Νοσηλευτής Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής

Τελευταία Ενημέρωση 18/01/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Νοσηλευτή Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής (Ψ.Ν.) στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών Μέρος ΙΙ Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής από τον Έφορο του Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου και η απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου του 1988 (214/1988), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

‘Νοσηλευτής Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής’ είναι το πρόσωπο : 

A. που έχει ολοκληρώσει :

πρόγραμμα διάρκειας τριών ετών και περιλαμβάνει τουλάχιστον 1140 ώρες οι οποίες καλύπτουν  570 ώρες κλινικής άσκησης και 570 ώρες  θεωρία˙ 

ή                                                 

B. είναι  εγγεγραμμένος Νοσηλευτής στο Μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής και  έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 1000 ώρες οι οποίες καλύπτουν 500 ώρες κλινική άσκηση και 500 ώρες θεωρία.

Ο όρος “εγγεγραμμένος νοσηλευτής Ψ.Ν.” σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Νοσηλευτών Ψ.Ν. σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου του 1988 (214/1988), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Νοσηλευτών Ψ.Ν. αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

(α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο – πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους·

(γ) είναι κάτοχος πτυχίου / δίπλωματος / πιστοποιητικού στη Ψ.Ν.. Η εκπαίδευση και το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις των σημείων Α. ή Β. όπως αναφέρονται στις ‘Γενικές Πληροφορίες’·

(δ) εαν για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην Ψ.Ν. προϋπόθεση ήταν η κατοχή εγγραφής στο μητρώο Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλευτικής, να επισυνάπτεται το πιστοποιητικό εγγραφής στο εν λόγω μητρώο.

Έφορος Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου
Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 & Χίλωνός 17,
1448 Λευκωσία, Άγιος Ανδρέας
Τηλ.: +357 22605477, +357 22605455
Τηλεομ.: +357 22605789
Ηλ. Ταχ. : mevangelou@moh.gov.cy, nmccyprus@gmail.com

 1. Συνοδευτικά Έγγραφα τα οποία υποβάλλονται για Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών – Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής:

  α) Δεόντως Συμπληρωμένη Αίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών -Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής ˙

  β) Φωτοαντίγραφο της Πολιτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου (προς Απόδειξή Ιθαγένειας και προσωπικών στοιχειών)˙

  γ) Πιστοποιημένο Αντίγραφο Τίτλου/Πτυχίου/Διπλώματος/Πιστοποιητικού στη Ψυχιατρική Νοσηλευτική Εκπαίδευσης (από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης/πανεπιστήμιο προς απόδειξη των επαγγελματικών προσόντων του αιτούντος)˙

  δ) Πιστοποιημένα Αντίγραφα Πιστοποιητικού Εγγραφής και Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος από την Αρμόδια Αρχή του Κράτους Μέλους Προέλευσης/Καταγωγής (αφορά πολίτες άλλων Κρατών Μελών προς Βεβαίωση Νόμιμης Εγκατάστασης στο Κράτος Μέλος προέλευσης/καταγωγής για σκοπούς νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος)˙

  ε) Πιστοποιημένο Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης και Βεβαίωση μη ύπαρξης προσωρινών ή οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης Επαγγέλματος του αιτητή από την Αρμόδια Αρχή της χώρας προέλευσης/καταγωγής (το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως, περιγραφή επαγγελματικού τίτλου εκπαίδευσης, κατά πόσο ο τίτλος συνάδει με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, αν υπάρχει περιορισμός στην άσκηση του επαγγέλματος καθώς και αναφορά στην επαγγελματική συμπεριφορά του αιτητή / τριας)˙

  στ) Πιστοποιημένο Αντίγραφο Αναλυτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής (θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης σε ώρες ανά ειδικότητα και όχι σε μονάδες)˙

  ζ) Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών – Γενικής Νοσηλευτικής (αν αποτελεί προϋπόθεση για ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στη Ψυχιατρική Νοσηλευτική)˙

  η) Βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής άσκησης και συστατική επιστολή από τον τελευταίο εργοδότη˙

  θ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αρμόδια Αρχή (να μην έχουν παρέλθει 3 μήνες από την έκδοση του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν ο αιτητής διαμένει στην Κύπρο τους τελευταίους 6 μήνες τότε το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Αστυνομία Κύπρου) ˙

  ι) Δύο πρόσφατες (όμοιες) φωτογραφίες διαβατηρίου ˙

  κ) Απόδειξη για τη στοιχειώδη γνώση της Ελληνικής γλώσσας του αιτούντος που απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία. Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για διαπίστωση αυτής μετά από την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών και πριν από την Έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

 • Το τέλος αίτησης για Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών ανέρχεται στα €35.
 • Το τέλος για έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής και της Ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ανέρχεται στα €35.
 • Το ποσό πληρώνεται μέσω Τράπεζας στον Λογαριασμό του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής με Αριθμό 357005-902-997 .  Παρακαλώ όπως η απόδειξη επισυνάπτεται στην αίτηση.

 

Το Συμβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του ενδιαφερομένου, εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

Το Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

Η διάρκεια της άδειας είναι 4 χρόνια. 

Η ημερομηνία έναρξης αλλά και λήξης της άδειας (μαιευτικής/νοσηλευτικής) εξαρτάται κυρίως από την ημερομηνία εγγραφής του επαγγελματία και διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Το τέλος ανανέωσης της άδειας είναι €40.  Η ανανέωση της εν λόγω άδειας προϋποθέτει τεκμηρίωση άσκησης του επαγγέλματός (τουλάχιστον 25 ημέρες ανά έτος) και 32ώρες η/και 20ΔΜ συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης στο ανάλογο πεδίο.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Παρακαλώ δείτε τα σχετικά αρχεία στις ‘Αιτήσεις και Έγγραφα’