Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό – Παραγωγή και Εμπορία

Τελευταία Ενημέρωση 20/12/2021

Παραγωγή και Εμπορία Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Γενικές Πληροφορίες

Για την αναπαραγωγή, παραγωγή, διατήρηση ή επεξεργασία, εισαγωγή ή εμπορία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή σε μητρώο προμηθευτών και η εξασφάλιση άδειας προμηθευτή από το Συμβούλιο Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

Ο ορισμός «φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό» καλύπτει ολόκληρα φυτά ή μέρη φυτών όπως και φυτικό υλικό που αποσκοπεί στον πολλαπλασιασμό και παραγωγή φυτών και ανήκει σε είδη ή γένη ή ομάδες φυτών όπως καθορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς.

Οι Κανονισμοί αυτοί καλύπτουν:

  • το πολλαπλασιαστικό υλικό των Οπωροφόρων φυτών και τα οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων των ειδών: ελιές, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, γιγαρτόκαρπα, ακρόδρυα, φράουλες, συκιές, διάφορα μούρα·
  • το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών (λαχανικά)·
  • το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών·
  • το πολλαπλασιαστικό υλικό της αμπέλου.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο προμηθευτών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, νοουμένου ότι διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανάλογα με το είδος του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού που εμπορεύονται, όπως δικτυοκήπιο για τα εσπεριδοειδή και τα πυρηνόκαρπα.

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή στο μητρώο προμηθευτών και έκδοση/ανανέωση της άδειας προμηθευτή μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απ’ ευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κλάδος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων
Τμήμα Γεωργίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ + 357 22408624
Φαξ + 357 22408679
Ηλ. Ταχ.: inspection@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/

  1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο ή χρησιμοποιεί εμπορική επωνυμία, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης ή του πιστοποιητικού εγγραφής, αντίστοιχα, που εκδίδεται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα καθορισμένα τέλη, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα:

  • €50 για την εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών Οπωροφόρων Φυτών και,
  • €34,17 για έκδοση ή ανανέωση άδειας προμηθευτή καλλωπιστικών φυτών ή φυταρίων κηπευτικών.

Για τη διατήρηση της άδειας προμηθευτή πολλαπλασιαστικού υλικό οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων θα πρέπει επιπρόσθετα να καταβάλλεται ετήσιο τέλος €10.

Τα τέλη καταβάλλονται στο Τμήμα Γεωργίας ή τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία (πληρωτέα με μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση αναφορικά με την παραχώρηση της άδειας εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης. Στη συνέχεια η άδεια ανανεώνεται με νέα αίτηση.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Οι εγγεγραμμένοι προμηθευτές φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού υποχρεούνται να:

  • τηρούν Μητρώα παραγωγής και πώλησης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·
  • διατηρούν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους παραγωγής·
  • πληροφορούν τον Κλάδο Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας αναφορικά με την παρουσία επιβλαβών οργανισμών στις εγκαταστάσεις τους.

Εξουσιοδοτημένοι Επιθεωρητές Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Κλάδου Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας διενεργούνται τακτικά επιθεωρήσεις του Πολλαπλασιαστικού Υλικού σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής και εμπορίας του. Κατά τις επιθεωρήσεις διενεργούνται δειγματοληψίες για εργαστηριακό έλεγχο του υλικού, μακροσκοπικός έλεγχος όλων των μητρικών φυτειών και των φυτών που παράγονται καθώς και έλεγχος των αδειούχων προμηθευτών σχετικά με την καταλληλότητα των εγκαταστάσεών τους, των μεθόδων που ακολουθούν και την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων (μητρώων) των συναλλαγών τους.

Πριν την μετακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού από τον τόπο παραγωγής πρέπει να πραγματοποιηθεί σχετική επιθεώρηση από Εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Κλάδου Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας. Το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να έχει επίσημη σήμανση ή να συνοδεύεται από έγγραφο του προμηθευτή, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία στην οποία ανήκει.