Χρωματοσφαίριση

Τελευταία Ενημέρωση 05/10/2020

Δημιουργία Πεδίου Χρωματοσφαίρισης

Γενικές Πληροφορίες

Για τη δημιουργία Πεδίου Χρωματοσφαίρισης στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης από το Αρχείο Πυροβόλων Όπλων της Αστυνομίας Κύπρου.

Η Αστυνομία Κύπρου παραχωρεί πιστοποιητικό έγκρισης για τη δημιουργία πεδίου χρωματοσφαίρισης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνο αν το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση:

1. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών (του Νόμου 113(Ι) 2004 Περί Πυροβόλων Όπλων και μη Πυροβόλων Όπλων), που προβλέπουν τα ακόλουθα:

 • να είναι τουλάχιστον 18 ετών˙
 • να μην έχει κριθεί μετά από απόφαση δικαστηρίου ή κατά τη γνώμη Κυβερνητικού Ιατρικού Συμβουλίου ως επικίνδυνο είτε για τον εαυτό του είτε για τους άλλους είτε για τη δημόσια ασφάλεια˙
 • να μην καταδικάστηκε για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) Εδάφιο 4 του Άρθρου 5 του Νόμου 113 (Ι)/2004 τα οποία είναι:

i) Ανθρωποκτονία,

ii) Βιασμός,

iii) Απαγωγή (εξαιρούμενης απαγωγής που αναφέρεται στο Άρθρο 149 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ 154),

iv) εμπρησμός,

v) έσχατη προδοσία,

vi) ληστεία,

νii) συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση,

νiii) φόνος εκ προμελέτης ή απόπειρα φόνου,

ix) εισαγωγή, κατοχή, παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά εκρηκτικών υλών (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου Κεφ.54, εξαιρούμενης της κατοχής πυρομαχικών για Πυροβόλα Όπλα Κατηγορίας (Δ),

x) Απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες,

xi) παράνομη εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή και χρήση Πυροβόλων Όπλων Κατηγορίας Α, Β, ή Γ,

xii) παράνομη απόκτηση κατοχή και χρήση ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών με σκοπό την προμήθεια, σύμφωνα με το νόμο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών,

xiii) δεν καταδικάστηκε για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα το οποίο καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας˙

 • ο αιτητής δεν θεωρείται Φρενοπαθής σύμφωνα με το άρθρο 70 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, κεφ. 155.

2. Ο αιτητής πρέπει να κατέχει κατάλληλο πεδίο χρωματοσφαίρισης. Το πεδίο πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και σνηματοδοτημένο με πινακίδες είτε για την άσκηση του αθλήματος της χρωματοσφαίρισης ή για σκοπούς αναψυχής ή ψυχαγωγίας. Τα εγκεκριμένα γήπεδα paintball πρέπει να είναι περιφραγμένα περιμετρικά σε ύψος τουλάχιστο 3 μέτρων με υλικό που δεν επιτρέπει οποιοδήποτε βλήμα από τα όπλα του πεδίου χρωματοσφαίρισης να φύγει έξω από το πεδίο.

Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί μια λωρίδα σε απόσταση 35μ έξω από την περίμετρο του πεδίου, η οποία να μην επιτρέπει την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Η λωρίδα θα σηματοδοτείται με σχοινί ή κορδέλα σε ύψος 1 μέτρου από το έδαφος. Και στις δυο όψεις της λωρίδας πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 75 μέτρων μεταξύ τους.

Άρθρο 7 Παράγραφος 8: Ο ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει σε περίοπτο μέρος στην περίμετρο του πεδίου, όπου θα διεξαχθεί το άθλημα, το πιστοποιητικό έγκρισης το οποίο του παραχωρήθηκε , σύμφωνα με την παράγραφο (α) του άρθρου 1 του Κανονισμού 6 τους όρους λειτουργίας του πεδίου χρωματοσφαίρισης και τις σχετικές ποινές που προβλέπει ο Νόμος και οι Κανονισμοί, καθώς και τις προειδοποιητικές πινακίδες (διαστάσεων τουλάχιστον 60Χ40 εκ.) με ευανάγνωστες τις λέξεις: «Απαγορεύεται η είσοδος σε πρόσωπα που δεν φορούν προστατευτική μάσκα που καλύπτουν το πρόσωπο και προστατευτικό λαιμού».

