Πρόληψη Κινδύνων στην Εργασία – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Τελευταία Ενημέρωση 24/02/2021

Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Κινδύνων στην Εργασία

Γενικές Πληροφορίες

Η παροχή υπηρεσιών σε εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα αναφορικά με την προστασία και πρόληψη κινδύνων στην εργασία, στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτεί την προηγούμενη έγκριση από τον Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που επιθυμεί να εξασφαλίσει την έγκριση του Αρχιεπιθεωρητή ως «εγκεκριμένης υπηρεσίας» για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που αφορούν την προστασία και πρόληψη κινδύνων στην εργασία πρέπει να ικανοποιήσει τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • έχει πολύ καλή γνώση της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πολιτικής για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία∙
 • μπορεί να τεκμηριώσει ότι κατέχει ακαδημαϊκή ή/και ειδικήεκπαίδευση και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, όπως αυτά καθορίζονται στον σχετικό πίνακα (βλέπε Νέα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα Παροχέων Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στις ‘Αιτήσεις και Έγγραφα’).

Το έντυπο αίτησης για έγκριση παροχέα για διεξαγωγή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των κινδύνων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
ΤΤ-1493, Λευκωσία Κύπρος
Tηλ.:+357 22405623
Φάξ:+357 22663788
Ηλ. Ταχ.: info@dli.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/dli

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης (Πτυχίο, Δίπλωμα κλπ)∙
  • αντίγραφο εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο). Σημειώνεται ότι η διάρκεια σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εξαρτάται από την ακαδημαϊκή ή/και Ειδική Εκπαίδευση του αιτούντα σε θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (βλέπε Αιτήσεις και Έγγραφα)∙
  • αντίγραφο Βεβαιώσεων από προηγούμενους εργοδότες, συστατικές επιστολές και δείγματα προσωπικής εργασίας που τεκμηριώνουν την επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία∙
  • αντίγραφο βιογραφικού σημειώματος∙
  • αντίγραφο σχετικού πιστοποιητικού αρμόδιας αρχής κράτους μέλους της ΕΕ, στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών σχετικών με την προστασία και πρόληψη των κινδύνων στην εργασία σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ∙
  • αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πολιτικής που ρυθμίζει θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Αυτό αποδεικνύεται με την συμμετοχή και επιτυχία των υποψηφίων σε σχετική γραπτή εξέταση που διοργανώνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δύο φορές το χρόνο∙
  • αντίγραφο πρόσφατου Δείγματος Εργασίας που αφορά θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία (π.χ. συμμετοχή σε ετοιμασία Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων σε υποστατικό, συμμετοχή σε εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, κ.ά.)∙
  • από 1.1.2015, καταβολή καθορισμένων Τελών για εξέταση της αίτησης (€150).

 • Το τέλος για αίτηση συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις ανέρχεται στα €80.
 • Το τέλος εξέτασης της αίτησης ανέρχεται στα €150.
 • Ετήσιο Τέλος  Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος ανέρχεται στα €170. Η καταβολή του  τέλους αυτού στο Τμήμα πρέπει να γίνεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους, μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart με χρήση του σχετικού αριθμού αναφοράς που αποστέλλεται στο κάθε Πρόσωπο, μέσω του συστήματος πληρωμών της JCC.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί, νοουμένου ότι έχουν παρασχεθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες.

Η έγκριση προσώπου για παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία παραμένει έγκυρη ενόσω ο αιτητής ικανοποιεί τους όρους/απαιτήσεις /ή άλλες νομικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν την έγκριση.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ισχύει για ένα χρόνο πρέπει να ανανεώνεται σε ετήσια βάση.

 

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης κινδύνων είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους αναφορικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και συγκεκριμένα με τα ακόλουθα:

 • τήρηση αρχείων και δεδομένων, όπως ελέγχων, μέτρων, ερευνών, συστάσεων κλπ για κάθε υποστατικό, επιχείρηση ή εγκατάσταση του εργοδότη ή του αυτοεργοδοτούμενου προσώπου που έχει αναθέσει στο εγκεκριμένο πρόσωπο να παρέχει υπηρεσίες ∙
 • υποβολή στον Αρχιεπιθεωρητή Ετήσιας Έκθεσης Δραστηριοτήτων στο τέλος των δύο πρώτων μηνών έκαστου έτους ∙
 • διασφάλιση των επαγγελματικών μυστικών τόσο του εγκεκριμένου προσώπου όσο και του εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενου προσώπου στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες του εγκεκριμένου προσώπου ή από τον οποίο έχουν ανατεθεί ∙
 • συνεργασία με τον εργοδότη ή τους καθορισμένους από τον εργοδότη εργοδοτούμενους για θέματα προστασίας και πρόληψης κινδύνων, όπως και τους αντιπροσώπους των εργοδοτουμένων και εργοδοτών στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα δεσμεύονται να :

 • είναι αφοσιωμένα στην εργασία που έχουν αναλάβει, την οποία οφείλουν να εκτελούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό και σύμφωνα με τις ηθικές αρχές, σεβόμενα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ∙
  καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες∙
 • εφαρμόζουν τη νομοθεσία που αφορά την προστασία και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στο δικό τους εργασιακό χώρο ∙
 • είναι ειλικρινή, αντικειμενικά, ανιδιοτελή και αξιόπιστα όταν τους ζητείται να εκφράσουν επαγγελματική γνώμη ή συμβουλή για θέματα προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων ∙
 • λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για απόκτηση, διατήρηση και ανάπτυξη της επαγγελματικής τους επάρκειας παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία και διασφαλίζουν ότι οι εργοδοτούμενοι τους κάνουν το ίδιο ∙
 • δεν αναλαμβάνουν την εκτέλεση δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων για τις οποίες δεν είναι ικανά να ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια και ικανότητα. Αναγνωρίζουν τους περιορισμούς των δυνατοτήτων τους και δεν αναλαμβάνουν δραστηριότητες για τις οποίες δεν είναι έμπειρα και προσοντούχα∙
 • αποδέχονται την επαγγελματική τους ευθύνη αναφορικά με τις δραστηριότητες που διεξάγουν και λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα άτομα που εργάζονται υπό την επίβλεψη τους ή με τα οποία συνεργάζονται είναι ικανά να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται∙
 • ενημερώνουν γραπτώς τον εργοδότη με τον οποίο έχουν συμβληθεί για παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων όταν πιστεύουν ότι η επαγγελματική συμβουλή τους δεν τυγχάνει εφαρμογής από αυτόν, καθώς και για τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η μη εφαρμογή της συμβουλής τους∙
 • διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που κατέχουν για όλα τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τον εργοδότη και το προσωπικό της επιχείρησης με την οποία συμβλήθηκαν για διεξαγωγή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης, τυγχάνουν χειρισμού και επεξεργασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 όπως έχει τροποποιηθεί∙
 • δεν βλάπτουν, απερίσκεπτα ή κακόβουλα, ή προσπαθούν να βλάπτουν την επαγγελματική φήμη, προοπτική, ή εργασία των άλλων Εγκεκριμένων Προσώπων που προσφέρουν τέτοιες Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων∙
 • συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.