειδικότητα εφαρμοσμένης ψυχολογίας, το οποίο αποκτήθηκε μετά από σπουδές συνολικής διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων σε σχολή που έχει τύχει αναγνώρισης ως σχολή ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί και πρακτικής άσκησης χιλίων (1000) ωρών εκ των οποίων οι πεντακόσιες (500) ώρες να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών.  Σε περίπτωση που ο αιτητής, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του προγράμματος, έχει συμπληρώσει το ελάχιστον των πιο πάνω απαιτούμενο των πεντακοσίων (500) ωρών αλλά όχι το σύνολο των χιλίων (1000) ωρών, θα πρέπει να συμπληρώσει τις ώρες αυτές με εποπτευόμενη πρακτική άσκηση, όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο (5) του άρθρου αυτού.

(δ) Για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (ii) και (iii) της παραγράφου (γ) και σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση δεν προσδιορίζεται χρονικά σε ώρες, απαιτείται να προσκομίζεται από τον αιτητή επίσημο αποδεικτικό υπογεγραμμένο από τον παροχέα της πρακτικής άσκησης, με το οποίο να πιστοποιείται η αντιστοίχηση της διάρκειας της πρακτικής άσκησης σε ώρες.

(ε) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Συμβούλιο ζητά από τον αιτητή να απευθυνθεί στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) για αναγνώριση του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τον περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμο του 1996 (68(I)/1996), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008 (31(I)/2008), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2)  Πρόσωπο το οποίο απόκτησε τα προσόντα που απαιτούνται από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, αλλά δεν έχει χίλιες (1000) ώρες πρακτική άσκηση ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του, δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, εφόσον ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι έχει συμπληρώσει χίλιες (1000) ώρες πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5):

Νοείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος εδαφίου δύνανται να ισχύσουν και για όσους φοιτούν ή εξασφάλισαν εγγραφή, πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα που καταλήγει στο προσόν που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii) ή (iii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) πιο πάνω.

(3)  Πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) ή από το εδάφιο (2) του άρθρου αυτού, δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, εφόσον πριν την έναρξη της ισχύος του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004, είναι κάτοχος-

(α) πτυχίου, για την απόκτηση του οποίου η ψυχολογία αποτέλεσε το κύριο θέμα, το οποίο αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς στη χώρα στην οποία χορηγήθηκε κατά το χρόνο απόκτησής του, και

(β) μεταπτυχιακού προσόντος σε κλάδο ψυχολογίας διάρκειας ενός (1) χρόνου, το οποίο αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς στη χώρα στην οποία χορηγήθηκε, κατά το χρόνο της απόκτησής του, και

(γ) αποδεδειγμένα ασκούσε στην Κυπριακή Δημοκρατία το επάγγελμα του ψυχολόγου ή εργαζόταν στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ειδικές υπηρεσίες όπου είχε ως ενασχόληση την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής βοήθειας, μέσα στα πλαίσια του ορισμού της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, για τουλάχιστον τρία (3) συνεχή χρόνια, και

(δ) συμπλήρωσε το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης, που θα κρίνει αναγκαίο το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, το οποίο δε θα υπερβαίνει τις χίλιες (1000) ώρες.

(4)  Πρόσωπο το οποίο, δεν κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) ή από το εδάφιο (2) ή από το εδάφιο (3) του άρθρου αυτού, αλλά αποδεδειγμένα ασκούσε στην Κυπριακή Δημοκρατία το επάγγελμα του ψυχολόγου ή εργαζόταν στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ειδικές υπηρεσίες όπου είχε ως ενασχόληση την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής βοήθειας, μέσα στα πλαίσια του ορισμού της εφαρμοσμένης ψυχολογίας για έναν (1) τουλάχιστο χρόνο, αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, εφόσον ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται από τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) και πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1996 –

(α)(i) ήταν κάτοχος πτυχίου, για την απόκτηση του οποίου η ψυχολογία αποτέλεσε το κύριο θέμα, το οποίο, κατά το χρόνο της χορήγησής του, ήταν αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς στη χώρα που χορηγήθηκε, και

