Τελευταία Ενημέρωση 14/01/2021

Άσκηση του Επαγγέλματος του Ποδολόγου

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του ποδολόγου στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ποδολόγων από το Συμβούλιο Εγγραφής Ποδολόγων και η εξασφάλιση άδειας άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Ποδολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2013 (75(Ι)/2013), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Ο όρος ‘ποδολογία’ σημαίνει τον επαγγελματικό κλάδο υγείας στον οποίο εμπίπτουν ο εντοπισμός και η αξιολόγηση και, όπου είναι δυνατόν, η θεραπευτική παρέμβαση στον άκρο πόδα, αναφορικά με διάφορες ανατομικές δυσλειτουργίες, τραυματισμούς ή συμπτώματα λόγω δυσλειτουργίας του ολικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος, στα κάτω άκρα, ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, κρατώντας τον σε κίνηση και  απαλύνοντας τον πόνο όσον αφορά προβλήματα που αφορούν στα κάτω άκρα.

Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι –

(α)     (i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία∙ ή

(ii) είναι πολίτης κράτους μέλους ή μέλος της οικογένειάς του και έχει δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και είναι εγγεγραμμένος στο Αρχείο Πληθυσμού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του∙

(γ) κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου∙

(δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας∙ και

(ε) είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος τριετούς τουλάχιστον φοίτησης ή ισότιμου πτυχίου στην ποδολογία που –

(i) είναι αναγνωρισμένο στο κράτος μέλος απόκτησής του, στο οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του ποδολόγου· ή

(ii) είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) σε περίπτωση που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του ποδολόγου.

Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ποδολόγων υποβάλλονται στον Έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής Ποδολόγων μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα:

Συμβούλιο Εγγραφής Ποδολόγων
Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17,
1448 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. +357 22605739
Φαξ: +357 22605623
Ηλ.Ταχ: pantoniou@moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://www.moh.gov.cy/

 1. Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ποδολόγων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης ή άλλου αποδεικτικού ιθαγένειας (π.χ. Πολιτική Ταυτότητα ή Διαβατήριο κράτους μέλους της ΕΕ ή Πιστοποιητικό γάμου με πολίτη Κράτους Μέλους της ΕΕ˙ (σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι πολίτης Κράτους Μέλους της ΕΕ, αλλά έχει παντρευτεί πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ)˙
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο Πανεπιστημιακoύ Πτυχίου στην Ποδολογία˙
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών ˙
  • Πρωτότυπο ή Πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Αναγνώρισης του Επαγγελματικού Τίτλου Σπουδών από την Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης ή Πιστοποιητικό Συμβατότητας του πτυχίου σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ από την αρμόδια αρχή της χώρας του αιτητή ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης (για ισοτιμία και αντιστοιχία) του πτυχίου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) ˙
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου˙
  • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αρμόδια Αρχή να μην έχουν παρέλθει 3 μήνες από την έκδοση του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν ο αιτητής διαμένει στην Κύπρο τους τελευταίους 6 μήνες τότε το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Αστυνομία Κύπρου), ή Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού «Καλού Χαρακτήρα» ή «Τρέχουσας Επαγγελματικής Κατάστασης» από τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης˙
  • Αντίγραφα Πιστοποιητικών παρακολούθησης συνεχούς εκπαίδευσης˙
  • Για την άσκηση του επαγγέλματος του ποδολόγου στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ, είναι απαραίτητη η στοιχειώδης γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το Συμβούλιο δύναται να καλεί τους αιτητές σε προσωπική συνέντευξη για διαπίστωση αυτής.

Επί του παρόντος, δεν έχουν οριστεί τέλη.

Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει αναφορικά με την αίτηση που του υποβλήθηκε μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση της εξέτασης της αίτησης από το Συμβούλιο για λόγους απρόβλεπτων συνθηκών ή άλλων αιτιολογημένων καταστάσεων, ο αιτητής ενημερώνεται ανάλογα, αλλά δεν θεωρείται ότι αποκτά από την καθυστέρηση αυτή δικαίωμα αυτόματης εγγραφής στο Μητρώο.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του, υποβάλλοντας ενώπιον του Συμβουλίου τις παραστάσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν:

Νοείται ότι το Συμβούλιο εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του κατά το δυνατό εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής των παραστάσεων.

Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ποδολόγων δεν έχει ημερομηνία λήξης και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Η ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος λήγει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να παρατείνει την εγγραφή μέχρι ένα (1) μήνα μετά από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.