Γυμναστής Φυσικής Αγωγής

Τελευταία Ενημέρωση 28/07/2023

Άσκηση του Επαγγέλματος του Γυμναστή Φυσικής Αγωγής

Γενικές Πληροφορίες

Για την άσκηση του επαγγέλματος του γυμναστή στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο ‘Μητρώο Εγγεγραμμέvωv Γυμvαστώv’ και η εξασφάλιση άδειας άσκησης επαγγέλματος  από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ο όρος  “γυμvαστής” σημαίvει πρόσωπo πoυ πρoσφέρει εκπαίδευση ή άσκηση στη γυμvαστική.

Ο όρος  “γυμvαστική” σημαίvει τηv επιστήμη και τέχvη της σωματικής άσκησης και της φυσικής αγωγής.

Κάθε φυσικό  πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμέvωv Γυμvαστώv, εάν ικανοποιήσει  το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ότι:

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της ΕΕ ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος πολίτη Κράτους Μέλους και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο·

(β) κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν με το πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της Ελλάδας.

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Γυμναστών πρέπει να υποβληθεί, διαδικτυακά, απευθείας στην αρμόδια αρχή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mitroo-gymnaston.moec.gov.cy/

Στοιχεία επικοινωνίας Αρμόδιας Αρχής:

Γραφείο Φυσικής Αγωγής
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου1434 Λευκωσία
Τηλ: +357 22800764/5
Φαξ: +357 22809582
Ηλ.ταχ:  mitroo-gymnaston@schools.ac.cy
Ιστοσελίδα:  http://www.moec.gov.cy

 

 1. Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  (α) αντίγραφο ταυτότητας ή  Διαβατηρίου κράτους μέλους της ΕΕ ή Πιστοποιητικό Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC).˙

  (β) Πιστοποιημένο αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών της Ελληνικής Δημοκρατίας ή πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος με αυτό το οποίο να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)˙

  (γ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης˙

  (δ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό από την Αστυνομία (σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, Άρθρο 22(6)) μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δυο μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης˙

  (ε) Δύο όμοιες και πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου˙

  (ζ) τέλος αίτησης για έκδοση Πιστοποιητικό Εγγραφής και Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος €17,09. Η πληρωμή γίνεται διαδικτυακά.

  Σημειώνεται ότι τα αντίγραφα πιστοποιητικά σε άλλες γλώσσες θα πρέπει να μεταφράζονται και να θεωρούνται (σφραγίζονται) από ορκωτό μεταφραστή.

Το τέλος αίτησης για έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής και απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος είναι €17,09.

 

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση αδειοδότησης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για απεριόριστο χρόνο.

 

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου.

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή.

Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Σύμφωνα με το εδάφιο (1) άρθρο 6 του «περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμος του 1995» ουδείς δικαιoύται vα εvεργεί ως γυμvαστής ή vα πρoβάλλει τov εαυτό τoυ ως γυμvαστή, εκτός αv είvαι εγγεγραμμέvoς γυμvαστής δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

Πρόσωπo πoυ παραβαίvει τις διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 6 είvαι έvoχoς αδικήματoς και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης αυτoύ σε φυλάκιση εvός έτoυς ή σε χρηματική πoιvή  €854,30 ή και στις δύo πoιvές.

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Γυμναστών