(ii) αποδεδειγμένα ασκούσε στην Κυπριακή Δημοκρατία το επάγγελμα του ψυχολόγου ή εργαζόταν στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ειδικές υπηρεσίες όπου είχε ως ενασχόληση την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής βοήθειας, μέσα στα πλαίσια του ορισμού της εφαρμοσμένης ψυχολογίας για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή χρόνια, ή

(β)(i) ήταν κάτοχος πτυχίου ψυχολογίας και μεταπτυχιακού προσόντος ψυχολογίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) χρόνου, τα οποία, κατά το χρόνο της χορήγησής τους, ήταν αναγνωρισμένα από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς στη χώρα στην οποία χορηγήθηκαν, και

(ii) αποδεδειγμένα ασκούσε στην Κυπριακή Δημοκρατία το επάγγελμα του ψυχολόγου ή εργαζόταν στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ειδικές υπηρεσίες όπου είχε ως ενασχόληση την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής βοήθειας, μέσα στα πλαίσια του ορισμού της εφαρμοσμένης ψυχολογίας για τουλάχιστον τρία (3) συνεχή χρόνια, ή

(γ)(i) ήταν κάτοχος προσόντος επιπέδου masters διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) χρόνων, το οποίο αποκτήθηκε στα πλαίσια συνεχούς προγράμματος σπουδών στην ψυχολογία, το οποίο, κατά το χρόνο της χορήγησής του, ήταν αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς στη χώρα που χορηγήθηκε, και

(ii) αποδεδειγμένα ασκούσε στην Κυπριακή Δημοκρατία το επάγγελμα του ψυχολόγου ή εργαζόταν στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ειδικές υπηρεσίες όπου είχε ως ενασχόληση την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής βοήθειας, μέσα στα πλαίσια του ορισμού της εφαρμοσμένης ψυχολογίας για τουλάχιστον τρία (3) συνεχή χρόνια.

(5)  Σε περίπτωση που ο αιτητής πληρεί όλα τα κριτήρια για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, πλην του κριτηρίου της πρακτικής άσκησης, τότε το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση υπό την εποπτεία εγγεγραμμένου ψυχολόγου, ο οποίος τα τελευταία πέντε (5) χρόνια ασκεί αποδεδειγμένα καθήκοντα εφαρμοσμένης ψυχολογίας, στην ειδικότητα που ο αιτητής ζητά να εγγραφεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δυνατόν να μην ήταν εγγεγραμμένος ψυχολόγος καθόλη τη διάρκεια των πέντε (5) χρόνων.  Η πρακτική άσκηση θα γίνεται υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α)(i)  Είτε θα πραγματοποιείται σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή ιδιωτικούς οργανισμούς που θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με εισήγηση του Συμβουλίου, και εφόσον διασφαλίζεται η απρόσκοπτη προσφορά συγκεκριμένων και αξιόπιστων υπηρεσιών σε τομέα ή τομείς εφαρμοσμένης ειδικότητας της ψυχολογίας, και

(ii) κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο εποπτευόμενος θα ακολουθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υποβάλλεται από την υπηρεσία ή τον οργανισμό όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση και εγκρίνεται από το Συμβούλιο και εφόσον καλύπτονται οι ουσιώδεις προϋποθέσεις από πλευράς στελέχωσης και υλικοτεχνικής υποδομής, και

(iii) ο εποπτευόμενος θα αξιολογείται από την υπηρεσία ή τον οργανισμό, και το Συμβούλιο θα ενημερώνεται σχετικά.  Εάν η αξιολόγηση δεν είναι θετική, το Συμβούλιο μπορεί είτε να απορρίψει την αίτηση του αιτητή για εγγραφή είτε να απαιτήσει περαιτέρω εποπτευόμενη πρακτική άσκηση.

(β) Είτε θα πραγματοποιείται σε ιδρύματα ή υπηρεσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής που αποδεδειγμένα υποδεικνύονται ως παροχείς εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία ο κάθε αιτητής απόκτησε τα μεταπτυχιακά προσόντα, με βάση τα οποία διεκδικεί την εγγραφή του στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων.

