Φυσιοθεραπευτής

Τελευταία Ενημέρωση 07/02/2024

Άσκηση του Επαγγέλματος του Φυσιοθεραπευτή

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών από τον Έφορο του Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων και η απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Φυσιoθεραπευτών Νόμoς τoυ 1989 (140/1989), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Ο όρος “ασκείν φυσιοθεραπεία” σημαίνει το δικαίωμα εγγεγραμμένου φυσιοθεραπευτή ο οποίος είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος να ασκεί τη φυσιοθεραπεία.

Ο όρος “εγγεγραμμέvoς φυσιoθεραπευτής” σημαίvει φυσιoθεραπευτή εγγεγραμμέvo στo Μητρώo Φυσιοθεραπευτών.

“Φυσιοθεραπεία” είναι η υπηρεσία η οποία παρέχεται αποκλειστικά από φυσιοθεραπευτές, για την βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας και κίνησης από την βρεφική ηλικία μέχρι τα γηρατειά. Η φυσιοθεραπεία ειδικότερα ασχολείται με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό (σκελετικό), μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό και άλλα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (EPC) είναι διαθέσιμη γι’ αυτό το επάγγελμα. Η EPC αποτελεί ηλεκτρονική διαδικασία την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε ούτως ώστε να αναγνωριστεί το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμά σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η χρήση της είναι ευκολότερη και ταχύτερη από ό,τι οι παραδοσιακές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, καθώς και πιο διαφανής. Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση για EPC ακολουθείστε τον σύνδεσμο αυτό.

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών με την καταβολή του καθορισμένου τέλους και αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία·

(β) δεν έχει καταδικαστεί, τα τελευταία πέντε χρόνια, για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας·

(γ) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα φυσιοθεραπείας που χορηγείται από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου, που παρατίθενται στο Τρίτο Παράρτημα, τα οποία συνάδουν με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσιοθεραπείας  και ειδικότερα του European Physiotherapy Benchmark Statement:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που αιτητής  πληρεί όλα τα κριτήρια για εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών, αλλά δεν πληρεί  το κριτήριο της πρακτικής άσκησης, τότε το  Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή   να έχει εξάμηνη πρακτική άσκηση σε  δημόσιο φυσιοθεραπευτήριο.

Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Και Φυσιοθεραπευτηρίων
Ταχ. Θυρ. 16295
Ταχ. Κωδ. 2097 Ακρόπολη
Λευκωσία
Τηλ.: 22605739, 99533379
Τηλεομ.: 22254912
Ηλ. Ταχ.: cyprusphysioregistration@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: https://seff.org.cy/

 1. Πιστοποιημένα Αντίγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής:

  α) Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή Διαβατήριο κράτους μέλους της ΕΕ ή Πιστοποιητικό γάμου (σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ, αλλά έχει παντρευτεί πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ)˙

  β) Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου)˙

  γ) Πτυχίο/Δίπλωμα ˙

  δ) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ˙

  ε) Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης ˙

  στ) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου ˙

  ζ) Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Επαγγελματικού Τίτλου Σπουδών από την Αρμόδια Αρχή της χώρας προέλευσης ˙

  η) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (Βεβαίωση Χρόνου Άσκησης Επαγγέλματος, για πολίτες άλλων Κρατών Μελών) ˙

  θ) Βεβαίωση Εργοδότησης από εργοδότη στην Κύπρο (σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ, αλλά έχει παντρευτεί πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ)˙

  ι) Για την άσκηση του επαγγέλματος του ποδολόγου στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ, είναι απαραίτητη η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Προς απόδειξη αυτού, απαιτείται πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας (π.χ. πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση του Πανεπιστημίου Κύπρου ή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου)˙

  κ) Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής του τέλους εγγραφής στο Μητρώο.

Τέλος εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών

 • €50 (πληρώνεται στον λογαριασμό του Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων (Σ.Ε.Φ.Φ.) κατά την πρώτη υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών)
 • Πληρωμές γίνονται στον πιο κάτω λογαριασμό:
  • Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
  • Όνομα Λογ.: Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων
  • Αρ. λογαριασμού:0125-01-028876-00
 • ή μέσω JCCSMART (απευθείας σύνδεσμος) με την χρήση τραπεζικής κάρτας.
 • Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με την απόδειξη πληρωμής του τέλους στον πιο πάνω λογαριασμό.

Τέλος έκδοσης ετήσιας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

 • €35 (πληρώνεται στον λογαριασμό του Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων (Σ.Ε.Φ.Φ.) ετησίως)
 • Πληρωμές γίνονται στον πιο κάτω λογαριασμό:
  • Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
  • Όνομα Λογ.: Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων
  • Αρ. λογαριασμού:0125-01-028876-00
 • ή μέσω JCCSMART (απευθείας σύνδεσμος) με την χρήση τραπεζικής κάρτας
 • Το πιστοποιητικό σας αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που θα δηλώσετε στην κατάθεση.

Ετήσια Συνδρομή Μέλους στον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών

Η ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος δεν πρέπει να συγχέεται ή να ταυτίζεται με την υποχρέωση σας, σαν μέλη του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, να πληρώνετε ετήσια συνδρομή μέλους.

 • €50 (πληρώνεται στον λογαριασμό του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών )
 • Πληρωμές γίνονται στον πιο κάτω λογαριασμό:
  • Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
  • Όνομα Λογ.: Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών
  • Αρ. λογαριασμού:0125-01-015154
 • ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ από τον/την τραπεζικό υπάλληλο να συμπληρώσει το όνομά σας και το σκοπό της κατάθεσης στις λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Το Συμβούλιο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του ενδιαφερομένου, εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

Το Συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός δύο μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

Η εγγραφή στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών δεν έχει ημερομηνία λήξης και δεν χρήζει ανανέωσης.

Η ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος ισχύει μέχρι τηv 31η Δεκεμβρίoυ τoυ αμέσως επόμεvoυ έτους της εκδόσεως της.

Όλα  τα τέλη για το τρέχων έτος  είναι πληρωτέα πριν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και δεν εξαιρείται κανείς από αυτή την υποχρέωση σύμφωνα με την νομοθεσία, ανεξάρτητα αν είναι αυτοτελώς εργαζόμενος, εργαζόμενος στον ιδιωτικό, δημόσιο, ημι-κρατικό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση Συμβουλίου δύναται, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιείται σ’ αυτόν η απόφαση του Συμβουλίου, να προσβάλει την απόφαση αυτή με γραπτή προσφυγή του στον Υπουργό Υγείας˙ η εν λόγω πρόνοια ρυθμίζεται στον περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμο του 2017.

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Παρακαλώ διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας στην νομοθεσία εδώ.