Γεωργικά Φάρμακα – Εμπόριο

Τελευταία Ενημέρωση 20/12/2021

Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων

Γενικές Πληροφορίες

Για την εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας Πωλητή Γεωργικών Φαρμάκων από το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο ορισμός «γεωργικά φάρμακα» αναφέρεται σε οποιοδήποτε παρασκεύασμα που χρησιμοποιείται για άμεση ή έμμεση πρόληψη, μείωση ή καταπολέμηση ή καταστολή ασθενειών και εχθρών των φυτών και περιλαμβάνει εντομοκτόνα, νηματοδοκτόνα, μυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, σαλιγκαροκτόνα, φυτορυθμιστικές ουσίες , αποξηραντικά, αποφυλλωτικά , προσελκυστικά, αποδιωκτικά, αποστειρωτικά, ή υποκαπνιστικά, συνεργιστικά, προσθετικές ουσίες και άλλα παρασκευάσματα που θα καθοριστούν από το Συμβούλιο ως γεωργικά φάρμακα, ανεξάρτητα αν αυτά χρησιμοποιούνται για γεωργική, οικιακή ή περιβαλλοντική προστασία.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει αίτηση και να εξασφαλίσει άδεια Πωλητή Γεωργικών Φαρμάκων στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιήσει το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι ιδιοκτήτης ή εργάζεται σε αδειούχο κατάστημα πώλησης γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με τους περί Γεωργικών Φαρμάκων (Πώληση, Παρασκευή και Αποθήκευση) Κανονισμούς του 2003· και
 • είναι εγγεγραμμένος Γεωπόνος σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμο· ή
 • είναι κάτοχος απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης και επιτύχει σε γραπτή εξέταση που οργανώνεται από το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων.

Το έντυπο αίτησης για άδεια ή για την ανανέωση άδειας Πωλητή Γεωργικών Φαρμάκων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ + 357 22408633, + 357 22408642
Φαξ +357 22408538
Ηλ. Ταχ.: agrochemicals@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης (μόνο σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν είναι εγγεγραμμένος γεωπόνος σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμο·
  • αντίγραφο συμφωνίας εξασφάλισης επίβλεψης από ειδικό γεωπόνο (μόνο σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν είναι εγγεγραμμένος γεωπόνος σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμο)·
  • αντίγραφο άδειας άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου (μόνο αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι γεωπόνος)·
   τέλος αίτησης €34,17 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή με τραπεζική εντολή).

  Οι αιτητές μπορεί να κληθούν να παρακαθήσουν σε γραπτές εξετάσεις που οργανώνονται από το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων πάνω στο Εγχειρίδιο Πωλητή Γεωργικών Φαρμάκων .

  Διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις για να διασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Ποιος/α Είναι Επιλέξιμος/η»

Το τέλος αίτησης είναι €34,17 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή με τραπεζική εντολή).

Το τέλος ανανέωσης είναι €34,17 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή με τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δέοντος υποβληθεί, και νοουμένου ότι τα προαναφερόμενα κριτήρια έχουν ικανοποιηθεί και δεν γίνεται εισήγηση για αλλαγές.

Η άδεια Πωλητή Γεωργικών Φαρμάκων ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της και το τέλος ανανέωσης είναι €34,17.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

 • Οι περί Γεωργικών Φαρμάκων (Πώληση, Παρασκευή και Αποθήκευση) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 615/2003)

Κάθε Αδειούχος Πωλητής Γεωργικών Φαρμάκων υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας. Ενδεικτικά, κάθε Αδειούχος Πωλητής Γεωργικών Φαρμάκων οφείλει να τηρεί, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • να γνωρίζει τους κινδύνους που υπάρχουν από την κατοχή και χρήση όλων των γεωργικών φαρμάκων, να αναγνωρίζει τις διάφορες σημάνσεις τοξικότητας και ασφάλειας που φέρει η ετικέτα και να υπενθυμίζει στους αγοραστές να διαβάζουν και να ακολουθούν πιστά την ετικέτα·
 • να διαθέτουν μόνο γεωργικά φάρματα τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων και είναι στην κατάλληλη συσκευασία και που φέρουν την εγκεκριμένη ετικέτα·
 • να διακόπτει άμεσα τη διάθεση των γεωργικών φαρμάκων των οποίων η εγγραφή ανακλήθηκε, η ημερομηνία χρήσης έληξε, ή η συσκευασία τους φέρει ίχνη παραβίασης ή αλλοίωσης·
 • να παραλαμβάνει από τους αγοραστές τα ληγμένα γεωργικά φάρμακα·
 • να διατηρεί τα δείγματα για δοκιμές, καθώς και τα παραβιασμένα ή ληγμένα γεωργικά φάρμακα σε ειδικό μέρος με την ένδειξη «Όχι για Πώληση» μέχρι να δοκιμαστούν, επιστραφούν ή καταστραφούν·
 • να βεβαιώνεται ότι τα γεωργικά φάρμακα που διαθέτει δεν είναι εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας·
 • να πουλάει τα γεωργικά φάρμακα που υπάρχουν στο κατάστημα και μετά να τα αναπληρώνει·
 • να αναγράφει τη λιανική τιμή πώλησης στη συσκευασία των γεωργικών φαρμάκων ή σε εμφανές σημείο στο ράφι όπου είναι τοποθετημένα·
 • να τηρεί βιβλίο στο οποίο να σημειώνει τους αγοραστές των τοξικών με περιορισμένη χρήση, και γεωργικών φαρμάκων που αναφέρονται σε καταλόγους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τέλος·
 • να διατηρεί σε ξεχωριστή αποθήκη/κατάστημα γεωργικά φάρμακα, όπως τα υποκαπνιστικά, όταν το Συμβούλιο το απαιτεί·
 • να μην παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απαίτηση ή απαγόρευση που επιβάλλει ο Νόμος ή οι κανονισμοί που αναφέρθηκαν ανωτέρω·
 • να μην παρεμποδίζει εκούσια, ή δυσκολεύει επιθεωρητή να εκτελέσει τα καθήκοντά του.