(6)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, το Συμβούλιο μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο για ορισμένη χρονική περίοδο, προσώπου το οποίο είναι υπήκοος τρίτης χώρας και κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού. (7)  Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι:

(α) είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του είναι σύζυγος πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή είναι υπήκοος κράτους μέλους, και

(β) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα.  Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση πολίτη άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο σχετικό έγγραφο που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής ή προέλευσής του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες (3) από την ημερομηνία έκδοσής τους, και

(γ) είναι κάτοχος πτυχίου, για την απόκτηση του οποίου η ψυχολογία αποτέλεσε το κύριο θέμα, το οποίο χορηγείται από ανώτατη σχολή, η οποία έχει τύχει αναγνώρισης ως σχολή ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί.

Νοείται ότι, σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(8)  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά ως μεταπτυχιακά προσόντα που να οδηγούν στην εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, προσόντα τα οποία προέρχονται από μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχολογία οι οποίες προηγήθηκαν χρονικά της απόκτησης πτυχίου ψυχολογίας.

Οι αιτήσεις και τα αναγκαία συνημμένα δικαιολογητικά πρέπει να απευθύνονται προς τον Έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων και υποβάλλονται ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Έφορος Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων
Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία
Τηλ: +357-22605412
Τηλεομοιότυπο: +357-22605529
Ηλ. Ταχ.: ipanteli@moh.gov.cy

 1. Α. Εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων

  Για την υποβολή αίτησης για εγγραφή στο μητρώο πτυχιούχων ψυχολόγων οι αιτητές θα πρέπει να αποστείλουν στον έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων, κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη αίτηση εγγραφής η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Πιστοποιημένα αντίγραφα του πτυχίου ψυχολογίας καθώς και της αναλυτικής βαθμολογίας (Σημαντικό: Η πιστοποίηση να γίνεται από το ακαδημαϊκό ίδρυμα όπου αποκτήθηκε)·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως ή της πολιτικής ταυτότητας·
  • Αυθεντικό Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο έχει εκδοθεί λιγότερο από τρεις μήνες πριν·
  • Το ποσό των €100 σε μορφή τραπεζικής επιταγής ή αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των €100 στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί το Συμβούλιο στην Τράπεζα Κύπρου (στο αποδεικτικό θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του αιτητή).

  Β. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων

  Για υποβολή αίτησης για εγγραφή στο μητρώο εγγεγραμμένων ψυχολόγων προσώπου που είναι ήδη εγγεγραμμένο στο μητρώο πτυχιούχων ψυχολόγων οι αιτητές θα πρέπει να αποστείλουν στον έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη αίτηση εγγραφής η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του μεταπτυχιακού ή των μεταπτυχιακών προσόντων καθώς και την αντίστοιχη ή τις αντίστοιχες αναλυτικές βαθμολογίες επίσης πιστοποιημένες (Σημαντικό: Η πιστοποίηση να γίνεται από το ακαδημαϊκό ίδρυμα όπου αποκτήθηκε)·
  • Βάσει του άρθρου 8 εδάφιο 1 παράγραφος δ, σε περίπτωση που ο αριθμός ωρών πρακτικής άσκησης δεν προσδιορίζεται επί της αναλυτικής βαθμολογίας του μεταπτυχιακού προσόντος, βεβαίωση εκπόνησης πρακτικής άσκησης στην οποία απαραιτήτως να φαίνεται ο αριθμός ωρών πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από τον παροχέα της πρακτικής άσκησης·
  • Αυθεντικό Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο έχει εκδοθεί λιγότερο από τρεις μήνες πριν·
  • Το ποσό των €150 σε μορφή τραπεζικής επιταγής ή αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των €150 στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί το Συμβούλιο στην Τράπεζα Κύπρου (στο αποδεικτικό θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του αιτητή).

  Γ. Εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων και στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων