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πρέπει να ορίζει ένα τουλάχιστο φυσικό πρόσωπο που θα έχει την νομική ευθύνη για κάθε πεδίο. Οι λεπτομέρειες του προσώπου πρέπει να αναφέρονται στο πιστοποιητικό έγκρισης (άδεια) και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 (δ) του άρθρου 5 του Νόμου 113 (1)/2004 Περί Πυροβόλων Όπλων και μη Πυροβόλων Όπλων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Το έντυπο αίτησης για το Πιστοποιητικό Έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Αστυνομία Κύπρου
Αρχείο Πυροβόλων Όπλων
Αρχηγείο Αστυνομίας
1478 Λευκωσία
Τηλ: +357 22808384
Φαξ:+ 357 22808755
Ηλ. Ταχ.: hq.gunsregistry@police.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.police.gov.cy

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πρωτότυπο ή Πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου, (σημείωση: πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για το πρόσωπο που έχει τη νομική ευθύνη σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο)˙
  • πιστοποιημένο αντίγραφο, ή πιστοποιημένη μετάφραση του Πιστοποιητικού Ίδρυσης˙
  • τοπογραφικό σχέδιο˙
  • πιστοποιημένο αντίγραφο ή παρουσίαση των πρωτότυπων εγγράφων στις αρμόδιες αρχές του Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου (απόδειξη της εθνικότητας και ηλικίας του αιτούντος και των υπαλλήλων του)˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εργασίας σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ˙
  • αντίγραφο της συμφωνίας ενοικίασης σε περιπτώσεις όπου η περιουσία ενοικιάζεται˙
  • αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας της ιδιωτικής περιουσίας.

  Διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση από την αρμόδια επιτροπή για να εξακριβωθεί η καταλληλότητα του πεδίου χρωματοσφαίρισης. Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να πληρώσει τα ακόλουθα τέλη στο Αρχείο Πυροβόλων Όπλων (τοις μετρητοίς).

 • €205,00 για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού˙
 • €85,43 για την ανανέωση της άδειας.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση αδειοδότησης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το πιστοποιητικό ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα  θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

Κάθε κάτοχος πεδίου χρωματοσφαίρισης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο νομίμως κατέχει όπλα χρωματοσφαίρισης μπορεί να τα προμηθεύσει σε άλλα άτομα πάνω σε προσωρινή βάση νοουμένου ότι αυτά λήφθηκαν νόμιμα από άλλα φυσικά πρόσωπα για σκοπούς άσκησης, αναψυχής και ψυχαγωγίας στο πεδίο του/της˙
  όπλα χρωματοσφαίρισης δίνονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που:
 1. είναι άνω των 16 ετών˙ ή
 2. τουλάχιστον 14 ετών νοουμένου ότι αυτά συνοδεύονται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ή από ενήλικο συγγενή τουλάχιστον τρίτου βαθμού.
 • όλα τα άτομα τα οποία εισέρχονται σε πεδίο χρωματοσφαίρισης όπου διεξάγεται άσκηση πρέπει να φέρουν προστατευτικές μάσκες για το πρόσωπο και τα μάτια τους όπως και προστατευτικό κάλυμμα για το λαιμό˙
 • ο αδειούχος ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης υποχρεούται να χρησιμοποιεί όπλα χρωματοσφαίρισης, με δοχεία αερίου που συμμορφώνονται με το πρότυπο CYS EN 12245:2002. Πρέπει να ελέγχει οπτικά τα δοχεία αερίου των όπλων κάθε χρόνο και να τα εξετάζει επιστημονικά σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1968:2002 για καλυμμένα με χάλυβα δοχεία αερίων και CYS EN 1802:2002 για δοχεία αλουμινίου και να τηρεί μητρώο για τους ελέγχους αυτούς˙
  ο αδειούχος ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης υποχρεούται να ελέγχει την ταχύτητα στομίου των όπλων, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 300 πόδια το δευτερόλεπτο, κατά τη διάρκεια της χρήσης των όπλων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχει με χρονομετρητή κάθε όπλο πριν δοθεί σε άλλο πρόσωπο να το χρησιμοποιήσει˙
 • ο αδειούχος ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης υποχρεούται να φυλάσσει τα όπλα σε αποθήκη/Ερμάρι Φύλαξης Όπλων σύμφωνα με το εδάφιο 2 του Κανονισμού 5 και να τηρεί Μητρώο με το όνομα, την ηλικία και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο προμηθεύεται το όπλο. Επίσης πρέπει να σημειώνεται η ημερομηνία και ο χρόνος που δόθηκε και επιστράφηκε το όπλο˙
 • ο ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης υποχρεούται να έχει ένα ασφαλή χώρο όπου θα ενημερώνονται οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν τα όπλα και ένα μέρος όπου θα ξεκουράζονται και για δημόσια χρήση όπου θα απαγορεύεται η μεταφορά έμφορτου όπλου χρωματοσφαίρισης˙
 • ο ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης να τοποθετεί σε περίοπτο μέρος προειδοποιητικές πινακίδες διαστάσεων τουλάχιστον 60 Χ 40 εκ με ευανάγνωστα γράμματα τις λέξεις: «Απαγορεύεται η είσοδος σε πρόσωπα που δεν φορούν προστατευτική μάσκα για το πρόσωπο και προστατευτικό για το λαιμό»˙
 • ο ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την επίβλεψη του πεδίου από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και κατέχουν Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών˙
 • απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνων μεταξύ της δύσης και της ανατολής, εκτός αν ο χώρος είναι επαρκώς φωτισμένος.