Εκτέλεση Εργασίας σε Εγκαταστάσεις Υγιεινής

Εκτέλεση Εργασίας σε Εγκαταστάσεις Υγιεινής

Γενικές Πληροφορίες

Συγκεκριμένη αδειοδότηση για την ‘Εκτέλεση Εργασίας σε Εγκαταστάσεις Υγιεινής’ δεν υφίσταται για το λόγο ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν ρυθμίζεται νομοθετικά η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό δεν παρέχεται πληροφόρηση επί του θέματος μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, ούτε για σκοπούς ‘Εγκατάστασης Επιχείρησης’ ούτε για την ‘Περιστασιακή και Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών’.

Να μην συγχέεται με τύπους εργασιών οι οποίες (μεταξύ άλλων) αποτελούν μέρος «οικοδομικού έργου» και ρυθμίζονται νομοθετικά, όπως ‘κάθε προκαταρκτική ή προπαρασκευαστική εργασία περιλαμβανόμενων των οικοδομικών εργασιών ή κατασκευαστικών εργασιών για τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, τον κλιματισμό, εξαερισμό, υδατοπρομήθεια, αποχετεύσεις ή άλλες συμπληρωματικές εργασίες μιας οικοδομής (και ο όρος «οικοδομικές εργασίες» θα ερμηνεύεται ανάλογα).’