  Για υποβολή αίτησης για ταυτόχρονη εγγραφή στο μητρώο πτυχιούχων ψυχολόγων και στο μητρώο εγγεγραμμένων ψυχολόγων οι αιτητές θα πρέπει να αποστείλουν στον έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη αίτηση εγγραφής η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Πιστοποιημένα αντίγραφα του πτυχίου ψυχολογίας καθώς και της αναλυτικής βαθμολογίας (Σημαντικό: Η πιστοποίηση να γίνεται από το ακαδημαϊκό ίδρυμα όπου αποκτήθηκε)·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του μεταπτυχιακού ή των μεταπτυχιακών προσόντων καθώς και την αντίστοιχη ή τις αντίστοιχες αναλυτικές βαθμολογίες επίσης πιστοποιημένες (Σημαντικό: Η πιστοποίηση να γίνεται από το ακαδημαϊκό ίδρυμα όπου αποκτήθηκε)·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως ή της πολιτικής ταυτότητας·
  • Βάσει του άρθρου 8 εδάφιο 1 παράγραφος δ, σε περίπτωση που ο αριθμός ωρών πρακτικής άσκησης δεν προσδιορίζεται επί της αναλυτικής βαθμολογίας του μεταπτυχιακού προσόντος, βεβαίωση εκπόνησης πρακτικής άσκησης στην οποία απαραιτήτως να φαίνεται ο αριθμός ωρών πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από τον παροχέα της πρακτικής άσκησης·
  • Αυθεντικό Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο έχει εκδοθεί λιγότερο από τρεις μήνες πριν·
  • Το ποσό των €250 σε μορφή τραπεζικής επιταγής ή αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των €250 στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί το Συμβούλιο στην Τράπεζα Κύπρου (στο αποδεικτικό θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του αιτητή).

Τέλη Εξέτασης Αιτήσεων/Εγγραφής και για τα δύο Μητρώα:

 • εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων τα τέλος είναι €100,
 • εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων (Ειδικών) Ψυχολόγων είναι €150,
 • για εγγραφή και στα δύο Μητρώα ταυτόχρονα είναι €250.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω εμβάσματος ή κατάθεσης μετρητών στο λογαριασμό του ΣΕΨ οποίος είναι:

Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Αρ. Λογαριασμού: 0161-01-011600-00
ΙΒΑΝ: CY79002001610000000101160000

Κατά την πληρωμή, ο αιτητής πρέπει να μεριμνά όπως το ονοματεπώνυμο και η ταυτότητα του αναγράφονται στην κατάθεση για ευνόητους λόγους.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων αποφασίζει για την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωσης αποδοχής της αίτησης από το Συμβούλιο, ο Έφορος καταχωρεί τηv εγγραφή τoυ αιτητή στα Μητρώα Ψυχολόγων και εκδίδει σε αυτό πιστoπoιητικό εγγραφής σύμφωvα με τov oριζόμεvo από τo Συμβoύλιo τύπo, τo oπoίo απoτελεί απόδειξη τoυ περιεχoμέvoυ τoυ χωρίς περαιτέρω απόδειξη.

Ο εγγραφή ψυχολόγου στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων δεν χρήζει ανανέωσης.

Ψυχολόγος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων οφείλει να ανανεώνει την άδεια άσκησης επαγγέλματος που του χορηγείται κάθε χρόνο.

Για ανανέωση της άδειας θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό των €100 ετησίως.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή·

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη·

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου.

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του ψυχολόγου ή να προβάλλει τον εαυτό του ως ψυχολόγο ή να ενεργεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μόνο ο ψυχολόγος του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμέvo στα ακόλουθα Μητρώα Ψυχολόγων:

Α) Μητρώο των πτυχιούχων ψυχολόγων· και

Β) Μητρώο των εγγεγραμμένων ψυχολόγων.

Κάθε εγγγεγραμμένος ψυχολόγος οφείλει να ασκεί το επάγγελμα του εγγεγραμμένου ψυχολόγου στα πλαίσια της εγκεκριμένης ειδικότητας εφαρμοσμένης ψυχολογίας, η οποία του έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο. Κάθε πτυχιούχος ψυχολόγος περιορίζεται αυστηρά στην άσκηση μόνο όσων ψυχολογικών καθηκόντων προσδιορίζονται στο πλαίσιο καθηκόντων πτυχιούχων ψυχολόγων βάσει του παρόντος Νόμου.

Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμο του 1995 (68(I)/1995), όπως εκάστοτε τροποποιείται, όποιος ασκεί τo επάγγελμα τoυ ψυχoλόγoυ ή πρoβάλλει τov εαυτό τoυ ως ψυχoλόγo ή εvεργεί με oπoιoδήπoτε τρόπo ως ψυχoλόγoς, εvώ τo όvoμα τoυ δεv είvαι εγγεγραμμέvo στα Μητρώα Ψυχολόγων, είvαι έvoχoς πoιvικoύ αδικήματoς.