Φυτά και Φυτικά Προϊόντα (παραγωγή, εισαγωγή/εξαγωγή, αποθήκευση)

Τελευταία Ενημέρωση 20/12/2021

Παραγωγή, εξαγωγή, εισαγωγή, αποθήκευση Φυτών και Φυτικών Προϊόντων

Γενικές Πληροφορίες

Για την παραγωγή, εξαγωγή και/ή εισαγωγή, αποθήκευση φυτών και φυτικών προϊόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Επίσημο Μητρώο Φυτοϋγείας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 οι οποίες εφαρμόζονται από τον Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στον ορισμό «φυτά» συμπεριλαμβάνονται καρποί, λαχανικά, κόνδυλοι, βολβοί, ριζώματα, κομμένα άνθη, κλάδοι με φύλλωμα, κομμένα δέντρα με φύλλωμα, φύλλα, φυλλώματα, καλλιέργειες φυτικών ιστών, ζωντανή γύρη, μοσχεύματα, εμβόλια και οποιοδήποτε άλλο εμπίπτει στον ορισμό του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στο Επίσημο Μητρώο Φυτοϋγείας και Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

Το έντυπο αίτησης για Εγγραφή στο Επίσημο Μητρώο Φυτοϋγείας, μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στον:

Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων
Τμήμα Γεωργίας
Yπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ: +357 22408626, + 357 22408628, +357 22408629
Φαξ: +357 22 408679
Ηλ. Ταχ.: inspection@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf

 1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής εταιρείας.

  Διεξάγονται επιτόπιες επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Δεν υπάρχουν τέλη.

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών, νοουμένου ότι τα προαναφερθέντα κριτήρια ικανοποιούνται και δεν συνιστάται καμιά αλλαγή.

Η εγγραφή ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Απορρίψει την Προσφυγή
II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί      Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Εγγεγραμμένοι παραγωγοί /εξαγωγείς/εισαγωγείς φυτών και φυτικών προϊόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα και άλλων Αντικειμένων και με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 και τους εκδιδόμενους Κανονισμούς από αυτόν να:

 • διατηρούν ενημερωμένο σχέδιο των χώρων στους οποίους φύονται, παράγονται, αποθηκεύονται, διατηρούνται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τον παραγωγό, αποθήκες συλλογής , κέντρα αποστολής ή άλλο πρόσωπο ή τον εισαγωγέα·
 • τηρούν αρχεία ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση στη διάθεση της Αρμόδιας Αρχής, όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα, ή άλλα αντικείμενα που έχουν αγορασθεί για εναποθήκευση ή φύτευση στους προαναφερόμενους χώρους που παράγονται ή διατίθενται σε άλλους, και να διατηρεί τα σχετικά έγγραφα για ένα τουλάχιστον χρόνο·
 • είναι προσωπικά διαθέσιμοι ή έχουν ορίσει ένα άλλο πρόσωπο τεχνικά πεπειραμένο στον τομέα της φυτικής παραγωγής και των συναφών φυτοϋγειονομικών θεμάτων, για να εκτελεί χρέη συνδέσμου με την αρμόδια αρχή·
 • διενεργούν οπτικές παρατηρήσεις αναλόγως των αναγκών και σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες που προέρχονται από την αρμόδια αρχή·
 • εξασφαλίζουν την πρόσβαση για πρόσωπα εντεταλμένα να ενεργούν εξ’ ονόματος της Αρμόδιας Αρχής, ιδίως σε σχέση με το ελεγκτικό ή και το δειγματοληπτικό έργο, καθώς επίσης και πρόσβαση στα σχετικά αρχεία ή άλλα συναφή έγγραφα και συνεργάζονται με την Αρμόδια Αρχή·
 • ειδοποιούν για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών·
 • πληροφορούν την αρμόδια αρχή για οποιεσδήποτε αλλαγές αναφορικά με τα δεδομένα αναφοράς·
 • πληροφορούν την αρμόδια αρχή σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας έχει το δικαίωμα να εξετάσει, μετά την υποβολή έκθεσης από τους εξουσιοδοτημένους γεωργικούς λειτουργούς, αν κάποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου και να επιβάλει κυρώσεις ανάλογα με την φύση του αδικήματος που διαπράχθηκε.

Αν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων παρατηρούνται παραβάσεις, η αρμόδια αρχή ειδοποιεί τον αιτητή και του δίνεται μια προθεσμία τριάντα (30) ημερών προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του γραπτώς για το θέμα. Οποιαδήποτε απόφαση από την αρμόδια αρχή για ακύρωση της έγκρισης της άδειας λαμβάνεται μετά την υποβολή των απόψεων του αιτητή.